Alle skal få en trygg oppvekst

Vi vil at alle barn skal ha en trygg oppvekst, beskyttet mot vold og overgrep. 

Det viktigste vi kan gjøre for å forhindre vold og overgrep, er å forebygge og innhente kunnskap. Vi vil satse på forebygging og tidlig innsats ved å styrke samarbeidet mellom hjem, politi, skole, barnehage, barnevern, helsestasjoner og frivillige organisasjoner. Alle må jobbe sammen for å oppnå gode resultater. 

Altfor mange barn og unge opplever traumatiserende vold og overgrep. Slike traumer hindrer mange i å fullføre utdanning og skaffe seg arbeid. Enkeltmennesker får ikke brukt sitt potensial i livet. Vi vil øke satsingen på og spredningen av kunnskap om traumers betydning for gode oppvekstforhold. Systematisk arbeid med og kunnskap om traumer må integreres i alle samfunnets institusjoner – alt fra barnevern og barnehager til politi og skole. 

Vi vil styrke innsatsen for reproduktiv helse for unge.

Vi vil at barn og unge som lever i sårbare livssituasjoner, skal sikres rettssikkerhet og bli møtt av et barnevern med tid og riktig kompetanse, forankret i respekt for berørte barn og foreldre.

Vi trenger flere foster- og adoptivforeldre. For å rekruttere foster- og adoptivforeldre må vi bedre deres og barnas rettigheter. Vi vil sikre reell likestilling mellom enslige og heterofile og skeive par samt øke rekrutteringen blant minoriteter.

Retten til familieliv er en grunnleggende og gjensidig rettighet for barn og foreldre. Hvis barnevernet overtar omsorgen for et barn, må det tilrettelegges for nok samvær med biologiske foreldre så lenge dette ikke er i strid med hensynet til barnets beste. Hensynet til barnets beste veier tyngre enn hensynet til foreldrene ved interessemotsetninger.

Et godt ettervern er viktig for å forebygge framtidige problemer, og vi vil derfor øke støtten til ettervern i barnevernet. 

Dagens lovverk om seksuelle overgrep må oppdateres for å innføre et samtykkebegrep i voldtektslovgivningen.

Vi vil sette ned et utvalg som skal gå igjennom hjelpetilbudet for personer som er utsatt for voldtekt, og som også skal se nærmere på politietterforskningen av voldtektssaker.

Venstre vil fjerne minstestraffene og gi domstolene mulighet til å nyansere straffenivået ut fra omstendighetene i den konkrete saken.

Vi vil at sosiale støtteordninger skal gi barn flere muligheter og bedre forutsetninger til å leve selvvalgte liv. 

Det er i dag en utfordring at kvaliteten på SFO/AKS varierer mye fra kommune til kommune. Vi vil sikre jevn, høy kvalitet på tilbudet. SFO/AKS skal stimulere til både lek og læring. Det er også viktig at tilbudet gir barna et godt kreativt, praktisk og estetisk tilbud. Mer samarbeid med ulike aktører som kulturskole og ulike frivillige aktører, som for eksempel idrettslag og miljøorganisasjoner, er viktig for å heve kvaliteten på tilbudet.

Barnehagen er en viktig arena for fellesskap og utvikling. Kontantstøtten innebærer at fellesskapet bidrar med økonomisk støtte for at foreldre skal kunne holde barnet sitt borte fra barnehagen. Vi mener dette er feil prioritering av fellesskapets ressurser og vil avvikle kontantstøtten.

Vi vil øke og skattlegge barnetrygden. Slik sikrer vi at familier med lav inntekt får mer enn de gjør i dag. Vi vil sikre at barnetrygden holdes utenfor grunnlaget for beregning av sosialhjelp og fjerne kommunenes anledning til å redusere utbetalingene til familier som mottar barnetrygd.

Dette vil Venstre gjøre

 • Vi vil satse på forebygging og tidlig innsats ved å styrke samarbeidet mellom hjem, politi, skole, barnehage, barnevern, helsestasjoner og frivillige organisasjoner. 
 • Vi vil øke satsingen på og spredningen av kunnskap om traumers betydning for gode oppvekstforhold
 • Vi vil styrke innsatsen for reproduktiv helse for unge.
 • Vi vil at barn og unge som lever i sårbare livssituasjoner, skal sikres rettssikkerhet og bli møtt av et barnevern med tid og riktig kompetanse, forankret i respekt for berørte barn og foreldre.
 • Vi vil at barn og unge som lever i sårbare livssituasjoner, skal sikres rettssikkerhet og bli møtt av et barnevern med tid og riktig kompetanse, forankret i respekt for berørte barn og foreldre.
 • Vi vil øke støtten til ettervern i barnevernet. 
 • Vi vil sette ned et utvalg som skal gå igjennom hjelpetilbudet for personer som er utsatt for voldtekt, og som også skal se nærmere på politietterforskningen av voldtektssaker.
 • Vi vil fjerne minstestraffene og gi domstolene mulighet til å nyansere straffenivået ut fra omstendighetene i den konkrete saken.
 • Vi vil sikre jevn, høy kvalitet på tilbudet til SFO/AKS
 • Vi vil avvikle kontantstøtten
 • Vi vil øke og skattlegge barnetrygden. 
 • Vi vil sikre at barnetrygden holdes utenfor grunnlaget for beregning av sosialhjelp og fjerne kommunenes anledning til å redusere utbetalingene til familier som mottar barnetrygd.