Program

Hvorfor stemme Venstre?
Lillehammer Venstre hadde ved siste kommunevalg 6.1 % av stemmene. Vi fikk 3
representanter i kommunestyret, det samme antallet som KrF og FrP. Venstre er ikke
noe stort parti, men vi påvirker politikken i større grad enn størrelsen skulle tilsi.
Gjennom et konstruktivt samarbeid forsøker vi å gjennomføre mest mulig av vårt
program.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Kommunevalget gjelder først og fremst din hverdag. Kommunepolitikken skal sette
søkelyset på de daglige, konkrete spørsmål som opptar oss. Derfor vil Lillehammer
Venstre ha fokus på lokale saker. Dessverre har kommunevalget lett for å bli
overskygget av rikspolitiske problemstillinger. Ditt valg bør styres av hvem som best
ivaretar de verdier som er viktig for deg lokalt.

Vi har tro på vår politikk og ønsker å bli like store og helst større i kommende periode.
Les hva vi vil gjøre hva vi vil gjøre de neste fire år. Vi lover å stå på.
Stem derfor Venstre!

Venstres ståsted
Venstre bygger sin politikk på den sosialliberale ideologi. Kjernen i dette er frihet for
den enkelte og ansvar for hverandre. Alle, uavhengig av egne ressurser, har krav på de
samme muligheter for utvikling og utfoldelse. Frihet uten ansvar blir den sterkestes rett.
Venstre har en grunnleggende tro på det enkelte menneske. Vi ønsker et lokalsamfunn
hvor innbyggerne er aktive og skapende deltakere. Venstre ønsker mer frihet og mer
ansvar!

Et levende lokaldemokrati
Kommunen er et fellesskap der befolkningen må være aktive deltakere. Engasjerte og
godt informerte fritidspolitikere kan best representere lokalbefolkningen i de saker som
angår vår hverdag. Venstre vil gi større ansvar og mer myndighet til
kommunene. Dette vil stille større krav til lokalpolitikerne og deres evne og vilje
til å prioritere. Uten ansvarsbevisste og selvstendige politikere vil alle som ikke
har sterke pressgrupper til å tale sin sak stå i fare for å bli tapere. Derfor trengs
et sterkt Venstre, som er uavhengig av særinteresser.

Mange ønsker å bruke fritiden sin på å gjøre noe for nærmiljøet, for skolemiljøet, eller
for eldre på institusjon, uten å tjene penger på det. Dette frivillige arbeidet, den tredje
sektor, er en av de viktigste verdiene i et levende lokaldemokrati.

Venstre vil:
-at politikerne i større grad må følge opp enkeltsaker ved å være ombud for alle innbyggerne i kommunen
-at politikerne i større grad skal ha ansvaret for den helhetlige kvalitetssikringen av kommunale tjenester
-sikre større åpenhet og engasjement i de kommunale beslutningsprosesser ved å arrangere åpne høringer i viktige saker
-innføre direkte valg på ordfører for å oppnå at ordføreren i større grad enn i dag kan bli en lagleder for alle partier i kommunestyret
-arbeide for at politikernes makt overfor rådmannen/administrasjonen blir styrket
-arbeide for anerkjennelse av frivillighet som en bærebjelke i lokalsamfunnet
-øke ungdommens innflytelse på beslutninger ved f. eks. å innføre ungdommens kommunestyre

En grønn, vakker og miljøvennlig kommune
25 000 mennesker bor og trives i Lillehammer kommune. Befolkningen øker, og
arealbehovene likeså. Vi har god tilgang til marka og fjellet. Et flott kulturlandskap
omkranser byen og vi har tilgang til Mjøsa og Lågen. Dette må vi ta vare på.

Byens vekst vil bety en utfordring for de sammenhengende jordbruksområdene og
kulturlandskapet nord for byen. Gjennom kommuneplanen er det viktig å få trukket opp
klare grenser for arealbruken.

Venstre tar miljøet på alvor og har konsekvent vært en pådriver i kommunestyret for en
helhetlig miljøvennlig politikk. Venstre vil ha en bærekraftig utvikling i kommunen.
Ikke alle partier tar konsekvensene av dette når det kommer til enkeltsaker.

Venstre vil:
-føre en restriktiv linje når det gjelder nedbygging av de produktive jordbruksarealene
-bevare det biologiske mangfoldet
-bevare de grønne lungene innenfor boligområdene i forbindelse med fortetting
-ha et miljøvennlig transportmønster, hvor langt flere enn i dag finner det attraktivt å reise kollektivt, sykle eller gå.
-ha en samordnet planlegging I Øyer og Lillehammer for grenseområdene mellom kommunene
-ikke tillate vegbygging gjennom Gropmarka til Hafjell
-opprettholde en restriktiv politikk når det gjelder hyttebygging, også når det gjelder størrelsen på hyttene
-skjerme Lågendeltaet mot utbygging og utvikle strandarealene til attraktive friområder for lokalbefolkningen
-beplante og ruste opp området fra Strandtorget til renseanlegget og gjøre det mer tilgjengelig for gående og syklende
-utbedre og bygge ut et sammenhengende gang- og sykkelvegnett
-bevare ”Terrassen”

Et mangfoldig næringsliv
En levende kommune er avhengig av at kombinasjonen næring, infrastruktur og bosetting er godt balansert. En aktiv næringspolitikk er forutsetningen for en god utvikling av Lillehammer kommune. Vi må gi rom for enkeltmenneskets skapende evner i skoleverket, forskning og næringsliv, og slippe fram de som tør å tro og satse på en idé.

Jordbruket er også en viktig del av det mangfoldige næringslivet. Lillehammer Venstre vil gi jordbruket trygge arealmessige rammer over tid. Vi vil oppmuntre til økt produksjon av økologiske landbruksprodukter. Skogen bør gi plass for trebasert verdiskaping samtidig som det tas nødvendige hensyn til naturverdier og mulighetene for friluftsliv.

Venstre vil:
-legge til rette for at eksisterende bedrifter får mulighet til å utvikle seg
-støtte arbeidet for utviklingen av høgskolen fram mot Innlandsuniversitetet
-støtte arbeidet med å utvikle Lillehammer som en turistby
-arbeide for at flere statlige arbeidsplasser legges til Lillehammer
-gjøre det lettere å starte sin egen bedrift ved å forenkle og rydde opp i regelverk og skjemavelde
-samarbeide med nabokommunene om næringsutviklingen og samordne de ulike organer og miljøer som arbeider med dette i regionen
-skape nettverk for grndere, for å stimulere til gjensidig vekst og utvikling
-skape mer samhandling mellom høgskolemiljøet og arbeidslivet

Barnehagetilbud for alle
Alle barn over tre år har de siste årene vært garantert barnehageplass. Kapasiteten må
snarest bygges ut, slik at alle barn er sikret plass innen 2005.

Venstre vil:
-gi barnehagetilbud til alle som ønsker det
-likebehandle kommunale og private barnehager
-etablere deltidsplasser og fleksible løsninger for dem som ikke ønsker tilbud på fulltid
-gi økonomisk støtte til barne/lekeparker og legge til rette for at det etableres gode lekeplasser i nærmiljøene
-ta spesielle hensyn til familier med svak økonomi

En sterk offentlig skole
Venstre ønsker en skole som skal være utviklende, kunnskapsfremmende og
holdningsskapende. Eleven skal stå i sentrum for skolens aktivitet, og utvikle ansvar og
selvstendighet ved aktiv deltakelse. Ved siden av faglige kunnskaper er det viktig at
elevene tilegner seg grunnleggende verdier og holdninger som toleranse, likeverd og
solidaritet. Det viktigste for å få en god skole er at vi har dyktige, motiverte lærere.
Kvalitet i skolen får man ved å satse på lærerne.

Venstre vil:
-prioritere skolen i budsjettsammenheng, fordi vi ser at dette er å satse på fremtiden
-fullføre utbyggingen av ungdomskolene
-bygge en ny barneskole i de sentrale områder av kommunen
-beholde grendeskolene i Rudsbygd og Saksumdalen
-at lærerne skal få større frihet og mer tid til å utøve rollen som kunnskaps- og verdiformidler samt økte muligheter til etter- og videreutdanning

Kultur gir mangfold og livskvalitet
Lillehammer kommune har et uvanlig rikt kulturliv. Kulturen har en egenverdi. Det
handler om identitet og felleskap. Lillehammer har gjennom sine mange museer og
kulturbygg, sine festivaler og store kulturarrangementer, blitt både et regionalt og
nasjonalt kultursenter. Lokalsamfunnet får mye igjen for de ressurser som brukes på
dette området. Dette er med på å gjøre kommunen til et godt og spennende sted å leve.

Det er viktig at kommunens kulturliv er så variert at alle innbyggerne kan finne sitt
kulturelle uttrykk. Både profesjonelle og amatører må gis utviklingsmuligheter til
gjensidig glede og nytte.

Venstre vil:
-arbeide for å sikre det økonomiske grunnlaget for de store kulturinstitusjonene gjennom et samarbeid med stat og fylkeskommune
-øke støtten til Kulturhuset Banken
-arbeide for styrking av Lillehammer som Norges filmby
-beholde kinoen som kommunal institusjon
-arbeide for å få lengre åpningstid på biblioteket
-at kommunens kunstnere i større grad tas i bruk for utsmykking av det offentlige rom
-stille store krav til arkitekturen ved fortetting/gjenoppbygging
-videreutvikle kulturskolen
-støtte opp om kulturaktivitetene i nærmiljøene

Oppvekstmiljø, bomiljø og fritid
Hjemmet er barn og unges viktigste base for personlig utvikling. Et trygt nærmiljø er viktig for trivsel og tilhørighet. Forbruket av rusmidler øker og stadig yngre brukere registreres. Vakre ord om at denne utviklingen må stoppes har hittil ikke ført fram. Venstre mener det er på tide å ta det
økende rus- og narkotikaproblemet på alvor og tenke nytt.

Venstre vil:
-at bomiljøene planlegges for ulike aldersgrupper og behov, og utformes slik at det dannes grunnlag for et sosialt fellesskap og sosiale sikkerhetsnett
-støtte grendeutvalgene og lokale lag og foreninger
-styrke det forebyggende arbeidet blant barn og unge
-styrke og utvikle natteravnordningen
-videreutvikle tilbudet ved frivillighetssentralen
-prioritere rusforebyggende tiltak
-opprettholde Plan B eller tilsvarende samlingssted for ungdom
-arbeide for trygge skoleveger

Idrett
Kommunen bør konsentrere sin innsats innen idretten om barn og unge. Tillitsvalgte innen frivillige organisasjoner bruker alt for mye tid og krefter på å skaffe driftsmidler. Venstre har bidratt til at å sette søkelyset på leieprisene for barn og unge i kommunale og private anlegg. Vi oppnådde å halvere leia i denne perioden. Kommende periode vil vi arbeide for å fjerne den helt.

Venstre vil:
-bedre forholdene for lag og foreninger som arbeider med barn og unge under 19 år ved å fjerne leien i kommunale anlegg og gi aktivitetstilskudd for private anlegg
-gi lokalidretten større innflytelse på utviklingen/styringen av OL-parken
-at idrettsrådet skal være en viktig samarbeidspartner for kommunen
-anlegge nærmiljøanlegg i forbindelse med skolene med kunstgrasbane som en integrert del
-etablere en kunstgrasbane med full størrelse
-tilrettelegge idretten for funksjonshemmede
-finne en framtidig baneløsning for motorcrossklubben

Trygghet for den enkelte
Hvor god en kommune er å leve i, er i stor grad avhengig av hvordan den tar vare på sine svakeste innbyggere. Svake grupper har ikke sterke pressgrupper til å tale sin sak, og det
er derfor av avgjørende betydning at politikerne tar et særlig ansvar på dette området.

I arbeidet med barn og unge er det viktig å satse på forebyggende tiltak. De som har
behov for hjelp må få tidlig hjelp og det må være tilpasset den enkeltes behov.

For barn og unge som trenger tjenester fra flere kommunale enheter, er det helt
avgjørende at de ulike enhetene samordner sine tjenester bedre enn i dag. Venstre vil
være en pådriver i dette samordningsarbeidet.

Rusmisbruk forårsaker hvert år betydelige sosiale og helsemessige skader blant ungdom.
En effektiv ruspolitikk krever både forebyggende arbeid og et bedre behandlingstilbud.
Kommunen bør legge til rette for en større innsats i lokalmiljøet, der elevene, foreldrene
og skolen er sentrale aktører.

For de funksjonshemmede er det avgjørende at tjenestene de trenger er samordnet på
tvers av tjenesteområder og faggrupper. Det er behovet til den enkelte som må styre
tjenesten.

Familier med tungt omsorgsansvar må få nødvendig avlastning. Venstre vil arbeide for å
gi brukerne et bedre tilbud på dette området.

Venstre vil:
-styrke tjenesten for mennesker med psykiske problemer
-unge funksjonshemmede bør integreres i det vanlige livet i nærmiljøet
-styrke avlastningstilbudet for familier med tungt omsorgsansvar
-sette av nok midler til omsorgslønn for personer med tyngende omsorgsoppgaver
-bygge ut behandlingstilbudet særlig til de tyngste rusmisbrukerne
-at rehabilitering skal prioriteres og tilpasses den enkelte slik at de får anledning til å leve et likeverdi og aktivt liv.

Lillehammer skal ha en verdig eldreomsorg
Kommunen bruker en meget stor del av sine ressurser på omsorg for eldre. Slik bør det
fortsatt være. Venstre vil ikke konkurranseutsette eldreomsorgen. Målet må alltid
være at kommunens eldre skal oppleve trygghet i egen hverdag og ha et tilbud om helse-
og omsorgstjenester som er tilpasset den enkeltes behov. Tilbudet må være godt både når
det gjelder sykehjemsplasser, bo- og servicesenter og hjemmebasert omsorg, slik at
brukeren i større grad kan velge. Avlastningsplasser, korttidsopphold og trygghetsalarm
må fortsatt være tilbud som ytes den enkelte etter behov.

Venstre vil:
-fullføre utbyggingen av omsorgsboliger
-bygge flere sykehjemsplasser
-bygge ut omsorgstjenesten slik at folk kan bo hjemme så lenge de vil
-opprette flere stillinger og styrke kompetansen til omsorgspersonell i kommunen

Kommunal handlefrihet
Det hjelper lite å ha mange gode saker man vil gjennomføre dersom økonomien ikke gir
det nødvendige spillerom. Derfor er styring av økonomien svært viktig. Situasjonen I
dag er preget av stor lånegjeld og mangel på reserver.

Venstre vil samarbeide om en ansvarlig økonomisk politikk. Vi vil øve påtrykk på
sentrale myndigheter for at kommunen skal få tilstrekkelige resurser til å løse de mange
oppgaver den er tillagt. Samtidig påhviler det kommunen en klar plikt til å drive
virksomheten så effektivt som mulig innenfor de eksisterende rammer. Her ligger det en
stor utfordring for kommunestyret.

Konkurranseutsetting av kommunale tjenester er et av flere kontroversielle spørsmål.
Venstre vil ikke konkurranseutsette eldreomsorgen. Andre oppgaver kan vurderes
dersom dette er økonomisk lønnsomt og kvaliteten på tjenesten er minst like god som I
dag.

En forutsetning for Venstre er at kommunen skal ha sikker styring med forberedelser,
gjennomføring og kontroll av konkurranseutsatt virksomhet. Kommunen skal fortsatt ha
ansvaret for kvaliteten av tjenestene selv om andre, f. eks ideelle organisasjoner står for
utføringen.

Venstre vil:
-konsentrere seg om kommunens basisoppgaver og drive disse på en skikkelig måte
-fortsette samarbeidet med Øyer og Gausdal om felles løsning av oppgaver
-søke etter de gode eksempler fra andre kommuner for å lære og stadig bli bedre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**