Grønn og nyskapende matproduksjon

Vi vil satse på et moderne landbruk som er verdensledende innenfor klima, miljø og dyrevelferd. Vårt mål er at klimagassutslippene fra jordbruket skal halveres innen 2030, og det skal vi gjøre i godt samarbeid med bøndene våre. Bonden blir en viktig medspiller for å nå utslippsmålene.

Vi vil vri en større del av landbrukssubsidiene over på grønn matproduksjon. For å nå nasjonale mål for matsikkerhet, helse og klima må vi produsere mer korn, poteter, frukt og grønnsaker, og mindre kjøtt basert på importert fôr. Vi vil støtte tiltak for å redusere kjøttforbruket, men samtidig sørge for at hele dyret blir utnyttet. Vi vil at forbrukerinformasjonen om kosthold skal legge mer vekt på helse, kvalitet og mattradisjon, spesielt overfor barn og unge. I internasjonal sammenligning er norsk landbruk blant dem som bruker minst antibiotika. Vi vil støtte tiltak som fortsatt fremmer trygt og bærekraftig norsk landbruk.

Vi vil sikre forutsigbare rammevilkår ved å beholde bærebjelkene i landbrukspolitikken, men bruke en større del av tilbakeføringene for å stimulere til økt planteproduksjon. Vi vil prioritere norsk kjøtt- og melkeproduksjon i fjord- og fjellstrøk og andre steder der produksjon av matplanter ikke er mulig. Slik blir også kulturlandskapet ivaretatt. 

Vi vil satse på regenerativt landbruk som binder opp og reparerer naturlige kretsløp, og med dyrkings- og beitepraksis som binder mer karbon enn det slippes ut. Det er bra for bonden, jorden og klimaet. 

Norge har stort potensial for dyrking av planteprotein til menneskemat og nytt fôr som alternativ til soya. Vi er positive til økte forsøk med belgfrukter og insekter som proteinkilder.

Vi vil øke andelen økologisk landbruk fordi det er viktig både for naturmangfold og forbrukerens valgfrihet. Vi vil legge forholdene til rette for økt lokal videreforedling av bondens råvarer på en slik måte at mer av verdiskapingen tilfaller bøndene og produsentene, blant annet ved å utvide muligheten lokale produsenter av alkoholholdige drikkevarer har til å selge varene sine til besøkende. 

I årene framover vil utviklingen av framtidsrettet landbruksteknologi åpne stadig nye muligheter som kan bidra til betydelige gevinster for både bonden, norske forbrukere, miljøet, dyrevelferden og norsk matvaresikkerhet. Det norske landbruket går allerede i front, og vi vil tilrettelegge for at det skal bli enda enklere og mer lønnsomt for bonden å ta i bruk smart og autonom landbruksteknologi. Vi vil innføre nye støtteordninger og vurdere ytterligere insentiver for økt brukt av framtidsrettet teknologi i det norske landbruket.

Vi støtter mer produksjon i urbant landbruk, i kolonihager og parsellhager. Vi er positive til bruken av forskning og ny teknologi for å dyrke matvarer som kan gi oss et mer effektivt landbruk og mindre behov for sprøytemidler, men vil ha en føre-var-tilnærming og vil unngå at biologisk materiale kommer på avveie. Vi vil fjerne forbudet mot dyrking av industrihamp, som er et godt alternativ til mer miljøskadelige produkter. 

Vi vil ha et landbruk som spiller på lag med naturen. Jordvern handler om å ta vare på dyrket og dyrkbar jord. Vi vil ikke omdisponere dyrket og dyrkbare arealer til bolig, næring og fritidsboliger. Det kan gjøres unntak for å løse viktige utfordringer for fellesskapet. Å ta vare på de eksisterende jordbruksarealene er viktig for å opprettholde matproduksjon. Vi vil innføre en nasjonal merkeordning for klimavennlig mat.

Vi vil gjennomgå regelverk for odel og konsesjon, samt støtteordninger og prosjekter, for å få større omsetning av landbrukseiendommer. Målet er at gårdsbruk i større grad skal brukes til aktiv drift og helårsbosetning, heller enn som fritidseiendom.

Dette vil Venstre gjøre

 • Vårt mål er at klimagassutslippene fra jordbruket skal halveres innen 2030, og det skal vi gjøre i godt samarbeid med bøndene våre. 
 • Vi vil vri en større del av landbrukssubsidiene over på grønn matproduksjon
 • Vi vil støtte tiltak for å redusere kjøttforbruket, men samtidig sørge for at hele dyret blir utnyttet
 • Vi vil at forbrukerinformasjonen om kosthold skal legge mer vekt på helse, kvalitet og mattradisjon, spesielt overfor barn og unge.
 • Vi vil støtte tiltak som fortsatt fremmer trygt og bærekraftig norsk landbruk.
 • Vi vil sikre forutsigbare rammevilkår ved å beholde bærebjelkene i landbrukspolitikken.
 • Vi vil bruke en større del av tilbakeføringene for å stimulere til økt planteproduksjon
 • Vi vil prioritere norsk kjøtt- og melkeproduksjon i fjord- og fjellstrøk og andre steder der produksjon av matplanter ikke er mulig
 • Vi vil satse på regenerativt landbruk som binder opp og reparerer naturlige kretsløp, og med dyrknings- og beitepraksis som binder mer karbon enn de slipper ut.
 • Vi er positive til økte forsøk med belgfrukter og insekter som proteinkilder.
 • Vi vil øke andelen økologisk landbruk fordi det er viktig både for naturmangfold og forbrukerens valgfrihet. 
 • Vi vil legge forholdene til rette for økt lokal videreforedling av bondens råvarer på en slik måte at mer av verdiskapingen tilfaller bøndene og produsentene,