Tema Venstres alternative statsbudsjett for 2018

På lag med framtida: Et budsjett for flere arbeidsplasser, bedre skole og lavere utslipp

Venstre har i dag lagt frem vårt alternative statsbudsjett for 2018. De viktigste satsningene i budsjettet er å legge til rette for å skape nye arbeidsplasser, bekjempe barnefattigdom og sikre alle barn en god skole med kvalifiserte lærere i alle fag. Vi foreslår også et løft for å ta vare på naturen og redusere Norges klimagassutslipp, å sette fart i digitaliseringen av offentlig sektor og gjennomføre et krafttak for bedre integrering.

– Perspektivmeldingen viser at Norge er rimelig godt rustet til å møte framtiden, men også at det er en rekke nye utfordringer vi møter i de kommende årene som må løses. Om vi skal klare å gi alle barn en god skole, nå klimamålene våre og skape arbeidsplassene vi skal leve av i framtida, krever det evne og vilje til omstilling. Den viljen har Venstre, sier partileder Trine Skei Grande.

Venstre foreslår:

  • En frihetsreform for like muligheter for alle barn, med satsing på barnehage, skole og SFO, samt sterkere omfordeling for å bekjempe barnefattigdom
  • Et skattesystem som stimulerer til arbeid og miljøvennlig adferd, og gir alle med vanlige inntekter en skattelette på ca. 3.000 kroner
  • En grønn omstilling med blant annet en satsning på miljøvennlig transport og næringsliv på tilsammen 6 mrd. kroner, i tillegg til et betydelig grønt skatteskifte som gjør det lønnsomt å velge miljøvennlig i hverdagen
  • En gjennomgående digitalisering av Norge, med en satsing på skole og utdanningsområdet på over 1 mrd. kroner
  • Et krafttak for integrering
  • En mer bærekraftig velferdsstat med ansvarlig pengebruk, effektivisering av offentlig sektor og endringer av offentlige ytelser som motvirker målet om å få flere i arbeid

En god oppvekst for alle

For Venstre er det å sikre en trygg og god oppvekst for alle barn en av de viktigste oppgavene vi som fellesskap må løse. I dag er det over 80.000 barn og unge som lever i fattigdom i Norge. Vi foreslår derfor en frihetsreform som sikrer alle barn like muligheter, uansett bakgrunn, etnisitet, kjønn og religion.

For Venstre er det å sikre en trygg og god oppvekst for alle barn en av de viktigste oppgavene vi som fellesskap må løse.

En skole for kunnskap og like muligheter krever faglig sterke lærere. Derfor vil Venstre gi alle lærere tid og ressurser til faglig påfyll gjennom systematisk etter- og videreutdanning. Vi vil ha en god skole for alle elever, derfor må vi satse på lærerne.

– Mest av alt handler det om skole, barnehage og SFO. Vi et at det beste virkemiddelet, er kloke, gode barnehagelærere og kloke, gode lærere som kan faget sitt, og som kan være med å løfte de ungene som virkelig trenger å bli løftet. Skolen har alltid vært det viktigste for sosial utjevning, og skolen vil alltid være det viktigste i enhver frihetsreform, for det handler om å gi hver enkelt en mulighet til å skape sitt eget liv, sier Trine Skei Grande.

– Dette er en reform som handler om å løfte alle de ungene som vokser opp med dårlig råd, om å løfte dem som mister troen på sine egne evner, eller voksne som ikke opplever å få en meningsfull jobb, og som ikke føler at de er med og bidrar i et fellesskap, fortsetter hun.

Nærmere 25.000 lavinntektsfamilier har som følge av Venstres gjennomslag i forrige stortingsperiode fått betydelig lavere barnehagekostnader i år. 33.000 barn har fått billigere barnehage. 18.000 barn har fått gratis kjernetid.

– Vi foreslår nå å heve inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehagen til 535.500 kroner, slik at den blir lik inntektsgrensen for rett til differensiert oppholdsbetaling. Anslagsvis 6.600 barn vil få billigere eller gratis barnehage med en slik endring. Venstre vil også innføre en tilsvarende modell for differensiert oppholdsbetaling for SFO som den som er innført i barnehager, sier Grande.

Flere nye arbeidsplasser

Nye bedrifter og selvstendig næringsdrivende skaper årlig et sted mellom 20.000-30.000 nye arbeidsplasser. Venstre har som mål å doble dette.

Nye bedrifter og selvstendig næringsdrivende skaper årlig et sted mellom 20.000-30.000 nye arbeidsplasser. Venstre har som mål å doble dette.

– Venstre heier på de som tør satse og skape en arbeidsplass for seg selv og noen til. For oss er det et selvstendig poeng og et mål at flere starter for seg. Derfor vil vi fjerne diskriminerende regler og ordninger som gjør at gründere og små og mellomstore bedrifter betaler mer skatt og har dårligere sosiale ordninger enn lønnsmottakere. Venstre vil legge forholdene til rette for at norsk næringsliv skal utvikle løsningene som kreves i den nye grønne økonomien. Særlig viktig er det å legge til rette for flere kvinnelige gründere og gründerskap i tradisjonelt kvinnedominerte sektorer, sier Venstres finanspolitiske talsperson Terje Breivik.

Venstre vil særlig stimulere tiltak som gjør at det vil være like naturlig å starte en ny bedrift i distriktene som i Oslo. Derfor foreslår vi blant annet å styrke SIVAs inkubatorprogram, styrke tilskuddene til bredbåndsutbygging i distriktene og øke satsingen på bedriftsrettede programmer i distriktene som vi vet virker og gir resultater.

Det viktigste vi kan gjøre for å skape de nye arbeidsplassene vi skal leve av i framtida, er å satse på kunnskap. Venstre vil derfor satse på forskning og legge til rette for en bedre hverdag for studenter.

– Det må være mulig å være student på heltid. Flest mulig av de som ønsker det må få plass på høyskoler og universitet, og ha mulighet til å gjennomføre studiene på normert tid. Det er også viktig at det vi har gode velferdsordninger for studenter, og at bygges nok studentboliger i de største universitets- og høyskolebyene, sier Trine Skei Grande.

Ta vare på naturen og klimaet

– Menneskeskapte klimaendringer er ved siden av tapet av naturmangfold vår tids største utfordring. Jo lenger vi venter med å omstille og tilpasse oss, jo dyrere og vanskeligere vil det bli. Klimakrisen kan løses, og gjort på rette måten kan vi danne grunnlaget for ny bærekraftig vekst og nye arbeidsplasser. Men dette er et arbeid som ikke kan vente, vi må sette fart i utviklingen nå og forsterke innsatsen hvert år fremover, sier Venstres miljøpolitiske talsperson Ola Elvestuen.

Venstre vil bygge et moderne, bærekraftig samfunn med en grønn økonomi

Venstre vil at Norge skal være et internasjonalt forbilde, som viser at det er mulig å bygge et moderne, bærekraftig samfunn med en grønn økonomi. I vår inngikk regjeringspartiene, Venstre og KrF en avtale om den grønneste nasjonale transportplan som noen gang er laget. 35 prosent ble bl.a. satt av til jernbaneformål. Venstre vil følge opp enigheten med nødvendige bevilgninger til jernbanevedlikehold og andre tiltak som elektrifisering av Trønderbanen.

– Tettsteder og byer må bygges rundt kollektivknutepunktene slik at behovet for å eie og kjøre bil kan reduseres, og slik at flere kan benytte seg av fleksible, klimavennlige transportløsninger. Derfor foreslår Venstre bl.a. å innføre nullsats på billetter på tog, buss, bane og båt. Det medfører at prisen kan senkes med ca. 10 prosent i forhold til dagens priser, og ikke økes slik regjeringens forslag til økt moms vil, sier Elvestuen.

– For å sikre det biologiske mangfoldet, er det dessuten nødvendig å redusere inngrepene i naturen gjennom god forvaltning og økt vern, og ved å stanse utbredelsen av fremmede arter på land og i havet, fortsetter han.

Krafttak for integrering

Flyktninger og asylsøkere som kommer til Norge bruker mye tid på å vente. Det fører til unødig passivisering. Venstre mener denne tiden kan brukes klokere enn i dag.

Venstre vil at mottakene drives ut fra prinsippet om integrering fra første dag, med mulighet for å jobbe, lære språk og å bli en del av lokalsamfunnet.

– Hvis asylsøkeres kompetanse kartlegges med en gang de kommer i mottak, kan tiden brukes til relevant språkopplæring, videreutdanning og praksis. Venstre mener at vi bør tilby arbeidspraksis med eller uten lønn allerede mens folk sitter på mottak, og vi mener at det må bli enklere for asylsøkere å få arbeidstillatelse. Vi må etablere et mer praksisrettet introduksjonsprogram og vi må styrke sivilsamfunnets arbeid med integrering, sier Trine Skei Grande.

Venstre vil effektivisere identitetsavklaringer hos asylsøkere og sette en tidsfrist på saksbehandlingstiden. Dette har også regjeringen tatt initiativ til, men uansett hvor effektiv saksbehandlingen blir, kommer en del mennesker til å tilbringe tid i mottak. Venstre vil at mottakene drives ut fra prinsippet om integrering fra første dag, med mulighet for å jobbe, lære språk og å bli en del av lokalsamfunnet.

Digitalisering og effektivisering av offentlig sektor

Venstre mener det er behov for å gjøre grep som sikrer en bærekraftig velferdsstat også i framtiden. Det handler blant annet om å modernisere og digitalisere offentlig sektor.

Venstre foreslår et storstilt løft for digital kompetanse i skolen, både gjennom økt kunnskap hos lærere, og innføre en ekstra uketime i grunnskolen med digital kompetanse.

– Statsbudsjettet for 2018 blir viktig for å sende et signal om vi vil framskynde eller bremse den digitale utviklingen. For Venstre er det ingen tvil om at vi må gripe muligheten. Derfor er en av Venstres hovedprioriteringer i vårt forslag til statsbudsjett for 2018 digitalisering av Norge og sette Norge og ikke minst våre barn i stand til å møte en ny digital hverdag, sier Terje Breivik.

Venstre vil forsterke Regjeringens strategi for digital satsning, og foreslår derfor et storstilt og gjennomgående løft for digital kompetanse i skolen, både gjennom økt kunnskap hos lærere, innføre en ekstra uketime i grunnskolen med digital kompetanse, i første omgang for 1.-3. trinn, utvidede forsøk med programmering som fag i ungdomsskolen og tilskudd til IKT-tiltak i grunnopplæringen. I tillegg kommer en helt nødvendig satsing på flere studieplasser når det gjelder IT og IT-sikkerhet.

Kultur og frivillighet

– Venstre arbeider for et mangfoldig og fritt kulturliv som stimulerer nysgjerrighet, kreativitet og mangfold. Et mangfoldig og bredt kulturtilbud skaper dessuten større valgfrihet for den enkelte og er med på å bidra til bedre livskvalitet i hverdagen, sier Terje Breivik.

– Frivillighet er bærende i norsk kulturliv. Halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i ulike former for frivillig arbeid. Gjennom frivilligheten får vi et bredere og mer mangfoldig kulturtilbud som bidrar til utvikling av kreativitet og skaperkraft. Venstre beklager at regjeringen gjennomgående har kuttet i bevilgninger til frivillige organisasjoner i sitt forslag til statsbudsjett. Dette er kutt Venstre vil reversere og i stedet styrke innsatsen mot frivillig sektor, sier Trine Skei Grande.

Satsning på distriktene

– Venstres jobber en desentralisering av makt gjennom en aktiv distriktspolitikk.

– Venstres jobber en desentralisering av makt gjennom en aktiv distriktspolitikk. Vår politikk for kommunestruktur, næringsutvikling, landbruk, samferdsel og kommunikasjon, kunnskap og helse, er innrettet for å styrke og myndiggjøre lokale samfunn og distriktssentre, og gjøre det mulig å bo og leve over hele landet, sier Terje Breivik.

Venstre foreslår økte bevilgninger på til sammen rundt 3,5 mrd. kroner for å ruste kommunene og fylkeskommunene til bl.a. å yte bedre sosiale tjenester og et bedre barnehagetilbud til sine innbyggere. Summen av tiltakene under medfører at kommunene blir tilført ca. 2 mrd. kroner mer i såkalte «frie inntekter».

Reduserte utgifter og andre inndekninger

I Venstres forslag til statsbudsjett for 2018 foreslås det ulike innsparingstiltak og omprioriteringer på om lag 16 mrd. kroner. Vi er spesielt opptatt av å omprioritere innenfor velferdsområdet og avvikle ordninger som virker kontraproduktivt i forhold til mål om økt arbeidsdeltakelse og det å jobbe lenger, som kontantstøtten.

– Vi foreslår varige innsparinger som neste år beløper seg til rundt 8 mrd. kroner, men som fullt gjennomført vil bety innsparing, og dermed en mer bærekraftig velferdsstat, på nærmere 15 mrd. kroner. Dette er etter vårt syn helt nødvendig dersom vi skal sikre velferden for kommende generasjoner, sier Terje Breivik.

I tillegg foreslår Venstre en del omprioriteringer innenfor enkeltsektorer:

  • Omtrent 1,3 mrd. kroner omprioriteres fra vei og bompengereduksjon til kollektiv, jernbane og sykkel- og gangveier.
  • Omtrent 300 mill. kroner omprioriteres fra petroleumsforskning til forskning på klima, miljø, næringsrettet forskning m.m.
  • Omtrent 500 mill. kroner omprioriteres fra den foreslåtte veksten i helseforetakene, til målrettede tiltak til forebygging, spesielt innen rus og psykiatri og folkehelsetiltak.

Totalt foreslår Venstre å omprioritere ca. 28,5 mrd. kroner sammenlignet med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018. Omtrent 12 mrd. kroner av dette er innenfor skatter og avgifter. Venstre reduserer i sitt budsjettforslag oljepengebruken med ca. 530 mill. kr. sammenlignet med regjeringens forslag.