Tema Teknologi: Digitalisering i offentlig sektor

Norge peker seg ut som et land med en stor offentlig sektor, et tilsvarende stort digitalt mangfold og med innbyggere som er blant de mest digitale både i Europa og verden. Flere og bedre digitale verktøy gjør at vi forventer mer av de offentlige tjenestene når det gjelder medvirkning, automatisering og smidighet. For at forventningene skal bli innfridd må tjenestene være koordinerte. Brukernes behov må være i sentrum for digitaliseringen.

Uttalelse fra Venstres landsmøte på Jessheim 2018. Med forbehold om at det kan komme redaksjonelle endringer.

Last ned PDF av dokumentet «Teknologi – Fantastiske muligheter og store utfordringer.» Vedtatt på Venstres landsmøte 2018
Bruken av databaser er i dag omfattende i norsk offentlig sektor, og alene i helsesektoren tar vi i dag bruk av rundt 58.000 helserelaterte databaser. Denne oppstykkingen av informasjon hindrer informasjonsflyt og fører til store administrasjonskostnader. Blokkjeder kan være en løsning på denne utfordringen, og det offentlige bør utforske blokkjeder og andre teknologien, som kan lette en sikker forvaltning av personsensitive data i offentlig sektor.

Digitalisering gjør det enklere for det offentlige å gjøre ulike data tilgjengelig. Deling av offentlige data styrker demokratiet ved at det gir større grad av innsyn i ulike beslutningsprosesser. Det er effektivt og innovativt å dele offentlige data. Det fører også til bedre samhandling, mer rasjonell tjenesteutvikling og bedre offentlige tjenester. Informasjonsdelingen gir samtidig næringslivet mulighet til å utvikle nye tjenester, produkter og forretningsmodeller basert på tilgang til offentlig informasjon. Men digitaliseringen hemmes av manglende kompetanse og forståelse for IT. Det er derfor behov for å styrke IT-kompetansen i offentlig sektor. For å unngå store offentlige IT-prosjekter med forsinkelser og store budsjettoverskridelser, er det nødvendig med bedre faglig og økonomisk styring, og en mer trinnvis utvikling av IT-systemene.

Venstre vil:

 • gjennomføre digitaliseringen i det offentlige i flere mindre prosjekter for å redusere kostnader og for å åpne opp for at også mindre bedrifter kan delta i anbudsrundene
 • at det offentlige stiller med sentral innkjøpskompetanse, slik at kommunene kan møte store teknologiselskaper på likefot, som de så kan velge å bruke
 • At staten i større grad bruker sin innkjøpsmakt til å stimulere til innovasjon, for eksempel gjennom regelverket for innovative offentlige anskaffelser
 • at fri og åpen programvare som benytter frie og åpne dataformater alltid skal vurderes i offentlige IT-anskaffelser
 • kreve bruk av reelt åpne standarder både internt i offentlig sektor og i kommunikasjon, og i datautveksling med innbyggere og privat næringsliv
 • sikre at digitalisering og digital tjenesteutvikling er en viktig del av kommunereformen og andre endringsprosesser i offentlig sektor
 • sørge for at det offentlige gjennomgående bruker digital kommunikasjon med borgerne, f. eks. ved kommunikasjon med domstolen
 • kreve mer tilgjengeliggjøring og deling av offentlige data
 • styrke IT-kompetansen i offentlige instanser
 • sikre minst ett landsdekkende bakkenett i tillegg til Telenor, og flere utenlandskabler
 • legge til rette for mer samordning og bedre koordinering av offentlige tjenester
 • Basere offentlig innhenting av informasjon på «Bare én gang»-prinsippet
 • Sørge for at flere digitale fellesløsninger utvikles for kommunal sektor, ved for eksempel å styrke KS sin finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter
 • Ved digitalisering av offentlige tjenester skal svakere grupper og «ikke-digitale» gruppers behov løses på en for brukeren tilfredsstillende måte