Frihet og muligheter
for alle.

Frihet handler både om frihet i hverdagen og om å gi folk reelle muligheter i livet. Frihet handler om å skape forutsetninger for at alle kan leve på sine egne premisser. Det handler om friheten til å ta den utdanningen du ønsker, starte den bedriften du brenner for, leve det familielivet du ønsker, og leve i trygge fellesskap. Dette er Venstres sosialliberale fundament.

For oss er det en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Den enkeltes frihet må balanseres av et ansvar for fellesskapet, og for hverandre. Vårt samfunn blir bedre når ingen faller utenfor. Derfor vil vi stadig forbedre og fornye velferdssamfunnet.

Frihet handler både om frihet i hverdagen og om å gi folk reelle muligheter i livet.

Fjellandskap. Kvinne som føler seg fri i norsk natur.

Vi som lever nå, er de første som opplever klimaforandringene og omfattende tap av naturmangfold. Dagens ungdom er den siste generasjonen som har muligheten til å bremse utviklingen. Vår frihet må ikke gå på bekostning av våre barn og barnebarns. Derfor er kampen for klimaet og naturen vår aller viktigste utfordring. Den løser vi bare i fellesskap, og bare i samarbeid med andre land.

Venstre har vist at vi både kan kutte utslipp og verne natur. Sammen kan vi vinne vår tids største frihetskamp. De neste årene vil være avgjørende i klimakampen og for norsk økonomi. Er vi oss selv nok, eller skal vi i fellesskap satse og løse de utfordringene vi står overfor?

Koronapandemien har vist oss hvor utsatt vår åpne verdensorden er. Vårt svar på dette er mer samarbeid, ikke mindre. Pandemien har truffet helsesystemet og økonomien vår tungt. De neste fire årene må vi vise veien ut av krisen.

Derfor satser vi på næringslivet, på nyskaping og kreativitet. For oss er det grunnleggende at samfunn bør måles etter hvordan de mest utsatte har det. Vi vil føre en politikk som gir trygghet og muligheter for alle, og som holder ulikheten lav.

Ytringsfrihet, pressefrihet og informasjonsfrihet, god nyhetsproduksjon over hele landet og en bredt anlagt offentlig samtale i det digitale mediesamfunnet er avgjørende for samfunnet vårt. Et reelt mediemangfold med livskraftige lokale, regionale og nasjonale medier er grunnleggende for å sikre tillit og deltakelse i demokratiet.

Frihet og mangfold

I et stadig mer mangfoldig samfunn er tillit og tilhørighet viktige betingelser for frihet. Venstre jobber for er samfunn der ingen skal føle begrensninger på bakgrunn av sosial status, funksjonsvariasjon, nasjonalitet, hudfarge, legning, alder eller religiøs tilhørighet.

Et samfunn der alle kan delta

Vi vil skape et samfunn der alle kan delta i samfunnslivet, arbeidslivet, frivilligheten og sosialt. Derfor vil vi jobbe mot diskriminering og for et mer inkluderende samfunn.

Innvandring har beriket Norge, gjennom å introdusere samfunnet vårt for nye perspektiver og kultur. Dessverre er det fortsatt mange som, i møte med arbeidslivet og leiemarkedet, opplever skepsis og diskriminering. Vi vil jobbe for et antirasistisk samfunn som styrker tilliten til samfunnet.

Økt inkludering og tilrettelegging

Tillit til at samfunnet ser på deg og behandler deg på en likeverdig måte er essensielt, derfor må vi kjempe for at mennesker med funksjonsvariasjoner får samme muligheter til studie, jobb og fritid som alle andre. Vi mener at dagens samfunn er mer funksjonshemmende enn den enkelte er funksjonshemmet. Vi vil jobbe for økt inkludering, tilrettelegging og mer frihet.

Frihet til være seg selv

Selv om samfunnet har hatt en kraftig utvikling og blitt mer åpent i løpet av de siste 50 årene, gjenstår et godt stykke arbeid for å bekjempe hat og diskriminering. Venstre fortsetter kampen for friheten til være seg selv, uavhengig av seksualitet og legning. Kjærlighet skal alltid trumfe hat.

Selv om samfunnet har hatt en kraftig utvikling og blitt mer åpent i løpet av de siste 50 årene, gjenstår et godt stykke arbeid for å bekjempe hat og diskriminering. Venstre fortsetter kampen for friheten til være seg selv, uavhengig av seksualitet og legning. Kjærlighet skal alltid trumfe hat.

Mangfold er en berikelse som farger samfunnet og gjør det mer interessant og attraktivt. Et samfunn der folk opplever begrensinger på grunn av fordommer og diskrimeringen er et samfunn som neglisjerer mangfold og friheten til den enkelte.

Dette vil Venstre:

 • Vi vil bekjempe all diskriminering og rasisme, alle totalitære holdninger og all innsnevring av demokratiske holdninger
 • Vi ønsker å innføre en nasjonal kvitteringsordning i politiet for å jobbe mot etnisk profilering
 • Vi mener at alle individers valg av tro- og livssyn er likeverdige, og vil derfor også likestille støtten
 • Vi mener ar tro- og livssyn er skal likestilles i tildelingen av finansiell støtte å gjøre
 • Vi vil jobbe mot diskriminering av skeive og for et lovforbud mot konverteringsterapi
 • Vi vil at folkehøyskoler, høyskoler og universiteter skal tilrettelegge for tilbud som gjør det mulig for folk med funksjonsvariasjoner å delta
 • Vi vil øke utvalget av kvalifiserende tiltak for å få flere med funksjonsvariasjoner inn i arbeidslivet
 • Vi mener at personer med funksjonsvariasjoner skal bestemme over egen hverdag og hjelpe de får
 • Vi vil at flere skal få Innvilget brukerstyrt personlig assistent (BPA)
 • Vi vil at personer med funksjonsvariasjoner skal kun delta i utforming av tilbud og politikk som berører deres hverdag
 • Vi vil at FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal inn i menneskerettsloven, og endre vergemålsordningen i tråd med CRPD

Bli med på laget og ta Norge framover!

Fyll ut bli medlem-skjema manuelt