Tema Personvern og retten til privatliv

Personvernet er grunnlovsfestet. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv, og staten skal sikre et vern om den personlige integritet. Vi har alle noe vi ikke ønsker å dele med andre. Ikke fordi det er ulovlig eller noe vi må skjule, men rett og slett fordi det er privat. Personvern handler om at man har grenser for hvor nært innpå seg man vil slippe andre. Retten til privatliv har en verdi som er vanskelig å måle. Mange av oss ser verdien først når personopplysninger er på avveie og vi opplever at vår integritet er truet.

Venstre mener et sterkt personvern er avgjørende både for den enkeltes frihet og for demokratiet. Frihet forutsetter at hvert menneske vernes mot utilbørlig registrering, overvåking og inngripen i privatlivet. Denne friheten inkluderer adgangen til å ytre seg anonymt på nett. Demokrati forutsetter at det i siste instans er borgerne som kontrollerer staten, ikke staten som kontrollerer borgerne.

Venstre vil

  • implementere den nye personvernforordningen fra EU, som stiller strengere krav til private og offentlige virksomheter og gir nye rettigheter til borgerne
  • styrke Datatilsynet som tilsynsorgan og ombud
  • sette ned en personvernkommisjon som ser på utfordringer ved ny informasjonsteknologi
  • styrke personvernets stilling i personopplysningsloven
  • gå mot innføring av et digitalt grenseforsvar
  • beholde kontanter som pliktig betalingsmiddel