Tema Teknologi: Næringsutvikling

De fleste bedriftene vi skal leve av i fremtiden er enda ikke skapt. Venstre erkjenner at næringen primært skapes gjennom privat initiativ, kunnskap og kapital, ikke gjennom offentlige støtteordninger. Rundt to av tre nye arbeidsplasser skapes i dag i nye og unge bedrifter. Samtidig driver veletablerte selskaper fram innovasjon og teknologiutvikling som gir positive ringvirkninger også for andre selskaper og samfunnet forøvrig.

Uttalelse fra Venstres landsmøte på Jessheim 2018. Med forbehold om at det kan komme redaksjonelle endringer.

Last ned PDF av dokumentet «Teknologi – Fantastiske muligheter og store utfordringer.» Vedtatt på Venstres landsmøte 2018
Konkurransedyktige rammevilkår er en forutsetning for at nyskapingen skjer i Norge. Fremtidens teknologi skapes i dag, og en av de viktigste forutsetningene for kreativitet i næringslivet er et skattesystem som insentiverer arbeid og skaperkraft. For å fremme verdiskapning er det viktig å fortsette vridningen mot et grønt skattesystem som i størst mulig grad bygger opp under effektiv ressursbruk. Formuesskatten rammer i dag bedrifter i oppstartsfasen fordi den betales på verdiene som er investert i bedriften hvert år uavhengig av om bedriften tjener penger. Norsk eierskap har verdi, og formuesskatten er i tillegg konkurransevridende og gir fortrinn til utenlandske eiere og bedrifter.

Folk lever forskjellige liv, og ny teknologi gir muligheter for nye tilknytningsformer i arbeidslivet. Som følge av økt globalisering konkurrerer norske bedrifter i dag med resten av verden om de beste hodene, og mange vil konkurrere om tjenestelevering globalt, over Internett. Venstre vil legge til rette for at arbeidstakere i så stor grad som mulig kan tilpasse sin arbeidssituasjon, samtidig som vi ivaretar sikkerhetsnettet som arbeidsmiljøloven og de norske velferdsordningene gir.

Venstre vil

 • ivareta nettnøytralitetsprinsippet for å sikre fri konkurranse også blant morgendagens teknologibedrifter, og gode tjenester for norske forbrukere
 • videreføre og øke støtten til kommersialisering av forskningsresultater
 • utrede ordninger for rabattert inntektsskatt og arbeidsgiveravgift for de første ansatte i oppstartbedrifter i bedriftens første leveår
 • innføre et “rett skatt til rett tid”-prinsipp på ansatt-opsjoner og erverv av aksjer til underpris, slik at skatt forfaller først det året aksjene selges og på faktisk realisert gevinst, og den ansatte har mulighet til å betale skatten
 • Sikre et høyt tempo i utbyggingen av infrastruktur for bredbånd og mobilnett.
 • Innføre et opsjonsprogram for oppstartsselskaper (OPO) hvor opsjoner i selskaper som faller innenfor programmet hverken er gjenstand for lønnsbeskatning eller arbeidsgiveravgift, og salg av aksjer på senere tidspunkt beskattes som kapitalskatt på gevinst.
 • gjeninnføre aksjerabatt ved formuesberegning slik at private eiere stimuleres til å investere i små bedrifter.
 • redusere formuesskatten
 • redusere inntektsskatten og videreføre det grønne skatteskiftet
 • utvide og styrke stimuleringer til nyskaping og oppstartsbedrifter, slik som skatteFUNN, kapitalFUNN og Innovasjon Norges ordninger
 • Utrede hvordan Norge kan samarbeide med EU for å gjennomføre en «enhetlig» skattelegging av flernasjonale selskaper, slik at skattevilkårene for lokale og flernasjonale selskaper blir mer rettferdig
 • tilrettelegge for næringsliv uten tett tilknytning til forskningsmiljøer å kommersialisere forskning under FORNY2020
 • etablere hurtigspor for ansettelser av høykompetent utenlandsk arbeidskraft og i større grad overlate til arbeidsgiverne/bedriften selv å bedømme hvorvidt en arbeidstaker har den rette kompetansen