Tema Like rettigheter og like muligheter

Pappa hjemme med barn

Alle mennesker skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet, uavhengig av blant annet kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion. For Venstre innebærer reell likestilling og likeverd at man ikke bare skal ha formelle rettigheter, men også reelle muligheter. 

Både menn og kvinner møter strukturelle utfordringer i dag. Kvinneandelen i arbeidslivet er høy, men samtidig har vi et av verdens mest kjønnsdelte arbeidsmarkeder. Flere kvinner enn menn har høyere utdanning. Samtidig er bare en av tre ledere kvinner, og flertallet av politikerne er menn. Gjennomsnittsinntekten for kvinner er betydelig lavere enn for menn, og langt flere kvinner enn menn jobber deltid. Venstre mener at vi må legge bedre til rette for lønnsvekst for kvinner, få flere kvinner i ledende stillinger og få flere kvinner i politikken.

Vi mener at det offentlige må gå foran for å sikre at arbeid som bygger på likeverdige utdanningsløp og kvalifikasjoner, lønnes likt. Vi vil også bruke kvotering i skole, på universiteter og høyskoler for å oppnå en jevnere kjønnsfordeling. Dette gjelder selvfølgelig begge veier. Bedre kjønnsfordeling er også viktig i kvinnedominerte yrker, og det er eksempelvis uheldig at bare en av ti psykologistudenter er menn. I arbeidslivet er det behov for en særlig innsats for å redusere de store lønnsforskjellene mellom likeverdige yrker, og dermed også blant kvinner og menn. Deling av foreldrepermisjon og innføring av egen pappakvote har bidratt til at flere fedre tar en større del av ansvaret for barn.

Venstre vil

  • tillate kjønnspoeng ved opptak til linjer på videregående skoler der det er stor overvekt av ett kjønn
  • tillate kjønnspoeng ved opptak til høyere utdanning på studieretninger med mer enn 80 % studenter av ett kjønn
  • be partene i arbeidslivet bidra til å rette opp lønnsforskjellene mellom kjønnene ved å utforme en tidsplan for når dette skal skje
  • kreve at ledergruppene i statlige selskaper, direktorater og statsetater skal bestå av 40 prosent av begge kjønn
  • utarbeide kjønnsnøytrale yrkestitler
  • utvidelse av pappapermisjonen for å sikre likere rettigheter til familiepermisjon
  • erstatte kontantstøtte med ventestøtte
  • at Norge skal innføre et tredje kjønn i offentlige dokumenter. Kjønn i offentlige dokumenter skal være basert på personlig kjønnsidentitet, ikke biologi