Vi feirer mangfold og inkluderer alle

Alle mennesker har rett til å velge hvordan de vil leve livet sitt. Mangfold og inkludering handler om å sikre alle mennesker sine rettigheter, uavhengig av forutsetninger og bakgrunn. 

Vi vil ha et samfunn som sikrer at alle mennesker opplever trygghet, like muligheter og frihet til å bestemme over eget liv og egen kropp, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet, religion og kjønnsidentitet.

Vi vil gi alle et godt skole- og fritidstilbud.

Det er avgjørende at alle barn får tatt del i undervisning og lek på likt grunnlag. Vi vil derfor ikke la foreldre frata barna friheten til å delta på skoleaktiviteter basert på religiøs overbevisning. 

Familier der foresattes forutsetninger gjør at barna er ekstra utsatt, trenger mer oppmerksomhet fra det offentlige. Vi vil derfor etablere egne innsatsgrupper i skolehelsetjenesten som kan følge opp slike familier. 

Vi vil gi alle muligheten til å delta i arbeidslivet. På tross av høy sysselsetting i Norge står mange nyankomne innvandrere fra lavinntektsland utenfor arbeidslivet. 

Lediggang er frustrerende og demotiverende. Derfor vil vi gi asylsøkere og ureturnerbare flyktninger midlertidig arbeidstillatelse og aktivitetsplikt. Slik kan de bidra til fellesskapet mens de venter på at asylsøknadene deres blir behandlet. 

Å lære seg norsk er avgjørende for å bli en del av arbeids- og samfunnsliv. Mange, særlig arbeidsinnvandrere, får til tross for dette ikke norskopplæring i dag. Vi vil utvide retten til norskopplæring slik at den inkluderer alle med oppholdstillatelse som har behov for å lære norsk. Vi vil også sikre at de med særlig svake norskkunnskaper etter lengre tid i Norge får utvidet rett til norskopplæring.

Deltakelse i arbeidslivet er det viktigste virkemiddelet for integrering. Derfor vil vi etablere en prøveordning der arbeidsgiver mottar integreringstilskudd. Det er et alternativ til å finansiere arbeidstakerens deltakelse på introduksjonsprogrammet som skal gi nyankomne flyktninger grunnleggende språkkunnskaper og forståelse for samfunn og arbeidsliv i Norge. 

Etternavnet ditt har i dag for mye å si for om du blir kalt inn til jobbintervju eller ikke. Vi vil derfor innføre anonyme søknader til det offentlige, slik at du får jobben med bakgrunn i kvalifikasjonene dine, ikke etternavnet eller tilhørigheten din. 

I dag finnes det tilbud som gjør at flyktninger som ikke har fullført et studium for å bli sykepleier eller lærer, kan ta resten av studiet i Norge. Vi vil utvide denne ordningen til å omfatte flere utdanninger. 

Vi vil bedre samarbeidet mellom offentlige, private og ideelle aktører for å kunne gi dem som trenger det, ekstra støtte for å kunne delta i samfunnet.

Vi vet at underliggende helseutfordringer kan gjøre det vanskelig for sårbare asylsøkere å bli en del av lokalsamfunnet sitt. Vi vil derfor innføre tidlig kartlegging av slike helseutfordringer for dem. 

Retten til å bestemme over eget liv er en av vår tids største frihetskamper. Arbeidet for å forebygge og bekjempe negativ sosial kontroll må styrkes. Vi vil at omfang og utvikling skal kartlegges kontinuerlig. 

For å gi flere mulighet til å snakke med en minoritetsrådgiver vil vi utvide minoritetsrådgiverordningen til flere videregående skoler og ungdomsskoler. Barn og unge som etterlates i utlandet mot sin vilje, må få hjelp. Ordningen med integreringsrådgivere på norske ambassader må utvides. 

Vi vil styrke rettsvernet for dem som utsettes for tvangsekteskap og illegitime ekteskap. I tillegg vil vi at æresrelatert vold skal straffes hardere enn i dag.

Vi vil at alle skal ha retten til å bestemme over egen hverdag. Funksjonsvariasjon skal ikke hindre adgang til og aktiv deltakelse i utdanning eller arbeidsliv. 

For oss handler dette om likestilling, likeverd og en rettighetsfestet frihet til å bestemme over eget liv. Derfor vil vi ta FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inn i menneskerettsloven, og vi vil gjennomgå vergemålsordningen med sikte på å endre den til en beslutningsstøtteordning i tråd med CRPD.

Det er viktig at personer med funksjonsvariasjoner selv bestemmer over egen hverdag, også over den praktiske hjelpen de får. Alle sider ved assistansen skal være brukerstyrt. 

Universell utforming sikrer frihet og muligheter for alle. Brukerstyrt personlig assistent (BPA), tolketjeneste og digital og fysisk tilrettelegging er avgjørende for at alle kan delta. Vi vil derfor at flere skal få innvilget BPA ved behov og selv bestemme hva den støtten skal innebære. 

Brukerne skal være sjefen. Derfor vil vi at familie eller nærstående skal kunne lede assistanseordningen på vegne av eller i samråd med den som har funksjonsvariasjon. 

Grenseløs kjærlighet

Det samme gjelder i samfunnslivet. Vi vil derfor at personer med funksjonsvariasjon skal kunne delta aktivt i utformingen av tilbud, tjenester, lovgivning og politikk som berører deres hverdag. 

Mennesker med funksjonsvariasjoner er store ressurser for samfunnet, men kan trenge ekstra oppfølging for å komme inn på arbeidsmarkedet. Vi vil øke utvalget av kvalifiserende tiltak og legge til rette for flere statlige opplæringsstillinger. 

Muligheten til å ta en utdanning er noe mange tar for gitt i Norge. Det er dessverre ikke en selvfølge for alle. Derfor vil vi satse på tegnspråk i lærerutdanningene, slik at flere skoler kan tilby et godt tegnspråkbasert undervisningsopplegg og sikre bedre tilrettelegging på universiteter og høyskoler for studenter med funksjonsvariasjoner.

Det er ikke bare lærerne som trenger mer kunnskap om tegnspråk. Vi vil utvide tilgangen til tegnspråk som valgfag, andrespråk og fremmedspråk. Vi ønsker å bevare botilbudet for tegnspråklige barn.

Vi vil jobbe for inkluderende og menneskevennlig arkitektur og fysisk utforming av offentlige rom.

Alle skal få elske den man vil, og alle skal kunne delta i samfunnslivet på like vilkår. Det gjelder alle, uavhengig av seksuell legning, kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet. 

Vi vil jobbe mot diskriminering av skeive og for et lovforbud mot konverteringsterapi.

Vi vil ikke definere mennesker inn i et todelt kjønnsrollemønster de ikke selv kjenner seg igjen i. Derfor vil vi innføre en tredje kjønnskategori. 

I dag varierer helsetilbudet til mennesker med ulike kjønnsuttrykk eller ulik kjønnsidentitet for mye avhengig av hvor du bor i landet. Vi vil derfor følge opp nasjonale retningslinjer slik at grunntilbudet blir det samme for alle i hele landet. 

Dette vil Venstre gjøre

 • Vi vil ha et samfunn som sikrer at alle mennesker opplever trygghet, like muligheter og frihet til å bestemme over eget liv og egen kropp, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet, religion og kjønnsidentitet.
 • Vi vil ikke la foreldre frata barna friheten til å delta på skoleaktiviteter basert på religiøs overbevisning. 
 • Vi vil derfor etablere egne innsatsgrupper i skolehelsetjenesten som kan følge opp familier der foresattes forutsetninger gjør at barna er ekstra utsatt.
 • Vi vil gi asylsøkere og ureturnerbare flyktninger midlertidig arbeidstillatelse og aktivitetsplikt.
 • Vi vil utvide retten til norskopplæring slik at den inkluderer alle med oppholdstillatelse som har behov for å lære norsk. 
 • Vi vil sikre at de med særlig svake norskkunnskaper etter lengre tid i Norge får utvidet rett til norskopplæring.
 • Vi vil etablere en prøveordning der arbeidsgiver mottar integreringstilskudd
 • Vi vil innføre anonyme søknader til det offentlige
 • Vi vil utvide ordningen som gjør at flyktninger som ikke har fullført et studium, kan ta resten av studiet i Norge, til å omfatte flere utdanninger enn i dag. 
 • Vi vil bedre samarbeidet mellom offentlige, private og ideelle aktører for å kunne gi dem som trenger det, ekstra støtte for å kunne delta i samfunnet.
 • Vi vil innføre tidlig kartlegging av helseutfordringer som kan gjøre det vanskelig for sårbare asylsøkere å bli en del av lokalsamfunnet sitt.
 • Arbeidet for å forebygge og bekjempe negativ sosial kontroll må styrkes
 • Vi vil utvide minoritetsrådgiverordningen til flere videregående skoler og ungdomsskoler
 • Barn og unge som etterlates i utlandet mot sin vilje, må få hjelp
 • Ordningen med integreringsrådgivere på norske ambassader må utvides. 
 • Vi vil styrke rettsvernet for dem som utsettes for tvangsekteskap og illegitime ekteskap
 • Vi vil at æresrelatert vold skal straffes hardere enn i dag
 • Vi vil ta FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inn i menneskerettsloven
 • Vi vil gjennomgå vergemålsordningen med sikte på å endre den til en beslutningsstøtteordning i tråd med CRPD.
 • Vi vil at flere skal få innvilget BPA ved behov og selv bestemme hva den støtten skal innebære.
 • Vi vil at familie eller nærstående skal kunne lede assistanseordningen på vegne av eller i samråd med den som har funksjonsvariasjon. 
 • Vi vil at personer med funksjonsvariasjon skal kunne delta aktivt i utformingen av tilbud, tjenester, lovgivning og politikk som berører deres hverdag
 • Vi vil øke utvalget av kvalifiserende tiltak og legge til rette for flere statlige opplæringsstillinger for mennesker med funksjonsvariasjoner. 
 • Vi vil satse på tegnspråk i lærerutdanningene.
 • Vi vil utvide tilgangen til tegnspråk som valgfag, andrespråk og fremmedspråk
 • Vi ønsker å bevare botilbudet for tegnspråklige barn.
 • Vi vil jobbe for inkluderende og menneskevennlig arkitektur og fysisk utforming av offentlige rom.
 • Vi vil jobbe mot diskriminering av skeive og for et lovforbud mot konverteringsterapi.
 • Vi vil innføre en tredje kjønnskategori. 
 • Vi vil følge opp nasjonale retningslinjer slik at grunntilbudet blir det samme for alle i hele landet for mennesker med ulike kjønnsuttrykk eller ulik kjønnsidentitet.

Venstres politiske program

Venstres politiske program skal informere velgerne om hva vi står for og inneholder en liste over saker vi vil jobbe for å gjennomføre i stortingsperioden 2021-2025.

Det er også det offisielle styringsdokumentet for Venstre og skal styre alle våre representanter i den daglige utøvelsen av politikk.