Tema Arbeids- og velferdssamfunnet

Last ned vårt program

Flere nye jobber.

Det må bli lettere å skape arbeidsplasser der du bor. Venstre støtter gründerne og småbedriftene. De som tar risiko og våger å satse skal ha like rettigheter som andre arbeidstakere.

Vi vil:

  • gi gründere lik rett til sykepenger og pensjon
  • fjerne arbeidsgiveravgiften for nye bedrifter
  • gjøre det lønnsomt å investere i nye arbeidsplasser

Definisjonen av det gode liv varierer fra person til person, fra familie til familie. I et liberalt samfunn er det en egenverdi at flest mulig har frihet til å leve det livet man selv ønsker. Det handler i stor grad om å lage et nødvendig sikkerhetsnett i form av et raust fellesskap som stiller opp ved behov, og ellers trekker seg tilbake. En forutsetning er at ingen skal leve i fattigdom, nød eller uønsket undertrykking og ekskluderende forskjeller.

Arbeid er det viktigste sikkerhetsnettet vårt.

Venstre vil ha flere i arbeid og færre på stønad. Arbeid er det viktigste sikkerhetsnettet vårt. Folk som er i jobb, får sosiale nettverk, økonomisk selvstendighet og deltar i finansieringen av sikkerhetsnettet til dem som faller utenfor arbeidslivet. At flere kommer i arbeid, er helt avgjørende for at vi skal kunne klare å opprettholde de statlige velferdsordningene i framtida. Venstre vil at ulike velferdsytelser i kombinasjon med skattesystemet skal utformes slik at det lønner seg for den enkelte å være i inntektsgivende arbeid.

Velferdssamfunnet er imidlertid mer enn velferdsstaten. Offentlige velferdstjenester kan aldri erstatte nærhet og omsorg i frivillige fellesskap, familie og nærmiljø. Samspillet mellom stat, kommuner, frivillige fellesskap og den enkeltes personlige ansvar overfor sine medmennesker skaper trygghet og forankring. Derfor vil Venstre ha et inkluderende og trygt arbeidsliv og styrke velferdssamfunnet.

Automatisering, robotisering og bruk av kunstig intelligens vil skje med stor fart i årene framover og berøre mange områder av samfunnet og mange av dagens jobber. Dette gjør det ekstra viktig å øke nyskapningen av nye arbeidsplasser.

Venstres hovedmål for å sikre velferdssamfunnet er

  • å få flest mulig i arbeid
  • å gjøre livslang læring til en realitet
  • å redusere fattigdommen i Norge
  • å utvikle den norske arbeidslivsmodellen