Tema Levende folkestyre og en mer effektiv offentlig sektor

Demokrati handler om deltakelse, tilhørighet og like muligheter til å påvirke utviklingen. Det handler om at flest mulig tar del i, og forstår, flest mulig beslutninger som angår dem selv. Et levende folkestyre handler om nærhet mellom folk og folkevalgte representanter og om størst mulig innflytelse over hvem som velges som folkets representanter.

For mange oppgaver og beslutninger er i dag både byråkratisert og sentralisert. Venstre vil derfor redusere byråkratiet og flytte mer makt og myndighet nærmere folk. Det er for vanskelig for folk å få innsyn i beslutningsprosessene. Komitemøtene i Stortinget er lukket, det føres ingen lister over lobbymøter, dokumenter unntas offentligheten og verken data eller rettskjennelser gjøres allment tilgjengelige. Kunnskap er avgjørende for å fatte gode beslutninger. Folk må få tilgang til den kunnskapen staten har, og staten må lytte til den kunnskapen folk har om lokalmiljøet sitt. Derfor vil Venstre ha mer åpenhet og et sterkere lokaldemokrati.

Venstres hovedmål for et levende folkestyre er

  • mer åpenhet og innsyn i beslutninger som fattes
  • mer beslutningsmyndighet til kommunene og regionene
  • en mer digital og mer effektiv offentlig sektor