Frihet og trygghet i nære helsetilbud

Retten til et trygt og nært helsetilbud av god kvalitet er viktig for at alle skal ha frihet til å delta i samfunnet. Alle mennesker har ansvar for egen helse. Dessverre er det ikke alle som har ressursene eller kunnskapen til å ta bevisste valg på egne premisser. Vi vil gi alle muligheten til å ta mer styring over eget liv. 

Når vi forebygger sykdom, redder vi både liv og sparer fellesskapet for store tap. Forebyggende helsearbeid er derfor kjernen i vår helsepolitikk. Det er viktig at offentlig, privat og ideell sektor fungerer sammen, for at man skal kunne gi et godt helsetilbud. Oppnår vi det, gir vi flere muligheten til å leve livet på egne betingelser. 

Kosthold

Norge trenger bedre forebygging mot overvekt og fedme. Vi ønsker å gjennomgå og oppdatere kostholdsrådene og matmerkingen basert på den nyeste kunnskapen. Et mer klimavennlig kosthold er også et sunnere kosthold, og informasjonen rettet mot forbrukere må ta hensyn til klimaavtrykk og bærekraft. Vi vil bruke avgiftssystemet til å fremme sunne og klimavennlige matvarer.

Helsetjenester

Vi vil gi alle bedre tilgang på gode og nære helsetjenester. 

En kompetent fastlege som følger pasientene over tid, er det beste for pasienten. Det må sikres god tilgang på fastleger i hele landet. I dag er det gratis å gå til fastlegen for personer under 16 år. Vi vil utvide dette tilbudet til 18 år slik at vi reduserer antall unge som vegrer seg for å gå til legen fordi de ikke har egen inntekt. 

Helsetjenester skal være nær pasienten

Vi vil at helsetjenester skal være så nær pasienten som mulig. Derfor vil vi jobbe for et medisinsk forsvarlig desentralisert akuttilbud innenfor indremedisin, generell kirurgi, ortopedi og fødetjenester. Avstander og reisetid må legges til grunn for spesialisthelsetjenesten sitt føde- og akuttilbud.

Sykehus

Når vi investerer i nye sykehus, må det bidra til et bedre helsetilbud, og det må stå i samsvar med befolkningsvekst og behov. Kostnadene ved eventuell nybygging må også holdes under kontroll. Planene for Oslo universitetssykehus er et eksempel på det motsatte. Vi vil derfor stille krav om en ny utredning av bevaring og utbygging av Ullevål sykehus før en eventuell utvidelse på Rikshospitalets tomt.

Tannhelse

Vi må sørge for gode tannhelsetjenester. Vi må forebygge dårlig tannhelse og gi støtte til nødvendig behandling. Mennesker med sårbar økonomi må få støtte til tannbehandling.

Rusavhengighet henger tett sammen med fysisk og psykisk helse. Vi vil arbeide for et tilbud med bedre samarbeid på tvers av fag og tjenestetilbyder.

Fødetilbud og tilgjengelighet

Kvinner over hele landet må sikres gode og trygge fødetilbud og reelle valgmuligheter med hensyn til hvordan de ønsker å føde. Det må utdannes flere jordmødre og gynekologer, og fødende må sikres medisinsk oppfølging under transport til fødeavdelingen. Avstand og reisetid må vektlegges sterkere i organiseringen av fødetilbud i Distrikts-Norge.

Helsetjenester før og etter fødsler, liggetiden og jordmortjenesten på barselavdelinger må styrkes og prioriteres.

Tettere samarbeid

Vi vil at pasienten skal oppleve møtet med helsetjenesten som én tjeneste, uavhengig av hvem som leverer og betaler tjenesten. Derfor må sykehus og kommunale helsetjenester samarbeide tettere. Vi vil gi kommunen en større rolle i helsefellesskapene, som er møteplasser mellom kommunene og sykehusene. Vi vil sikre lokalt forankret ledelse på alle landets sykehus. 

Pasienter med lang reisevei til behandling skal ha tilbud om raskeste reisealternativ hjem.

En bedre og mer tilpasset arbeidsdeling til beste for pasientene.

Den samlede detaljstyringen av sykehusene opptar ressurser som kunne vært bedre anvendt. Det er nødvendig med en bred gjennomgang av arbeidsprosesser og målstyring i sykehusene for å få til en bedre og mer tilpasset arbeidsdeling til beste for pasientene.

Helserehabilitering er viktig for å kunne delta i samfunnet igjen. Vi må opprettholde tilbudet om spesialisert rehabilitering, samtidig som vi videreutvikler det eksisterende rehabiliteringstilbudet i kommunen. Vi vil styrke ettervern i kommunen med et bredere, brukerstyrt tilbud. 

Psykisk helse

Vår psykiske og fysiske helse henger sammen og må likestilles.

Vi må trappe opp arbeidet med psykisk helse. Psykiske plager er like reelle som fysiske plager, og vi må sikre at en større andel av helsebudsjettene brukes på psykisk helsetilbud. 

Vi anerkjenner at noen vil ha behov for livslang eller langvarig oppfølging for sine psykiske helseutfordringer, på samme måte som kronikere i somatikken har det.

Brukermedvirkning og behandlingsopplegg tilpasset den enkelte.

God behandling av psykisk sykdom krever brukermedvirkning og behandlingsopplegg tilpasset den enkelte. Derfor vil vi gå vekk fra bruk av pakkeforløp innenfor psykisk sykdom, men beholde behandlingsfrister og rettigheter for pasientene.

Barn og ungdom

Vold og overgrep fører til angst, depresjoner og psykiske lidelser. Derfor prioriterer vi å finansiere opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse og opptrappingsplanen mot vold og overgrep mot barn. 

Overgangen til voksenlivet gjør oss sårbare. Derfor vil vi bygge ut både forebyggende og behandlende tilbud til ungdom og studenter.

Skal vi få ned selvmordstallene i Norge, må forebygging og oppfølging starte tidlig. Vi vil etablere programmet Youth Aware of Mental Health i Norge, først som en prøveordning og på sikt som et tilbud til alle elever på ungdomstrinnet.

Minimere bruken av tvang

Vi vil minimere bruken av tvang innen psykisk helsevern. Samtidig anerkjenner vi at personer med alvorlige psykiske lidelser har et særskilt behov for beskyttelse i kritiske sykdomsperioder, og vi vil legge til rette for at behovet for beskyttelse blir ivaretatt. Vi er opptatt av å finne løsninger der pasienten i størst mulig grad er med på å bestemme behandlingsformen. 

For noen av de sykeste pasientene kan det være behov for et langvarig eller livslangt heldøgns omsorgstilbud med tett medisinsk-psykiatrisk oppfølging. Vi vil bygge ut flere slike plasser.

Rettsvernet må stykes

Rettsvernet til pasienter under tvunget psykisk helsevern må styrkes, slik at man jevnlig får en reell faglig overprøvingsmulighet for bruken av tvang.

Psykisk helse må prioriteres innenfor førstelinjetjenesten, og hjelpen må gjøres mer tilgjengelig. Det må bli lettere å få hjelp uten å måtte stå på venteliste i mange måneder. Vi ønsker å øke legevakttjenestens kompetanse innenfor psykiatri og samtidig øke antall behandlingsplasser, spesielt for å forebygge selvmord. De med de mest alvorlige utfordringene må prioriteres høyere. For denne gruppen bør det være egne, statlig finansierte bo- og behandlingstilbud.

Styrke sikkerheten

Vi vil styrke sikkerheten til personal i kommunal rustjeneste og psykisk helsetjeneste.

Veteraner som har tjenestegjort møter altfor ofte utfordringer når de kommer hjem, både fysisk og psykisk. Vi vil styrke helsevesenets tilbud til denne gruppen, som har spesielle behov som ikke deles av andre samfunnsgrupper. Vi vil sikre veteranenes klageadgang gjennom utvidelse av Forsvarets ombudsordning.

Vi ser på forskning, innovasjon og bioteknologi som nøkler til framskritt.

Mobile helseløsninger, som helseapper, måleinstrumenter og selvtester, styrker helsetilbudet. Vi vil legge til rette for å bruke slike apper i forbindelse med opptrening og rehabilitering hjemme. Slike løsninger må ivareta personvernet på en god måte. 

Mer til forskning på kvinnehelse

I dag lever kvinner lenger enn menn, men opplever samtidig mer sykdom. Vi har fortsatt mangelfull medisinsk kunnskap om kvinners helse. Vi vil bevilge mer til forskning på kvinnehelse. Vi er opptatt av å sikre en lik og rettferdig behandling av alle kjønn i helsevesenet.

Ta i bruk de mulighetene teknologien gir oss

Vi vil ta i bruk de mulighetene teknologien gir oss. Medisinsk forskning gir oss nye behandlingsmuligheter, og vi vil derfor sikre en moderne og liberal bioteknologilov. Vi vil tillate at genterapi brukes til å forebygge og behandle mindre alvorlige sykdommer, dersom behandlingsrisikoen er lav. Vi vil også at genterapi bare skal brukes for å løse sykdomsutfordringer. 

Foreldre og barn

Et barns tilknytning til sine omsorgspersoner skjer på mange måter. Felles gener er ikke avgjørende. Vi vil derfor åpne for at infertile kvinner eller par skal kunne få barn ved samtidig egg- og sæddonasjon (embryodonasjon). Vi vil tillate regulert altruistisk surrogati i Norge og sørge for juridisk vern av barn født av surrogatmor i utlandet. Vi vil også etablere klare rettigheter for surrogatmor. 

Alle barn trenger foreldre. Vi vil doble adopsjonsstøtten og sikre adoptivforeldre samme permisjonsrettigheter som de som føder egne barn.

Vi vil legge godt til rette for trygg svangerskapsomsorg og vil gjennomgå kriteriene for fosterdiagnostikk for å avdekke alvorlig arvelig sykdom og utviklingsavvik. Vi vil senke terskelen for hvem som kan benytte seg av genetiske undersøkelser av befruktede egg. I tillegg vil vi tillate å lagre eggstokkvev, egg og sæd på ikke-medisinsk grunnlag, så lenge det betales av brukeren. 

Abort

Retten til selvbestemt abort er en viktig og hardt tilkjempet rettighet. Det er kvinnen som skal bestemme om hun vil bære fram barn. Derfor vil vi utvide den selvbestemte retten til abort til uke 18 og avvikle abortnemndene. Vi vil sikre adgang til god rådgiving og oppfølging. Samtidig er denne retten under konstant press i flere deler av verden. Vi vil derfor at retten til selvbestemt abort skal inkluderes i retten til å bestemme over egen kropp og anerkjennes som en menneskerettighet.

Rusomsorg

Rusavhengighet skal alltid møtes med omsorg, behandling og verdighet

Gjennomføre rusreformen
Rusavhengighet skal alltid møtes med omsorg, behandling og verdighet. 

Liberal rusomsorg tar utgangspunkt i den enkelte rusavhengiges situasjon. Vi må gjøre veien deres til hjelpeapparatet så kort som mulig. Derfor mener vi at avkriminalisering for besittelse av mindre mengder narkotika til eget forbruk er viktig. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) må videreføres, men ordningen må i større grad skje på brukernes premisser, og det må tillates flere medikamenter.

Prøveordningen med heroinassistert behandling (HAB) må utvides til flere byer og gjøres permanent som et tilbud for dem med tyngst rusavhengighet. Vi vil tilby kvinner med alvorlig rusavhengighet gratis langtidsvirkende prevensjon. Vi vil også følge opp avkriminalisering med en opptrappingsplan som gir økt kompetanse og bemanning i primærhelsetjenesten. Den bør dels være øremerket og dels søkbar for kommunene. Alle må sikres et tilbud om rusbehandling senest 24 timer etter avrusning.

Forbud fører til at lettere stoffer blir lett tilgjengelig og er en døråpner inn i kriminelle miljøer og til tyngre narkotiske stoffer. Vi vil derfor redusere skadevirkningene gjennom streng regulering og helsehjelp, ikke forbud og stigmatisering. Når det gjelder cannabis, mener vi at det foreligger nok internasjonal kunnskap og erfaringer fra andre land til at fordelene for samfunnet ved en regulert omsetning synes å oppveie ulempene.

Venstres ruspolitikk
på 3 minutter.

Forebyggende arbeid

Vi vil satse mer på forebyggende arbeid og informasjonskampanjer rettet mot ungdom for å redusere bruken av narkotiske stoffer.

Vi vil gi barn og unge bedre seksualitetsundervisning 

I en kultur preget av likestilling blir alle mennesker respektert og kan føle seg trygge uavhengig av blant annet kjønn, seksuell orientering og funksjonsvariasjon. Friheten til å uttrykke seksuell identitet og kjønnsuttrykk og leve ut sin seksuelle orientering er et kvalitetstegn ved et liberalt samfunn. Vi vil ha en bred tilnærming til seksualitetsopplæring slik at barn og unge opplever skolen som en trygg arena for å lære om kropp og helse, integritet og grensesetting, lyst og mangfold.

Eldreomsorg

Vi vil gi eldre mer frihet og trygghet.

De aller fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, og det vil vi legge til rette for blant annet gjennom økt utvikling og bruk av velferdsteknologi. I møte med eldrebølgen vil vi øke antallet studieplasser i sykepleierutdanningen og etablere flere omsorgsboliger og bofelleskap for eldre og syke.

Det skal sikres et godt tegnspråklig sykehjemstilbud for eldre som ønsker det. 

Vi vil støtte opp om nye, varierte boformer som legger opp til sosialt fellesskap og aktivitet i hverdagen. Vi vil satse på hjemmetrening, og vi vil at alle som ønsker det, skal ha et eget rom på sykehjem. Der personer med behov for helsehjelp vil bo sammen, vil vi legge til rette for det. 

Vi ønsker private tilbydere av omsorg velkommen. Det betyr større valgfrihet for den enkelte og bidrar til å videreutvikle sosialt entreprenørskap og innovative løsninger som kommer hele samfunnet til gode. Eldrereformen «Leve hele livet» gir eldre større frihet og selvbestemmelse i hverdagen. Vi vil derfor videreføre denne.

Alle skal føle seg trygge ved livets slutt, ha en hånd å holde i og bli behandlet av fagfolk med spesialkompetanse, uansett om man velger å dø hjemme eller på sykehus. Vi vil styrke de palliative tjenestene for alle aldersgrupper. 

Dette vil Venstre gjøre

 • Vi vil gi alle bedre tilgang på gode og nære helsetjenester. 
 • Vi ønsker å gjennomgå og oppdatere kostholdsrådene og matmerkingen basert på den nyeste kunnskapen. 
 • Vi vil bruke avgiftssystemet til å fremme sunne og klimavennlige matvarer.
 • Vi vil utvide tilbudet om gratis fastlege til 18 år slik at vi reduserer antall unge som vegrer seg for å gå til legen fordi de ikke har egen inntekt
 • Vi vil at helsetjenester skal være så nær pasienten som mulig
 • Vi vil stille krav om en ny utredning av bevaring og utbygging av Ullevål sykehus før en eventuell utvidelse på Rikshospitalets tomt
 • Mennesker med sårbar økonomi må få støtte til tannbehandling.
 • Rusavhengighet henger tett sammen med fysisk og psykisk helse. Vi vil arbeide for et tilbud med bedre samarbeid på tvers av fag og tjenestetilbyder
 • Kvinner over hele landet må sikres gode og trygge fødetilbud og reelle valgmuligheter med hensyn til hvordan de ønsker å føde
 • Avstand og reisetid må vektlegges sterkere i organiseringen av fødetilbud i Distrikts-Norge.
 • Helsetjenester før og etter fødsler, liggetiden og jordmortjenesten på barselavdelinger må styrkes og prioriteres.
 • Vi vil gi kommunen en større rolle i helsefellesskapene, som er møteplasser mellom kommunene og sykehusene. 
 • Vi vil sikre lokalt forankret ledelse på alle landets sykehus
 • Pasienter med lang reisevei til behandling skal ha tilbud om raskeste reisealternativ hjem.
 • Vi må trappe opp arbeidet med psykisk helse. 
 • Vi vil  bygge ut både forebyggende og behandlende tilbud til ungdom og studenter.
 • Vi vil minimere bruken av tvang innen psykisk helsevern
 • Vi vil etablere programmet Youth Aware of Mental Health i Norge
 • For noen av de sykeste pasientene kan det være behov for et langvarig eller livslangt heldøgns omsorgstilbud med tett medisinsk-psykiatrisk oppfølging. Vi vil bygge ut flere slike plasser.
 • Rettsvernet til pasienter under tvunget psykisk helsevern må styrkes.
 • Psykisk helse må prioriteres innenfor førstelinjetjenesten, og hjelpen må gjøres mer tilgjengelig. 
 • Vi ønsker å øke legevakttjenestens kompetanse innenfor psykiatri og samtidig øke antall behandlingsplasser, spesielt for å forebygge selvmord.
 • Vi vil styrke helsevesenets tilbud til denne veteraner som har tjenestegjort, som har spesielle behov som ikke deles av andre samfunnsgrupper. 
 • Vi vil sikre veteranenes klageadgang gjennom utvidelse av Forsvarets ombudsordning
 • Vi vil legge til rette for å bruke mobile helseløsninger, som helseapper, måleinstrumenter og selvtester i forbindelse med opptrening og rehabilitering hjemme
 • Vi vil bevilge mer til forskning på kvinnehelse
 • Vi vil tillate at genterapi brukes til å forebygge og behandle mindre alvorlige sykdommer, dersom behandlingsrisikoen er lav. 
 • Vi vil også at genterapi bare skal brukes for å løse sykdomsutfordringer. 
 • Vi vil åpne for at infertile kvinner eller par skal kunne få barn ved samtidig egg- og sæddonasjon (embryodonasjon). 
 • Vi vil tillate regulert altruistisk surrogati i Norge og sørge for juridisk vern av barn født av surrogatmor i utlandet.
 •  Vi vil etablere klare rettigheter for surrogatmor. 
 • Vi vil doble adopsjonsstøtten og sikre adoptivforeldre samme permisjonsrettigheter som de som føder egne barn.
 • Vi vil legge godt til rette for trygg svangerskapsomsorg og vil gjennomgå kriteriene for fosterdiagnostikk for å avdekke alvorlig arvelig sykdom og utviklingsavvik. 
 • Vi vil senke terskelen for hvem som kan benytte seg av genetiske undersøkelser av befruktede egg.
 • Vi vil tillate å lagre eggstokkvev, egg og sæd på ikke-medisinsk grunnlag, så lenge det betales av brukeren. 
 • Vi vil utvide den selvbestemte retten til abort til uke 18 og avvikle abortnemndene.
 •  Vi vil at retten til selvbestemt abort skal inkluderes i retten til å bestemme over egen kropp og anerkjennes som en menneskerettighet.
 • Vi vil gi barn og unge bedre seksualitetsundervisning 
 • Vi vil ha en bred tilnærming til seksualitetsopplæring slik at barn og unge opplever skolen som en trygg arena for å lære om kropp og helse, integritet og grensesetting, lyst og mangfold.

Dette vil Venstre gjøre i rusomsorgen

 • Vi mener  avkriminalisering for besittelse av mindre mengder narkotika til eget forbruk er viktig. 
 • Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) må videreføres
 • Prøveordningen med heroinassistert behandling (HAB) må utvides til flere byer og gjøres permanent som et tilbud for dem med tyngst rusavhengighet. 
 • Vi vil tilby kvinner med alvorlig rusavhengighet gratis langtidsvirkende prevensjon
 • Vi vil følge opp avkriminalisering med en opptrappingsplan som gir økt kompetanse og bemanning i primærhelsetjenesten
 • Alle må sikres et tilbud om rusbehandling senest 24 timer etter avrusning.
 • Vi vil redusere skadevirkningene av narkotiske stoffer gjennom streng regulering og helsehjelp, ikke forbud og stigmatisering
 • Vi vil satse mer på forebyggende arbeid og informasjonskampanjer rettet mot ungdom for å redusere bruken av narkotiske stoffer.

Dette vil Venstre gjøre for eldreomsorgen

 • Vi vil legge til rette for økt utvikling og bruk av velferdsteknologi
 • Vi vil øke antallet studieplasser i sykepleierutdanningen
 • Vi vil etablere flere omsorgsboliger og bofelleskap for eldre og syke
 • Det skal sikres et godt tegnspråklig sykehjemstilbud for eldre som ønsker det. 
 • Vi vil støtte opp om nye, varierte boformer som legger opp til sosialt fellesskap og aktivitet i hverdagen
 • Vi vil satse på hjemmetrening, og vi vil at alle som ønsker det, skal ha et eget rom på sykehjem
 • Vi ønsker private tilbydere av omsorg velkommen. 
 • Vi vil videreføre eldrereformen «Leve hele livet» 
 •  Vi vil styrke de palliative tjenestene for alle aldersgrupper.