Frihet stopper ikke ved Norges landegrenser

Aldri før har flere mennesker i verden vært på flukt fra krig, klimaforandringer, nød og elendighet. Menneskerettighetene opphører ikke ved landegrensene, og vi mener at alle mennesker på flukt har rett til beskyttelse.

Vi skal bidra med hjelp i nærområdene hvor mange er på flukt, vi skal ta imot kvoteflyktninger som blir fordelt gjennom FN, og vi skal sørge for at de som søker asyl i Norge, blir behandlet på en human måte. Vi vil at klimaflyktninger skal anerkjennes som flyktninger.

Norge støtter europeisk samarbeid og koordinering av flyktning- og asylpolitikken. Norge bør ta et større ansvar for ankomster til Europa, basert på folketall, økonomisk evne og norske kommuners kapasitet til å ta imot og integrere dem som får innvilget sine asylsøknader basert på et reelt beskyttelsesbehov.

Vi vil at Norge skal ta en større del av ansvaret for folk på flukt. Derfor vil vi ta imot flere kvoteflyktninger. Vi mener at Norge bør ta imot minst så mange kvoteflyktninger som FN ber oss om.

De som kommer til Norge, skal få sine asylsøknader behandlet på en skikkelig måte og innen rimelig tid. De som har behov for beskyttelse, skal få opphold, samtidig som de som ikke har et slikt behov, raskt skal returneres.

Vi vil at folk som har rett på beskyttelse, raskt skal integreres i det norske samfunnet. Det er uheldig for integreringen at flyktninger lenge må ha midlertidig oppholdstillatelse for å få permanent oppholdstillatelse. Derfor vil vi redusere perioden med midlertidighet og heller gi trygghet til folk på flukt.

Vi vil føre en liberal og human asyl- og innvandringspolitikk som tar vare på dem som har behov for beskyttelse.

Flyktningspørsmål løses best gjennom internasjonalt samarbeid. FNs rolle er avgjørende. Vi vil bidra til å styrke stillingen til FNs høykommissær for flyktninger og bidra til aksept rundt anbefalingene som kommer derfra. Derfor vil vi at Norge skal ligge i forkant og som en hovedregel legge seg på den linjen som er foreskrevet av høykommissæren.

Vi mener det er uansvarlig å sende mennesker tilbake til land der de risikerer å bli utsatt for krig, dødsstraff, tortur, forfølgelse eller annen umenneskelig og nedverdigende behandling. 

Vi vil ikke at flyktninger skal returneres til krigsherjede land og områder. Derfor vil vi gjeninnføre rimelighetsvilkåret, som hindrer slike asylreturer.

Mange land er så preget av svake offentlige institusjoner eller svært høye ankomsttall at de ikke makter å behandle asylsøknader. Vi vil ikke at flyktninger skal sendes tilbake til slike land. 

Barn er spesielt sårbare, og barn på flukt har et særskilt behov for beskyttelse. Det er grunnen til at vi alltid setter barnas beste først i asylspørsmål. 

Når asylsøknader behandles, skal barnas beste alltid veie tyngst. Derfor vil vi gi permanent opphold til barn med reelt beskyttelsesbehov som flykter alene til Norge. Vi vil at barnevernet skal ta omsorgsansvaret for de barna det gjelder, herunder aldersgruppen 15–18 år, som i dag kommer under utlendingsmyndighetenes omsorgsansvar.

Barn skal ikke betale prisen for foreldrenes handlinger. Vi vil kjempe for at lengeværende asylbarn skal få bli i landet, selv om foreldrene har oppgitt feil informasjon på asylintervju.

Alle barn har rett til en utdanning, uansett hva slags oppholdsstatus de har. Derfor vil vi sørge for at alle barn og unge i Norge har rett til barnehage, grunnskole og videregående utdanning.

I dag blir utvisning brukt i altfor mange straffesaker der hensynet til barnas beste tilsier noe annet. Derfor vil vi vurdere om det er andre straffeformer som heller kan brukes, slik at barnas beste ikke svekkes. 

Mennesker på flukt skal også sikres grunnleggende rettigheter i Norge. I møte med offentlige myndigheter skal sårbare mennesker bli møtt med respekt og forståelse. 

Alle skal ha frihet til å bo og leve med familien sin, så sant det er mulig. Derfor vil vi gjøre det enklere å søke om å få innvilget familiegjenforening. I dag er det også en tidsbegrensning for flyktninger om å søke familiegjenforening uten å måtte betale et omfattende gebyr. Vi vil derfor redusere gebyret kraftig slik at flere kan gjenforenes med sine familiemedlemmer. 

Grunnforutsetningene for å kunne bidra til samfunnet er arbeid og god helse. Papirløse emigranter bør derfor få arbeidstillatelse og rett til grunnleggende helsehjelp, slik alle andre grupper i Norge har.

I dag kan midlertidige oppholdstillatelser trekkes tilbake hvis forholdene endrer seg i hjemlandet til asylsøkeren. FN rapporterer jevnlig om hvilke land som kan betraktes som trygge for retur. Vi vil endre denne praksisen slik at en oppholdstillatelse ikke kan trekkes på bakgrunn av slike endringer. Dette vil gi forutsigbarhet og trygghet til en utsatt gruppe.

Dette vil Venstre gjøre

 • Vi vil at klimaflyktninger skal anerkjennes som flyktninger.
 • Vi skal bidra med hjelp i nærområdene hvor mange er på flukt
 • Vi skal sørge for at de som søker asyl i Norge, blir behandlet på en human måte.
 • Vi mener at Norge bør ta imot minst så mange kvoteflyktninger som FN ber oss om.
 • Asylsøkere som ikke har behov for beskyttelse, skal raskt returneres.
 • Vi vil at folk som har rett på beskyttelse, raskt skal integreres i det norske samfunnet.
 • Vi vil redusere perioden med midlertidighet i oppholdstillatelser og heller gi trygghet til folk på flukt.
 • Vi vil bidra til å styrke stillingen til FNs høykommissær for flyktninger
 • Vi mener det er uansvarlig å sende mennesker tilbake til land der de risikerer å bli utsatt for krig, dødsstraff, tortur, forfølgelse eller annen umenneskelig og nedverdigende behandling.
 • Vi vil ikke at flyktninger skal returneres til krigsherjede land og områder. Derfor vil vi gjeninnføre rimelighetsvilkåret, som hindrer slike asylreturer.
 • Når asylsøknader behandles, skal barnas beste alltid veie tyngst.
 • Vi vil gi permanent opphold til barn med reelt beskyttelsesbehov som flykter alene til Norge.
 • Vi vil kjempe for at lengeværende asylbarn skal få bli i landet, selv om foreldrene har oppgitt feil informasjon på asylintervju.
 • Alle barn har rett til en utdanning, uansett hva slags oppholdsstatus de har. Vi vil sørge for at alle barn og unge i Norge har rett til barnehage, grunnskole og videregående utdanning.
 • Vi vil gjøre det enklere å søke om å få innvilget familiegjenforening
 • Vi vil derfor redusere ‘gjenforeningsgebyret’ kraftig slik at flere kan gjenforenes med sine familiemedlemmer
 • Papirløse emigranter bør derfor få arbeidstillatelse og rett til grunnleggende helsehjelp, slik alle andre grupper i Norge har.