Tema Fornybare kraftressurser

Det er knapphet på regulerbar fornybar energi i Europa. Samtidig skinner solen på hustakene mens vinden blåser langs norskekysten. Disse kraftressursene bør vi benytte oss av. Den verdifulle regulerbare vannkraften bør vi spare for å sikre fleksibilitet.

Med økende andel vindkraft og solenergi i landene rundt oss, kan den norske vannkraften utnyttes som leverandør av fleksibilitet, også utenfor Norge.

På denne måten kan vi bidra til utfasing av kull- og gasskraftproduksjon i Europa. For å styrke Norges rolle som leverandør av fornybar energi, vil Venstre øke den fornybare energiproduksjonen og utvide overføringskapasiteten med flere kabler til Europa.

Venstre vil

  • at Norge skal bidra til en utslippsfri kraftforsyning i det europeiske nærområdet og utarbeide en strategi for å fremme norsk eksport av fornybar energi
  • at Norge skal bygge flere utenlandskabler for å øke overføringskapasiteten for fleksibel energi til Europa
  • modernisere og oppgradere eksisterende vannkraftverk, fremfor å sette i gang nye, større utbygginger
  • sikre at nye kraftutbygginger skjer i allerede utbygde områder og ikke i verdifulle naturområder
  • at miljøvurderinger i konsesjonsbehandlingen av nye vassdragsprosjekter i vassdrag som ikke er vernet må styrkes for å sikre at naturverdier blir forsvarlig kartlagt og at hensynet til natur og miljø ivaretas
  • at alle eksisterende/gamle vannkraftkonsesjoner og vassdragsreglement gjennomgås for å sikre Vanndirektivets krav om god økologisk tilstand i vassdraget
  • vurdere å øke skjermingsfradraget (friinntekt) i grunnrentebeskatningen av vannkraftverk for å sikre bedre lønnsomhet for fornybar kraftproduksjon
  • sikre en utjevning av linje- og nettkostnader