Frihet til å reise grønt.

Vi vil halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030, sammenlignet med 2005. Da trenger vi velfungerende, miljøvennlige transportløsninger. 

Vi vil satse på miljøvennlige alternativer som elektrisitet, avansert biodrivstoff, biogass, ammoniakk og utslippsfri hydrogen. Miljøvennlig transport er nøkkelen til å kutte utslipp. Alle vinner på at flere får friheten til å velge grønt.

Transporttilbudet skal være miljøvennlig, effektivt, trygt og rimelig. Hvilken transportløsning som er riktig, varierer fra sted til sted. Vi satser ikke på én teknologi eller én løsning, men på noen grunnleggende prinsipper. 

Byene vokser, og det gjør også behovet for bedre grønne transportløsninger. Vi vil satse på grønne løsninger der innbyggernes behov kommer først. 

Vi vil gjøre det billigere å velge kollektivtransport. Det klimavennlige alternativet skal alltid være det beste, enkleste, raskeste og rimeligste. For barn, unge og studenter er kollektivtransport viktig for frihet i egen hverdag. Derfor vil vi innføre et nasjonalt ungdomskort som gjør det enklere å reise kollektivt. Vi ønsker også gode familierabatter på buss og tog, slik at flere familier kan velge vekk bilen. 

Vi vil videreføre de eksisterende byvekstavtalene og åpne for nye, uten at de nye skal gå på bekostning av finansieringen av de avtalene som er inngått. Dette er avtaler mellom staten, fylkeskommunen og kommunen som finansierer mer grønn bytransport og reduserer utslipp. 

Vi vil at staten som hovedregel skal ta halvparten av regningen for større kollektivutbygginger, og inntil to tredjedeler når utbyggingen er del av en byvekstavtale.

Innen 2025 vil vi at all kollektivtransport skal være fossilfri. Vi er godt på vei mot utslippsfri kollektivtransport, og flere alternativer drives allerede med fornybar energi. 

Å gå, sykle eller ta kollektivtransport gir reisefrihet uten privatbil. Vi vil sikre raskere utbygging av gang- og sykkelveier og innføre nasjonale retningslinjer som oppmuntrer til å sette av areal til disse. 

Vi vil prioritere utbygging av jernbane, kollektivtransport og gang- og sykkelveier. Når det gjelder utbygging av motorvei, vil vi prioritere de prosjektene som har et stort forbedringspotensial for miljø, bymiljø og trafikksikkerhet. 

Vi vil gi storbyene frihet til å velge om de vil overta ansvaret for den lokale kollektivtransporten, slik at de kan tilby innbyggerne sømløse reiseopplevelser.

Teknologi gjør det enklere å velge grønne transportalternativer. Vi vil få fart på omstillingen.

Vi mener bompenger er et viktig virkemiddel for å redusere trafikk og finansiere bedre kollektivtilbud i byområdene våre. Samtidig rammer dagens bompengesystem urettferdig på grunn av sin manglende fleksibilitet. Vi vil innføre satellittbasert veiprising, gitt at personvernet ivaretas. Et moderne veiprisingssystem kan bidra til fortsatt høy legitimitet for brukerbetaling på vei.

Vi støtter tiltak som begrenser bilbruk og skaffer inntekter til et bedre kollektivtilbud. Biltrafikken kan ikke vokse i byene fordi det gir for mye støy og støv og tar for mye plass. Hva som er de største utfordringene, varierer fra by til by. Derfor er det fornuftig at byene i større grad selv kan bestemme i spørsmål om kollektivfelt, etablering av bilfrie områder, nullutslippssoner og miljøgater. 

Vi vil at folk skal kunne bosette deg der de ønsker. Vi vil gi distriktene et like grønt transporttilbud som byene. 

Vi vil legge til rette for hyppigere frekvens for kollektivtrafikk i distriktene og satse på fleksible småskalaløsninger, for eksempel minibusser som henter og bringer på forespørsel.

Vi vil prioritere å utvide alle riksveier slik at de kan få gul midtstripe. Vi vil også sikre mot ras og flom, og øke vedlikeholdet av broer og tunneler. Å kunne reise trygt, effektivt og miljøvennlig skal være mulig i hele landet. 

Vi vil investere mer i fylkesveinettet for å sikre varetransport og framkommelighet i distriktene. Vi vil videreføre og forbedre fergeavløsingsordningen, som stimulerer til nye fastlandsforbindelser. Slik opprettholder vi et godt transporttilbud i hele landet. 

Ekspressbussnettet er et viktig kollektivtilbud for reisende mellom fylker og landsdeler. Vi vil stille krav til at ekspressbussene bruker nullutslippsløsninger innen 2025. 

Teknologi gjør det enklere å velge grønne transportalternativer. Vi vil få fart på omstillingen.

Vi er elbilens forkjemper og vil sikre elbilfordeler ut 2025 for å nå målet om at alt nybilsalg skal være nullutslippsbiler. Norge ligger i dag i verdenstoppen i andel elbiler. Elbilpolitikken er et eksempel på at det er mulig å erstatte fossile løsninger med fornybare, uten negative konsekvenser for forbrukerne. Så lenge elbiler ikke er konkurransedyktige på pris, må vi beholde kjøpsfordelen som gjør at det lønner seg å velge elbil.

 

Vi vil sikre ladeinfrastruktur i hele landet, etablering av minst 30 hydrogenfyllestasjoner og et nasjonalt nett av fyllestasjoner for biogass innen 2025. Fyllestasjonene må også være tilpasset for tungtransport. Vi vil bygge bedre infrastruktur for lading og påfyll av fornybart drivstoff i hele landet. Slik kan fornybart drivstoff bli et reelt alternativ alle steder i Norge. Vi vil fortsette å utvikle norskprodusert bærekraftig biodrivstoff. Biodrivstoff er et viktig tiltak for å redusere utslipp på norske veier. Vi ønsker å øke bruken av bærekraftig biodrivstoff og fjerne biodrivstoff som ikke er bærekraftig.

Tungtransporten må bli mer bærekraftig. Derfor vil vi sørge for energistasjoner for tungtransport tilrettelagt for nullutslippsteknologi som utslippsfri hydrogen, biodrivstoff og elektrisitet. 

Vi vil etablere flere pilotprosjekter for selvkjørende kjøretøy, fordi de bidrar til trafikksikkerhet og mindre forurensing. 

Vi vil stille krav om at alle offentlige innkjøp tar i bruk nullutslippstransport der det er mulig. Det offentlige har en særlig viktig oppgave med å stille krav om null- og lavutslippsløsninger ved offentlige innkjøp. 

Vi vil satse på jernbanen, for å flytte mer godstransport fra vei til bane og for å få raskere og bedre jernbaneløsninger for passasjertransport som knytter bo- og arbeidsregioner sammen.

Vi vil øke antall togavganger ved å bygge flere dobbeltspor og flere krysningsspor, og ved å velge ruteplaner som gir mer kapasitet. Vi vil også jobbe for effektive jernbaneløsninger i norske bo- og arbeidsregioner og gjøre det rimeligere for pendlere å reise kollektivt. Derfor vil vi innføre makspris på månedskort.

Vi vil jobbe for høyhastighetsbaner som knytter sammen våre store byer, og knytter Norge sammen med kontinentet. Vi må redusere reisetiden mellom de store byene og mellom Norge og andre europeiske land. Vi vil ha flere avganger, sette ned billettprisene på de samme togstrekningene og bidra til et felles billettsystem i Europa. 

Vi vil øke antall soveplasser på norske nattog og legge til rette for nattog fra Oslo til europeiske storbyer som Berlin. Nattog er et viktig tilbud for å redusere jobbreiser med fly. Gjør vi alt dette, flytter vi også mest mulig flytrafikk til bane.

Vi har vært pådrivere for og satt i gang utredning av jernbane i Nord-Norge. Vi vil fortsette dette arbeidet for framtidas nødvendige klimavennlige transportløft mellom nord og sør.

Vi vil fortsette å sette driften av jernbanestrekninger ut på anbud, slik at vi frigjør mer penger til å investere i selve jernbanenettet. Vi vil også utrede muligheten for å etablere Nye Baner, etter modell fra Nye Veier. Ved å åpne for å la private drive jernbane gjennom anbud vil staten de neste årene både kunne spare mange milliarder kroner og skape et bedre togtilbud. 

Vi vil satse på grønn skipsfart og sikre Norges verdensledende rolle på feltet. 

Vi vil bruke offentlig støtte og innkjøp for å øke innovasjonskraften i grønn skipsfart. Det bidrar til å skape nye grønne arbeidsplasser og utvikler ny teknologi samtidig som vi reduserer klimagassutslipp hjemme og ute. 

Vi vil legge til rette for utvikling og bruk av selvstyrte skip som kan gi lavere kostnader, tryggere seilingsruter og energieffektivisering. Dette er et konkurransefortrinn for norsk skipsnæring.

Vi vil legge til rette for areal i havnene for ulike miljøfyllestasjoner for både skip, tungtransport og fritidsbåter. I framtida vil flere skip bli drevet både på utslippsfri hydrogen, ammoniakk og batteri. 

Vi vil utvide dagens nullutslippskrav for cruisetrafikk i verdensarvfjordene til å gjelde langs hele kysten og legge til rette for landstrømanlegg og fyllestasjoner i alle aktuelle havner. 

Vi vil ha mer gods over fra vei til sjø og bane. Det er bra for miljøet og reduserer klimagassutslipp. Derfor vil vi bygge flere omlastingsterminaler fra land til sjø og bygge ut infrastruktur som gjør det enklere å få frakt over fra tog og lastebil til båt. 

Vi vil satse på sjøen som transportåre også for kollektivtransport, med utslippsfrie hurtigbåter.

Vi vil få slutt på dumping av kloakk i sjøen og vil derfor bygge ut landfasiliteter i det mest trafikkerte området mellom Lindesnes og svenskegrensen. På sikt ønsker vi å innføre et forbud mot å dumpe kloakk direkte i sjøen. 

Vi vil innføre elbåtfordeler for fritidsbåter etter modell fra elbilfordelene. Fossile fritidsbåter slipper ut store mengder klimagasser, samtidig som elektriske fritidsbåter er på vei inn i markedet. Elbåtfordeler vil gjøre det lettere for flere å velge elektrisk. Vi vil også innføre en kondemneringsordning for lastebåter slik at materiale i større grad gjenvinnes.

Vi vil ha utslippsfrie fly og mer transport fra luft over på jernbane. Vi vil se den første kommersielle nullutslippsruten i Norge innen 2025. Norge skal være først og best på nullutslippsfly. 

Vi vil opprettholde flytilbudet og sikre ikke-kommersielle ruter med lavere priser enn i dag, gjennom offentlige rutekjøp der det ikke finnes gode alternativ til fly. Samtidig vil vi gjøre disse reisene mest mulig miljøvennlige ved å legge til rette for å drifte kortbanenettet med elfly innen få år. I tillegg vil vi øke innblandingskravet for avansert biodrivstoff i flydrivstoff.

Vi vil endre flypassasjeravgiften til en miljøavgift basert på utslipp, slik at flyselskapene får større insentiv til å redusere utslipp og samtidig bruke kapasiteten på flyene bedre enn i dag. Vi mener at lange flyreiser bør ha en høyere klimaavgift enn i dag. Derfor vil vi øke flypassasjeravgiften for flyreiser til land utenfor Europa. 

Dagens taxfree-ordning gjør at vi subsidierer forurensende flyreiser med skattefritak på alkohol og tobakk. Vi vil avvikle ordningen og kompensere Avinor og private flyplasser gjennom tilskudd over statsbudsjettet.

Vi vil bremse økningen i klimafiendtlig flytransport ved å si nei til flere rullebaner på Gardermoen og Flesland.

Dette vil Venstre gjøre

 • Vi vil halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030 sammenlignet med 2005. 
 • Vi vil satse på miljøvennlige alternativer som elektrisitet, avansert biodrivstoff, biogass, ammoniakk og utslippsfri hydrogen
 • Vi vil satse på grønne løsninger der innbyggernes behov kommer først. 
 • Vi vil gjøre det billigere å velge kollektivtransport
 • Vi vil videreføre de eksisterende byvekstavtalene og åpne for nye
 • Vi vil at staten som hovedregel skal ta halvparten av regningen for større kollektivutbygginger
 • Vi vil prioritere utbygging av jernbane, kollektivtransport og gang- og sykkelveier
 • Vi støtter tiltak som begrenser bilbruk og skaffer inntekter til et bedre kollektivtilbud.
 • Vi vil gi distriktene et like grønt transporttilbud som byene. 
 • Vi vil legge til rette for hyppigere frekvens for kollektivtrafikk i distriktene 
 • Vi vil prioritere å utvide alle riksveier slik at de kan få gul midtstripe. 
 • Vi vil investere mer i fylkesveinettet for å sikre varetransport og fremkommelighet i distriktene. 
 • Vi er elbilens forkjemper og vil sikre elbilfordeler ut 2025 
 • Vi vil sikre ladeinfrastruktur i hele landet
 • Vi vil sørge for energistasjoner for tungtransport tilrettelagt for nullutslippsteknologi
 • Vi vil etablere flere pilotprosjekter for selvkjørende kjøretøy
 • Vi vil satse på jernbanen
 • Vi vil øke antall togavganger 
 • Vi vil jobbe for høyhastighetsbaner 
 • Vi vil øke antall soveplasser på norske nattog 
 • Vi vil legge til rette for nattog fra Oslo til europeiske storbyer 
 • Vi vil satse på grønn skipsfart 
 • Vi vil legge til rette for utvikling og bruk av selvstyrte skip 
 • Vi vil utvide dagens nullutslippskrav for cruisetrafikk
 • Vi vil ha mer gods over fra vei til sjø og bane
 • Vi vil satse på sjøen som transportåre også for kollektivtransport
 • Vi vil få slutt på dumping av kloakk i sjøen
 • Vi vil innføre elbåtfordeler for fritidsbåter
 • Vi vil ha utslippsfrie fly og mer transport fra luft over på jernbane. 
 • Vi vil opprettholde flytilbudet og sikre ikke-kommersielle ruter med lavere priser enn i dag
 • Vi vil endre flypassasjeravgiften til en miljøavgift basert på utslipp