Tema Teknologi: Det nye arbeidslivet

Store teknologiendringer gir enorme muligheter for verdiskaping, men det bidrar også til forandringer i samfunnet. Kombinasjonen av digitalisering og globalisering vil endre arbeidslivet slik vi kjenner det, når mennesker og maskiner blir gjensidig avhengig av hverandre på nye måter. Analyser fra SSB viser at om lag en tredjedel av den norske arbeidsstyrken vil oppleve automatisering i løpet av de neste tjue årene. Det betyr at mange av dagens arbeidsoppgaver gradvis vil overtas av maskiner og at innholdet i jobbene vil endre seg. Mange av jobbene vil forsvinne og nye arbeidsplasser kommer til.

Uttalelse fra Venstres landsmøte på Jessheim 2018. Med forbehold om at det kan komme redaksjonelle endringer.

Last ned PDF av dokumentet «Teknologi – Fantastiske muligheter og store utfordringer.» Vedtatt på Venstres landsmøte 2018
Den industrielle revolusjonen brukte vann, damp og kull for å mekanisere produksjonen. I den pågående digitale revolusjonen kobles vi tettere sammen med teknologi, som får betydning for alle deler av samfunnet – også måten vi jobber på. Samfunnet står i fare for å miste verdifull verdiskaping og få lavere sysselsetting om vi ikke omstiller oss i takt med dette. Delingsøkonomien gjør tilgangen til produkter, tjenester og kompetanse enklere, ved å forkorte veien mellom den som tilbyr og den som etterspør. Dette effektiviserer samhandlingen mellom mennesker som følge av moderne teknologi.

Det nye arbeidslivet vil kjennetegnes av at mennesker bytter jobb oftere, og av et mer fleksibelt arbeidsliv enn i dag. I Norge har arbeidsmarkedet vært relativt stabilt, men det forventes at disse trendene også vil treffe Norge de kommende årene. Det kommer nye tjenester og arbeidsplasser, og nye skatteordninger og reguleringer som sikrer rettighetene til gründere og ansatte må på plass.

Et moderne arbeidsmarked må legge til rette for at den enkelte kan veksle mellom rollene som arbeidstager og det å drive egen virksomhet.

Venstre vil

  • sikre at selvstendig næringsdrivende får lik rett til sykepenger og pensjon som andre arbeidstakere
  • utrede hvordan skatteleggingen av digitale plattformaktører skal foregå, i tett samarbeid med EU og andre internasjonale skatteaktører
  • Utrede borgerlønn på basis av erfaringer fra andre land som gjør forsøksordninger med dette
  • Må utrede jobbskattefradrag som virkemiddel for å få flere i arbeid
  • gjøre det enklere for folk å kombinere arbeidssøking og utdannelse
  • etablere en kompetansereform med partene i arbeidslivet, med satsing på etter- og videreutdanning
  • slå ring om trepartssamarbeidet og bevare og forbedre den norske modellen
  • utrede løsninger for å ivareta og forbedre mulighetene til frilansere og gründere, f. eks. innføring av minstefradrag og andre forenklinger i skattereglene
  • Utrede hvordan man kan regulere og skattlegge utbytte fra kryptovaluta