Halden Venstres program til kommunevalget 2007

Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk forener personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Vi legger særlig vekt på fire politiske hovedområder: Skole, småbedrifter, sosialt ansvar og miljø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstres ideologi

Ideologisk er Venstre tuftet på sosialliberalismen. Den finner løsningene i balansen mellom frihet og fellesskap, mellom politisk styring og et fritt marked, mellom individet (borgeren) og staten, mellom by og land. Bærebjelkene i «det liberale systemet» er demokrati, rettsstat, markedsøkonomi og det sivile samfunn. Hver bærebjelkes integritet må respekteres for å sikre frihet og rettferdighet, og for å unngå maktkonsentrasjon og «samrøre». Venstre er et nytenkende parti med vilje til analyse og reformer. Vi vil blant annet ha en kraftig forenkling av unødvendig regulering og byråkrati som kompliserer samfunnet.

Venstres visjon

Venstre vil et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet.

Halden Venstres hovedsaker for kommunestyret 2007 – 20011
En moderne Miljøkommune

Miljøvennlige løsninger
Det skal lønne seg å velge miljøvennlige løsninger.
I utviklingen av byens næringsliv skal miljøhensyn veies tungt og det skal tilrettelegges for at miljøvennlige alternativer skal få de støtteordninger de trenger for å være konkurransedyktige.

Fysisk aktivitet
Halden Venstre vil at det skal legges til rette for økt fysisk aktivitet blant Haldens befolkning, dette gjøres ved å utbedre og utvide dagens gang- og sykkelvegnett og ved å støtte tiltak som tippetrim og byløp. Halden Venstre vil at turveinettet i Halden skal gjøres mer kjent blant Haldens befolkning.

Trafikk i sentrum og innfarten
Halden Venstre vil arbeide for en helhetlig løsning for sentrumstrafikken inkludert riksveiene 21 og 22 samt innfarten fra E6. Halden Venstre går for "fjordlinjen", en innfart delvis i tunnel langs jernbanelinja fra Knivsø via Tyska og Hollenderen til jernbanegata. Videre må kommunen i samarbeid med Statens Vegvesen finne en løsning for trafikken på riksveiene 21 og 22. Her må løsningen finnes i en god prosess med bred deltakelse fra kommunen, vegvesenet og byens befolkning.

Vannkvaliteten i fjorden og vassdragene
Igjen er det tegn på at Ringdalsfjorden forringes. Haldenvassdraget lider av forurensing og trues av krepsepest. Halden Venstre vil arbeide for å foreta målinger av vannkvaliteten i fjorden samtidig som forurensingstilsynets rapporter for utslipp blir offentlig tilgjengelige. På denne bakgrunn skal det iverksettes tiltak for å redusere forurensningene til det nivået fjorden tåler. Halden vassdraget berører flere kommuner. Venstre skal arbeide for at Halden kommune følger opp og bidrar sammen med fylkeskommunen, øvrige berørte kommuner og statlige myndigheter i arbeidet med å forbedre kvaliteten i Haldenvassdraget

Halden Venstre vil:
Oppmuntre til miljøvennlige løsninger i dagliglivet
Stimulere til økt bruk av stier og natur for fysisk aktivitet
Ivareta vannkvaliteten i Haldenvassdraget og byens fjordområder

Nyskaping og næringsutvikling

Det må skapes mange nye arbeidsplasser i årene framover. De fleste vil komme i bedrifter som ennå ikke er startet. Uten verdiskaping blir det ingen velferd.

Halden er preget av at vi har store levedyktige industribedrifter som lever side om side med nyetablerte høyteknologibedrifter i vekst. Utfordringen her vil være å understøtte de tradisjonelle bedriftene med god infrastruktur, framtidsrettede miljøkrav og arbeidskraft samtidig som disse rammebetingelsene også bidrar til nyetableringer og vekst i nye virksomheter.

Halden Næringsfond
Venstre vil arbeide for at en andel av dette fondet blir reservert for nyetableringer og småbedrifter i en tidlig vekstfase. Vi ser også gjerne at fondet støtter nye typer virksomheter for eksempel knyttet til kulturbasert verdiskaping og miljøvennlige virksomheter.

Campus Remmen
Halden Venstre støtter videre utbygging og utvikling av Campus Remmen som arena for ny virksomhet med tilgang til kunnskapsmiljøet ved Høgskolen i Østfold.

Etablering av kompetansesenter i Halden
Halden Venstre støtter initiativet fra Høgskolen i Østfold, Institutt for energiteknikk og lokale bedrifter for å etablere et kompetansesenter knyttet til disse miljøene. Vi vil bidra til at kommunen fortsatt blir en aktiv støttespiller i dette arbeidet.

Halden havn
Venstre vil fortsette kampen for at Halden havn drives på en forsvarlig måte til byens beste. Det er helt nødvendig at Halden havn tilføres kompetanse for langsiktig utvikling. Havna skal være i stand til å imøtekomme nåværende og framtidig behov for varetransport til og fra byen og omlasting mellom båt og bane.

Halden Venstre vil:
At næringsfondet skal spesielt rettes mot nyetableringer og framtidsrettede småbedrifter
Bidra til utbygging av Campus Remmen
Bidra til etablering av kompetansesenter knyttet til kunnskapsmiljøet i Halden.
Arbeide for kompetent, miljøvennlig og langsiktig drift av Halden havn

Skole, kulturliv og ungdomstilbud for kunnskap og like muligheter

Skolen er samfunnets viktigste redskap for kunnskap og sosial utjevning. Elevene må lære grunnleggende ferdigheter og kunnskap og gis like muligheter til personlig vekst. Venstre vil derfor styrke den offentlige skolen.

Skal vi forbedre innholdet i skolen — må vi begynne med å styrke læreren. Læreren skal være er en autoritet for sine elever i kraft av faglig tyngde og et menneske som bryr seg, og stiller krav og setter grenser.

Kompetanseår for lærere
Halden Venstre vil prøve ut en ordning med kompetanseår for lærerne i ungdomsskolen. Omfang av prøveordningen blir foreslått i budsjettprosessen.

Bedre forberedelse av elevene for videregående skole
Halden Venstre vil at "programfag til valg" skal gi en reell mulighet til å bli kjent med utdanningsprogrammene i den videregående skolen. Sammen med kvalifisert rådgivning skal dette bidra til at elevene blir så sikre som mulig på sine valg for videregående skole. Rådgivningstjenesten skal styrkes gjennom kompetanseopprustning. Rådgiverne skal bidra til bedre kontakt mellom skole og arbeidsliv.

Opprusting av skolegårdene
Skolegårdene skal være områder hvor barn og ungdom skal få utfolde seg med fysisk aktivitet og kreativitet. Skolegårdene skal inneholde relevante lekeapparater og attraktive grønne arealer til oppmuntring og utfoldelse.

Kosttilbud i skolen
Det skal tilbys sunn mat til en billig penge i kantinene på ungdomsskolene. Det skal lønne seg å velge sunt. Alle skolene i Halden skal tilby skolemelk og skolefrukt for salg til elevene.

Kulturelt mangfold
Venstre vil at Halden kommune skal utvikle seg som kulturkommune. Derfor trenger vi en kultursjef og en ny helhetlig kulturplan for Halden. Her vil vi opprettholde og styrke samarbeidet med andre instanser slik som kulturrådet, Halden videregående skole, Høgskolen i Østfold, trossamfunnene, Det Norske Blåseensemble og Studentersamfundet
Vi vil støtte kulturarrangementer som setter mangfold og kreativitet i sentrum, slik blant annet Bom! Kræsj! Bang! har gjort de siste åra. Videre ønsker vi å utvikle kulturkvartalet som et levende kulturtorg i sentrum. Her skal det også bygges et nytt kulturhus.
Venstre vil fremme kultur som allemannseie og vil derfor arbeide hardt for å utvikle og utvide kulturskoletilbudet i Halden.

Ungdomsbyen Halden
Halden skal være en god kommune å vokse opp i og å bo i. Vi har mye fin ungdom som vi skal ta vare på og dra nytte av. Venstre ønsker å opprettholde ungdomsrådet og å gjøre dette i stand til bidra til bredere deltagelse og engasjement for byen blant ungdom. Viktige institusjoner som Rockehuset og Ungdomsklubben skal støttes og videreutvikles. Vi ønsker også å støtte bibliotekets innsats for å gi ungdommene et godt bibliotektilbud.

Skolebygg
På kort sikt trenger Halden fortgang i byggingen av ny ungdomsskole på Risum og ny skole ved Tistedal stadion. Samtidig må det utarbeides en helhetlig plan for framtidig skolestruktur i Halden. Man skal vite hvilket skoletilbud som gjelder der man bor. Halden Venstre vil også arbeide for at kommunen iverksetter systematisk ettersyn og vedlikehold av skolebyggene.

Halden Venstre vil:
Sette i gang en begrenset prøveordning med kompetanseår for ungdomsskolelærere
Gi elevene bedre grunnlag for valg av videregående opplæring
Gjøre skolegårdene hyggeligere og mer attraktive
Tilby rimelig sunn mat til alle elever i ungdomsskolen
Styrke kulturlivet gjennom stimulans til mangfold, nytt kulturhus og utvidet kulturskoletilbud.
Videreutvikle ungdommens mulighet til engasjement og meningsfylt aktivitet
Arbeide for en langsiktig godt vedlikeholdt skolestruktur. På kort sikt skal det skaffes ferdige skolebygg på Risum og ved Tistedal stadion.

Mer til dem som trenger det mest

Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. I
Norge er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker
som trenger det.

Støttekontakter
Halden Venstre går inn for bedre dekning av behovet for støttekontakter blant annet gjennom økte satser for slik innsats.

Samarbeide med det nye fengselet i Halden
Halden Venstre vil være en pådriver i kommunestyret for at næringslivet, private rehabiliteringsmiljøer og offentlige institusjoner blir aktive støttespillere for det nye fengselet. Det lokale næringslivet skal være naturlige leverandører av varer og tjenester til fengselet. I tillegg finnes det flere fagmiljøer i Halden som kan bistå med kompetanse til selve kriminalomsorgen. Venstre ønsker også at innsatte skal ha tilgang på praksisplasser i næringslivet. Dette er hjelp til selvhjelp med varig verdi for samfunnet.

Bygging av omsorgsboliger
Halden Venstre vil at kommunen skal investere i nye omsorgsboliger på en egnet tomt.

Flere sykehjemsplasser
Halden trenger flere sykehjemsplasser. Halden Venstre vil investere i utbygging av sykehjemskapasiteten i forbindelse med et av de eksisterende sykehjemmene eller på en ny tomt.

Halden Venstre vil:
Sette i verk tiltak for å skaffe flere støttekontakter
Bidra til gode forbindelser mellom fengselet og næringslivet i Halden
Bygge flere omsorgsboliger
Bygge flere sykehjemsplasser

Åpenhet, lokaldemokrati og kommunens virksomhet

Åpenhet og innsyn i beslutningsprosessene er viktig for at alle borgere skal kunne orientere seg i og delta i folkestyret. Borgerne skal kunne delta på egne premisser, uten at det kreves spesialkompetanse. Åpenhet hindrer maktmisbruk og er en forutsetning for tillit.
Åpenhet er også et viktig virkemiddel i kampen mot slik korrupsjon som vi desverre har sett for mange eksempler av også i Norge den siste tiden.

Kommuneøkonomien
Venstre vil bidra til at kommunens drift går i balanse. Investeringer skal foretas i en takt som kommunen kan tåle i et lengre perspektiv. Den totale gjeldsbyrden skal ikke økes vesentlig i forhold til dagens nivå. Dette fordre blant annet at kommunen lager langsiktige planer for investeringer i tunge områder som skole, eldreomsorg og samferdsel. Venstre vil ikke øke eiendomsskatten

Vedlikehold av kommunens eiendommer
Halden Venstre vil arbeide for at kommunen iverksetter rutiner for regelmessig ettersyn og vedlikehold av kommunens eiendommer. Dette omfatter alle kommunens bygninger, men spesielt må skolene og sykehjemmene prioriteres.


Styring av kommunen

Venstre ønsker en ny og ryddig arbeidsdeling mellom politiske organer og administrasjonen. Dette omfatter gjennomgang av delegeringsreglementet, utvalgsstruktur og ansvarsdeling mellom hovedutvalg, kommunestyre og formannskap. Økon-utvalget skal legges ned. Hovedutvalgene skal fatte vedtak på egne saksfelt og anbefale endelig vedtak for formannskap og kommunestyre. Slik skal kommunens oppgaver løses på en oversiktlig, trygg og forutsigbar måte.

Åpenhet og deltagelse
Venstre er en forkjemper for lokaldemokratiet i vid forstand og ønsker at den enkelte skal engasjere seg i kommunens virksomhet. Dette fordrer at saksgang og saksunderlag er oversiktlig og lett tilgjengelig for alle. Det er en selvfølge at sakspapirer, høringsuttalelser, høringsdokumenter samt referater fra politiske organer er tilgjengelige på kommunens nettsider.

Halden Venstre vil:
Bidra til forsvarlig økonomisk drift blant annet gjennom begrensing av låneopptak
Innføre rutiner for ettersyn og vedlikehold av kommunale bygninger.
Arbeide for en ryddig arbeidsdeling mellom politiske organer og kommunens administrasjon
Arbeide for åpen og lett tilgjengelig informasjon fra politiske organer

Venstres Verdier

Frihet
Storsinnet
Fordomsfritt
Solidarisk
Fremskrittsglad
Miljøvennlig

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**