Tema Tros- og livssynsfrihet

I et liberalt samfunn er den enkeltes livssyn et personlig anliggende, og toleranse og respekt for andres valg og ytringer er selvsagt. Staten skal verken diskriminere eller favorisere livssyn. Venstre forsvarer alles rett til å tro og alles rett til ikke å tro. Det inkluderer retten til å bruke religiøse og kulturelle plagg eller benytte religiøse symboler i det offentlige rom.

Venstre vil fjerne de gjenværende bindingene mellom stat og kirke. En sekulær stat kan likevel føre en helhetlig og aktiv tros- og livssynspolitikk, med respekt for de ulike livssynssamfunns egenart og med finansieringsordninger som ivaretar prinsippet om likebehandling. Kirken og andre tros- og livssynssamfunn er viktige samfunnsinstitusjoner, og religiøse ytringer har en naturlig plass i samfunnslivets debatter og offentlige rom. Det er likevel naturlig at medlemmene selv bidrar slik vi krever i andre organisasjoner som mottar statsstøtte. Derfor vil vi på sikt redusere statens andel i finansiering av tros- og livssynssamfunn og vurdere nye finansieringsmodeller, herunder kirkeskatt etter svensk modell

Når bindingene mellom stat og kirke oppheves, mener vi at det er nødvendig å tydeliggjøre at det er sivil lovgivning og ikke teologisk forståelse som regulerer ekteskap. Vi vil ha en borgerlig vielse der staten legger de juridiske rammene. Deretter kan tros- og livssynssamfunn velge om, hvordan og hvor de måtte ønske å tilby ulike former for velsignelse eller markering.

Venstre vil

  • fullføre skillet mellom stat og kirke ved å fjerne gjenværende henvisninger til bestemte kirkesamfunn og trosretninger i Grunnloven
  • gjøre formålsparagrafene for skolen og andre offentlige institusjoner livssynsnøytrale
  • skille tydelig mellom den verdslige og den livssynstilknyttede delen av ekteskapsinngåelsen og innføre borgerlig ekteskapsinngåelse som en generell ordning
  • gjeninnføre RLE-faget i grunnskolen slik det var i 2013
  • ikke sette krav til politiske standpunkt utover støtte til demokratiet og menneskerettighetene når trossamfunn eller organisasjoner med religiøst fundament mottar offentlig støtte
  • sikre retten til å gå i religiøse og kulturelle plagg eller benytte religiøse symboler i det offentlige rom
  • vurdere nye finansieringsmodeller for tros- og livssynssamfunn
  • underlegge religiøse barne- og ungdomsorganisasjoner som får statlig støtte, de samme reglene som andre barne- og ungdomsorganisasjoner
  • avvikle ordningen med automatisk oppføring av nyfødte i tros- og livssynssamfunn (tilhørigordningen)
  • oppheve Lov om helligdager og helligdagsfred