Tema Organisasjons- og ytringsfrihet

For en liberaler henger troen på den frie og åpne debatt sammen med vårt syn på mennesket som et ansvarlig og rasjonelt vesen. For oss er det helt grunnleggende at alle mennesker har rett til å ytre seg og søke oppslutning for sine standpunkter. Retten til å ytre seg skal ikke begrenses, men møtes med andres ytringer, fakta, kunnskap og konkurrerende idéer. Å ha rett til å ytre hva man vil, er imidlertid ikke det samme som å ha rett til å motta offentlige tilskudd. Venstre mener at organisasjoner som oppfordrer til vold og hat, ikke skal motta støtte fra det offentlige.

Venstre vil

  • lovfeste retten til anonym varsling av ulovlige eller kritikkverdige forhold på arbeidsplassen etter modell fra Sverige
  • fjerne forbudet mot å fremsette diskriminerende eller hatefulle ytringer
  • nedsette en ytringsfrihetskommisjon som skal se på ytringsfrihetens kår og vurdere ytringsfrihetens grense
  • tillate kringkastet reklame for politiske budskap fra partier, organisasjoner og trossamfunn
  • styrke ytringsfriheten for offentlig ansatte