Kultur, idrett og fysisk aktivitet
skal være åpent og tilgjengelig for alle

All kultur er ytringer. Et åpent og liberalt samfunn legger til rette for alle ytringsformer. Kulturpolitikken har sitt utgangspunkt i ytringsfrihetens infrastruktur og er viktig for å bygge demokratiet vårt. Kulturen skal være tilgjengelig og speile mangfoldet i samfunnet. Kultur bygger identitet, dannelse og fellesskap. 

Kulturen skal favne både bredt og smalt. Kulturpolitikken skal bidra til økt mangfold. Det skal bli enklere og tryggere å satse på kultur og idrett, og vi trenger både topp og bredde. 

Kulturarven og språket former oss både som enkeltmennesker og som fellesskap. Vi vil ha sterke kulturinstitusjoner og et fritt kulturfelt som blomstrer. Det vil gi oss et mangfoldig tilbud med mange forskjellige ytringer. 

Vi vil gjøre det enklere og tryggere å være kunstner. 

Det er et viktig samfunnsgode at det skapes og investeres i norsk kunst og kultur, og at det som produseres, kan gjøres tilgjengelig for alle. Den som skaper et åndsverk, skal ha vern mot misbruk og skal sikres rimelig vederlag. 

Det skal lønne seg å støtte opp om kulturlivet. Vi vil stimulere til giverglede og sikre kulturen flere ben å stå på. Vi vil derfor øke grensen på skattefradrag for private givere til frivillige organisasjoner til 5 G, og for næringslivsgaver til 50 G.

Det tar tid å slå seg opp som kunster. Vi vil derfor sikre at Innovasjon Norges støtteapparat også er tilpasset kulturnæringer i en etableringsfase. 

Vi vil støtte norske artister, opphavere og utgivere blant annet ved å øke publiseringsstøtten for musikkinnspillinger. Vi vil videreføre krav om bruk av norsk musikk i NRK og TV 2 og stimulere til bruk av norsk musikk i andre kommersielle radio- og TV-kanaler.

Enten vi går på festival, teater, bibliotek eller museum: Kulturinstitusjoner er til for alle. Vi vil sikre bredde og mangfold i kulturtilbudet. 

Kulturinstitusjonene, kulturhus, samfunns- og grendehus og digitale tjenester binder landet sammen og skaper unike kulturmiljøer i hele landet. Vi har etablert støtteordningen for regionale kulturbygg og vil fortsette å styrke ordningen i neste stortingsperiode. 

Vi vil gi kulturskolene større frihet til å bestemme egne satsingsområder. Vi vil videreutvikle kulturskolene som inkluderingsarenaer for å forebygge utenforskap. I tillegg vil vi styrke samarbeidet mellom kulturskolen og grunnopplæring i grunnskolen og på videregående skole. Barn og unges stemmer skal høres i alle deler av kulturlivet. 

Vi ønsker en utvikling av bibliotekene hvor de, i tillegg til å være møteplass og felles storstue, kan fungere som folkeverksted. Folkeverkstedtanken bygger opp under prinsippet om deling, samhold og at man ikke trenger å eie alt. 

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet gir frihet, tilhørighet og bedre folkehelse. Vi vil at alle skal få muligheten til å drive med det de brenner for. 

Derfor er det viktig at det tilrettelegges for et mangfold av aktiviteter tilpasset de lokale behovene. Vi vil bruke den offentlige støtten for å stimulere til dette.

Vi vil sikre gode frifondordninger for barne- og ungdomsorganisasjoner og bedre rammevilkårene for dem som driver med organisert og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet.

Pengespill skal i minst mulig grad føre til avhengighet. Vi vil at overskudd fra pengespillmarkedet i Norge skal gå til samfunnsnyttige formål og frivillig sektor. Venstre vil evaluere spillpolitikken, inkludert spillmonopolet, og stanse Norsk Tippings gratisreklame på NRK. 

Dataspill og e-sport er i vekst, og unge spillere trenger møteplasser og økt anerkjennelse. Vi vil derfor at e-sport skal bli et eget valgfag. E-sporten mangler i dag lokaler, og vi vil derfor at flere offentlige bygg skal stilles til rådighet for samlinger. E-sportdeltakere får ikke idrettsvisum for å delta på turneringer i Norge. Vi vil endre denne regelen slik at de defineres som idrettsutøvere med rett til visum. 

Over halvparten av oss er engasjert i ulike former for frivillig arbeid. Vi verdsetter mangfoldet og vil gjøre det enda enklere å bli frivillig. 

Frivillig arbeid er limet i lokalsamfunnet og en kilde til personlig utvikling. Vi vil legge til rette for flere møteplasser og lokaler til kulturarbeid for frivillige. 

Innsatsen til de frivillige organisasjonene utgjør en stor verdi. Vi vil gjøre hverdagen deres lettere ved å forenkle registreringsordninger og rapporteringskrav for frivillige organisasjoner. Vi vil også trappe opp momskompensasjonsordningen for frivillige lag, slik at de får dekket sine momsutgifter. 

Kulturinstitusjonene finansieres gjennom et spleiselag mellom private gaver, billettinntekter og offentlig støtte. Når staten deltar med støtte, må også kommunale og private aktører øke sitt bidrag. Vi vil gi sektoren flere ben å stå på ved å styrke gaveforsterkningsordningen og øke de nasjonale utviklingsmidlene. 

Kirkene er bærere av historie og tradisjon, tilhørighet og identitet, og derfor må vi ta vare på dem. Vi vil etablere et eget vedlikeholdsfond innen 2030 for å sette i stand verneverdige og fredede kulturbygg av nasjonal verdi. 

Språk er formidler, kulturbærer, identitet og ytring i ett. Vi vil gi rom for både nynorsk og bokmål som skriftspråk. 

Språk er grunnlaget for frie ytringer. Vi vil styrke norsk som samfunnsbærende språk og ta vare på det norske språkmangfoldet.

Utgangspunktet for den norske jamstillingspolitikken er at de to offisielle skriftspråkene nynorsk og bokmål er likestilte. Det er en demokratisk rett å få se og bruke sitt eget språk, og det er et overordnet språkpolitisk mål at det skal være like lett å være nynorskbruker som bokmålsbruker. Det offentlige har et særlig ansvar for å styrke nynorsk.

Sidemålsordningen i skolen skal styrkes, begynne tidligere og avsluttes med egen karakter og eksamen i 10. klasse og siste året på videregående skole. Nynorskelevene skal sikres retten til å gå i egen klasse også på ungdomsskolen, og lik rett til og tilgang på digitale læremiddel på nynorsk.

Det offentlige skal bruke et klart og godt språk som alle kan forstå. Allmennkringkastere skal ha like og skjerpede språkkrav – også på nett. Nynorske medietiltak som NRK Nynorsk mediesenter, Nynorsk avissenter og Nynorsk Pressekontor skal styrkes, og vi vil opprettholde sterke støtteordninger for norsk litteratur, spill, filmer og lydbøker samt styrke kulturinstitusjoner som fremmer nynorsk som scenespråk.

Lesing fremmer demokrati, dannelse og kritisk refleksjon og er med på å utvikle kunnskapsnasjonen Norge. Derfor har vi et ansvar for at det også i framtida blir skrevet og utgitt bøker på norsk, i tillegg til at det oversettes bøker til norsk. Vi ønsker et bredt litteraturutvalg på alle norske skriftspråk og vil opprettholde et mangfold i bokhandelen. 

Mediene har en viktig og samfunnskritisk funksjon. Derfor må mediestøtten være forutsigbar. De redaktørstyrte journalistiske mediene er demokratiets infrastruktur. Nyhetsformidling og offentlig samtale formidlet gjennom disse er sentralt i et avansert, kunnskaps- og tillitsbasert demokrati. 

Vi vil modernisere og styrke mediestøtten for å sikre et mangfold av utgivelser på ulike plattformer og norsk journalistisk innhold. Vi vil videreføre og styrke innovasjonsordningen for digital medieutvikling og øke tilskuddet til medier på minoritetsspråk. Vi vil innføre merverdiavgiftsfritak for all digital journalistikk for å styrke innholdsproduksjon på norsk, og vi vil vurdere å innføre midlertidig skattefritak for andel av redaksjonelle kostnader for mediehus som formidler nyheter, samfunnsdebatt og aktualiteter. Vi vil arbeide for at internasjonale medieaktører som opererer i Norge, må forholde seg til norske konkurransevilkår.

Vi vil støtte både norskspråklige og samiskspråklige musikere og legge til rette for mer bruk av publiseringsstøtte for norsk og samisk musikk. Vi vil videreføre krav om bruk av norsk og samisk musikk. 

Den språklige kraften blir til av dem som bruker språket, men også av offentlige institusjoner. Nynorsk, bokmål og samisk er likestilte språkformer. Samer har rett til å uttrykke seg på sitt eget språk. Vi vil sikre samisk språk gode rammebetingelser og styrke mulighetene for å lære seg samisk. Dette innebærer også lovfestet rett til samisk barnehageplass. Vi vil sikre at samiske barn får tilgang på flere bøker, spill, digitale plattformer og filmer på sitt eget språk.

Vi skal verne om og fremme og videreutvikle alle minoritetsspråk i Norge: kvensk, romani, romanes og tegnspråk. Det må lages undervisningsmateriale for disse språkene, og kunnskap om de ulike kulturene må innlemmes i undervisningen. Vi vil styrke språkarbeidet i Nordisk råd.

Dette vil Venstre gjøre

 • Vi vil ha sterke kulturinstitusjoner og et fritt kulturfelt som blomstrer. 
 • Vi vil gjøre det enklere og tryggere å være kunstner. 
 • Vi vil derfor øke grensen på skattefradrag for private givere til frivillige organisasjoner til 5 G, og for næringslivsgaver til 50 G.
 • Vi vil derfor sikre at Innovasjon Norges støtteapparat også er tilpasset kulturnæringer i en etableringsfase.
 • Vi vil støtte norske artister, opphavere og utgivere blant annet ved å øke publiseringsstøtten for musikkinnspillinger
 • Vi vil videreføre krav om bruk av norsk musikk i NRK og TV 2 og stimulere til bruk av norsk musikk i andre kommersielle radio- og TV-kanaler.
 • Vi vil fortsette å styrke støtteordningen for regionale kulturbygg  i neste stortingsperiode. 
 • Vi vil videreutvikle kulturskolene som inkluderingsarenaer for å forebygge utenforskap
 • Vi vil styrke samarbeidet mellom kulturskolen og grunnopplæring i grunnskolen og på videregående skole
 • Vi ønsker en utvikling av bibliotekene hvor de, i tillegg til å være møteplass og felles storstue, kan fungere som folkeverksted
 • Vi vil sikre gode frifondordninger for barne- og ungdomsorganisasjoner og bedre rammevilkårene for dem som driver med organisert og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet.
 • Vi vil at overskudd fra pengespillmarkedet i Norge skal gå til samfunnsnyttige formål og frivillig sektor
 • Vi vil evaluere spillpolitikken, inkludert spillmonopolet, og stanse Norsk Tippings gratisreklame på NRK. 
 • Vi vil at e-sport skal bli et eget valgfag
 • Vi vil at flere offentlige bygg skal stilles til rådighet for E-sportsamlinger. 
 • Vi vil at E-sportdeltakere  skal defineres som idrettsutøvere med rett til visum
 • Vi vil legge til rette for flere møteplasser og lokaler til kulturarbeid for frivillige. 
 • Vi vil forenkle registreringsordninger og rapporteringskrav for frivillige organisasjoner.
 • Vi vil trappe opp momskompensasjonsordningen for frivillige lag
 • Vi vil gi den frivillige sektoren flere ben å stå på ved å styrke gaveforsterkningsordningen og øke de nasjonale utviklingsmidlene. 
 • Vi vil etablere et eget vedlikeholdsfond innen 2030 for å sette i stand verneverdige og fredede kulturbygg av nasjonal verdi. 
 • Vi vil styrke norsk som samfunnsbærende språk og ta vare på det norske språkmangfoldet.
 • Sidemålsordningen i skolen skal styrkes, begynne tidligere og avsluttes med egen karakter og eksamen i 10. klasse og siste året på videregående skole. 
 • Nynorskelevene skal sikres retten til å gå i egen klasse også på ungdomsskolen, og lik rett til og tilgang på digitale læremiddel på nynorsk.
 • Allmennkringkastere skal ha like og skjerpede språkkrav – også på nett. 
 • Nynorske medietiltak som NRK Nynorsk mediesenter, Nynorsk avissenter og Nynorsk Pressekontor skal styrkes
 • Vi vil opprettholde sterke støtteordninger for norsk litteratur, spill, filmer og lydbøker samt styrke kulturinstitusjoner som fremmer nynorsk som scenespråk.
 • Vi ønsker et bredt litteraturutvalg på alle norske skriftspråk og vil opprettholde et mangfold i bokhandelen.
 • Vi vil modernisere og styrke mediestøtten for å sikre et mangfold av utgivelser på ulike plattformer og norsk journalistisk innhold
 • Vi vil videreføre og styrke innovasjonsordningen for digital medieutvikling og øke tilskuddet til medier på minoritetsspråk
 • Vi vil innføre merverdiavgiftsfritak for all digital journalistikk for å styrke innholdsproduksjon på norsk, og vi vil vurdere å innføre midlertidig skattefritak for andel av redaksjonelle kostnader for mediehus som formidler nyheter, samfunnsdebatt og aktualiteter
 • Vi vil arbeide for at internasjonale medieaktører som opererer i Norge, må forholde seg til norske konkurransevilkår
 • Vi vil støtte både norskspråklige og samiskspråklige musikere og legge til rette for mer bruk av publiseringsstøtte for norsk og samisk musikk. 
 • Vi vil videreføre krav om bruk av norsk og samisk musikk. 
 • Vi vil sikre samisk språk gode rammebetingelser og styrke mulighetene for å lære seg samisk
 • Vi vil sikre at samiske barn får tilgang på flere bøker, spill, digitale plattformer og filmer på sitt eget språk.
 • Vi skal verne om og fremme og videreutvikle alle minoritetsspråk i Norge: kvensk, romani, romanes og tegnspråk
 • Vi vil styrke språkarbeidet i Nordisk råd.