Politisk regnskap fra Venstre

Venstre brukte også de siste dagene i stortingssesjonen 2005 – 2006 til å presentere et regnskap for det politiske arbeidet. Venstre har fremmet flere forslag som har gitt debatt, og til dels også klare resultater.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Last ned hele dokumentet: Politisk regnskap
Venstres forslag i Stortinget 2005 – 2006: I korte trekk.

“Second opinion”
Forslag fra representantene Gunvald Ludvigsen, André N. Skjelstad og Lars Sponheim om styrking av pårørende sine rettigheter i situasjoner der det oppstår uenighet mellom pårørende og medisinsk-faglig personell om å fortsette med eller avslutte livsnødvendig behandling. Behandlet i Stortinget 15. mai 2006. Saken ble tatt opp i kjølvannet av den såkalte “Kristina-saken” i Bergen, og etter et negativt svar fra statsråden på skriftlig spørsmål. Forslaget skapte bred debatt, men regjeringen bestemte seg for en halvgod løsning etter Venstres syn.

Personvernkommisjon
Forslag fra representantene Lars Sponheim og Odd Einar Dørum om oppnevning av en kommisjon for personvern. Behandlet i Stortinget den 14. juni 2006. Forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre fikk ikke flertall: “Stortinget oppnevner en kommisjon som skal gi en helhetlig oversikt/status for utfordringene for personvernet. Kommisjonen bes fremme forslag som kan styrke bevisstheten om personvern og styrke dets status i møte med den teknologiske utvikling og ønsker om økte former for registrering og overvåking”. Regjeringen var likevel svært positiv til intensjon og realitet, og vil etter alt å dømme selv oppnevne en slik kommisjon.

Kontakt med den muslimske verden
Forslag fra representantene Trine Skei Grande og Anne Margrethe Larsen om et utvekslings- og samarbeidsprogram mellom muslimske land og Norge. Behandlet i Stortinget 2. juni 2006. Det ble flertall for Venstres forslag, som ble tatt opp før “Muhammed-saken”, men fikk aktualitet med den.

Åpne stortingsregnskap
Forslag fra representant Gunnar Kvassheim på vegne av Venstre oversendt fra Odelstingets møte 4. mai 2006: “Stortinget ber Presidentskapet fremme forslag som sikrer fullt innsyn i stortingsgruppenes regnskap i samsvar med offentlighetsprinsippet, som nå gjennom revisjon av offentlighetsloven gjøres gjeldende på flere områder.” Forslaget fikk bare Venstres stemmer, men har likevel ført til krav om større åpenhet gjennom Presidentskapets forslag til nye retningslinjer. Dette skal behandles til høsten. Venstre har som eneste parti i Stortinget åpnet sitt grupperegnskap helt.

Alkoholkvoter
Venstre har sammen med H og Frp fremmet forslag om en mer fleksibel kvoteordning: “Stortinget ber Regjeringen foreta nødvendige endringer slik at den norske tollfrie innførselskvoten for alkohol får en større fleksibilitet innenfor dagens samlede totalmengde volumprosent alkohol.”. Selv om forslaget ikke fikk flertall, har finansministeren fulgt det opp et stykke på vei, og nye retningslinjer kommer. Stortinget behandlet saken 4. april 2006.

Bioetanol
Forslag fra representantene Borghild Tenden, Gunnar Kvassheim og Lars Sponheim om å frita bioetanol (biobensin) til drivstofformål fra CO2 -avgift, bensinavgift og alkoholavgift. Forslaget ble behandlet av Stortinget den 16. juni (med RNB). I forbindelse med RNB fritar regjeringen bioetanol for alkoholavgift og innfører fritak for CO2 avgift, men ikke fritak for bensinavgift.

Arbeidsgiveravgift for frivillige
Forslag fra representantene Gunnar Kvassheim, Gunn Berit Gjerde, Lars Sponheim og André N. Skjelstad om å justere beløpsgrensene for arbeidsgiveravgiftsfritak for lønnet arbeid for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon i tråd med den generelle lønnsveksten. I innstillingen fra komiteen fikk Venstre støtte av Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet. I forslaget bes det om at regjeringen justerer beløpsgrensene for arbeidsgiveravgiftsfritak for lønnet arbeid for veldedig eller allmennyttig institusjon, eller organisasjon i tråd med den generelle lønnsvekst, og eventuelt fremme forslag om endring i lov om folketrygd dersom dette er nødvendig. Dette forslaget falt med stemmene til regjeringspartiene.

Deling av landbrukseiendom
Forslag fra stortingsrepresentantene Andrè N. Skjelstad og Lars Sponheim om lov om endring i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) (oppheving av det generelle forbodet mot å dele landbrukseiendom). Venstre gjentok forslag fra Regjeringen Bondevik II om å oppheve det generelle forbudet mot å dele landbrukseiendom, et forslag som den nye regjering hadde trukket. Forslaget ble støttet av Høyre og Fremskrittspartiet, men falt i Odelstingsdebatten.

Kompetanseår for lærere
Forslag fra representantene Odd Einar Dørum, Borghild Tenden, Gunnar Kvassheim og Trine Skei Grande om å innføre et kompetanseår for lærere i grunn- og videregående skole. Behandles av komiteen, og innstilling ventes høsten 2006.

Kulturbygg
Forslag fra representantene Trine Skei Grande, Gunn Berit Gjerde, Odd Einar Dørum og Gunvald Ludvigsen om ny finansieringsmodell for kulturbygg i Norge. Behandles av komiteen, og innstilling ventes høsten 2006.

Kjærestevisum
Forslag fra representantene Trine Skei Grande, Anne Margrethe Larsen og Lars-Henrik Michelsen (vara for Lars Sponheim), om å innføre et kjærestevisum for utenlandske statsborgere med norsk kjæreste. Behandles av komiteen, og innstilling ventes høsten 2006.

Annet og mer informasjon
o Venstre har også fremmet forslag sammen med andre politiske partier: H, Frp og Kr.F.
o Venstre fremmet eget alternativ ved behandlingen av RNB, med profil på våre hovedsaker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**