Tema Statsbudsjett

Statsbudsjettet

Statsbudsjettet legges fram for Stortinget av regjeringen hvert år og omhandler den norske statens utgiftsrammer og anslåtte inntekter i et kalenderår. Stortinget behandler forslaget til statsbudsjett, gjør endringer og vedtar budsjettet. Statsbudsjettet gir regjeringen og etatene i staten fullmakt til å bruke penger, og fastsetter retningslinjene for pengebruken. Det fastsetter også satsene for innkreving av skatter og avgifter og anslår hvor store inntekter det gir.

Alternativt statsbudsjett

Når Venstre ikke er i regjering legger vi som regel fram fra vårt eget forslag til statsbudsjett – et alternativ statsbudsjett. Det alternative statsbudsjettet synliggjør hvordan Venstre vil prioritere ressursene og det danner grunnlag for partigruppenes budsjettforslag som skrives inn som merknader i budsjettinnstillingene fra stortingets komiteer.