Tema Teknologi: Bioteknologi

Forskning på levende organismer, planter, dyr og mennesker har for lengst kommet til et punkt hvor etikken settes på prøve. Mulighetene innenfor fertilitetsbehandling og bearbeiding av menneskelige embryo utfordrer tradisjonelle forestillinger om familien, om mennesket og om dets egenverd. Kunnskap om arvelighet, genetisk disposisjon og sykdommer gir muligheter som samtidig flytter moralske grenser. Forskning på planter og mikroorganismer endrer vilkårene i naturen på en slik måte at vi ikke med sikkerhet kan vite konsekvensene. Selv om genmodifiserte organismer (GMO) ikke innebærer helsefare for den enkelte, kan de allikevel gjøre skade på naturen, bidra til redusert naturmangfold eller gi utilsiktede konsekvenser.

Uttalelse fra Venstres landsmøte på Jessheim 2018. Med forbehold om at det kan komme redaksjonelle endringer.

Last ned PDF av dokumentet «Teknologi – Fantastiske muligheter og store utfordringer.» Vedtatt på Venstres landsmøte 2018
Norge har så langt lagt seg på en konservativ linje både når det gjelder å tillate salg av eller forskning på genmodifiserte organismer, som når det gjelder fertilitetsbehandling og hvem som skal få anledning til å benytte seg av mulighetene forskningen gir. Andre land har valgt annerledes. I sum bidrar dette til grensene Norge har valgt å sette, er under stadig press og diskusjon.

Bioteknologirådet har nylig tatt til orde for en revurdering av den norske lovgivningen på genmodifiserte produkter. Genmodifiserte produkter som er forbudt i Norge, er for lengst alminnelig salgsvare i andre land, og på enkelte punkter mener Bioteknologirådet det er ønskelig med en oppmykning av det norske regelverket. Det er også lagt opp til en revurdering av bioteknologiloven, som angir grensene for hva vi kan tillate innenfor dagens fertilitetsbehandling.

Omsorg og kjærlighet kjenner mange veier. Venstre mener statens oppgave først og fremst bør være å legge til rette for at alle barn skal sikres gode vilkår for en god oppvekst, så lenge barnet uansett har anledning til å kjenne sitt biologiske opphav ved fylte 18 år. Venstre mener det er naturlig å se på reglene for hvem som skal tilbys assistert befruktning og på hvilken måte. Selv om det kan være tungt å oppfostre barn alene, har mange enslige i dag gode nettverk og ressurser, og høyst ulike grunner til å ønske seg barn. Venstre mener derfor det er på tide å tilby assistert befruktning til enslige.

Det er fornuftig med en ny debatt om GMO i Norge. De forskningsmessige fremskrittene skjer så raskt at flere av de etiske grensesteinene framstår utidsmessige, samtidig som det kan være nødvendig å avklare om etikken skal styrkes på enkelte områder. Teknologien har endret seg raskt de siste årene, og ved bruk av f. eks. CRISPR-teknologi kan helsevesenet gjøre mindre og mer målrettede inngrep med større sikkerhet enn tidligere. Venstre ønsker et mangfoldig samfunn, og derfor skal genterapi på fostre ikke være til for å begrense dette mangfoldet, men kun for å behandle en svært alvorlig sykdom.

Dette krever en grundig og nyansert debatt. Venstre mener det er viktig med konsistente og framtidsrettede retningslinjer for morgendagens politikk på området.

Venstre vil:

 • gjennomgå retningslinjene for regelverket rundt GMO, med sikte på liberalisering
 • åpne for eggdonasjon for enslige
 • gjøre det enklere for enslige å adoptere
 • gjennomgå Bioteknologiloven
 • ha strenge etiske retningslinjer for den bioteknologiske forskningen
 • tillate altruistisk surrogati i Norge
 • at alle bør ha rett til å bruke medisinsk tilgjengelig teknologi for å skaffe seg informasjon om eget DNA
 • åpne for genterapi på fostre for å behandle tilstander som manifesterer seg tidlig i svangerskapet og som fører til uopprettelig skade allerede før fødselen
 • lagre tester fra nyfødtscreening i seksten år og deretter skal prøvene destrueres
 • åpne for assistert befruktning for enslige
 • sette klare krav til helseforsikring, oppfølging av surrogatmødre, og avtaler for nordmenn som ønsker å benytte seg av surrogati i utlandet
 • stimulere til økt produksjon og bruk av bioenergi og biodrivstoff
 • sikre at retten til lagring av ubefruktede egg eller eggstokkvev også omfatter tilstander som kan medføre infertilitet i ung alder
 • økt satsing på bioteknologi i produktutvikling basert på fornybare ressurser
 • sikre langsiktig og forutsigbar drift av genbankene