Slik skal Venstre ta Halden fremover

Les eller last ned hele valgprogrammet:

Artikkelen fortsetter.
Solen stikker frem over Fredriksten festning en vintermorgen. Festningen er dekket av snø.
Fredriksten festning i vintersol. Foto: Anne Helene Bakke / Halden Venstre

Venstre stiller til valg som et konstruktivt parti. Vi har vist at vi kan samarbeide med hele det politiske spekteret i Halden. Det aller viktigste for oss er å få mest mulig gjennomslag for våre og våre velgeres hjertesaker.

Halden Venstre vil prioritere følgende hovedsaker:

 • Forebygge utenforskap og utjevne sosiale forskjeller.
 • Ta vare på naturen, miljøet og klima.
 • Skape mer sysselsetting og aktivitet i næringslivet.

Den viktigste forutsetningen for utvikling og bærekraft er at Halden kommune har en sunn økonomi. Men, som lavinntektskommune får vi færre overføringer fra staten enn andre kommuner. Slik det er nå opplever vi at de økonomiske rammevilkårene ikke er tilstrekkelig for å gi lovpålagte tjenester som er gode nok. Vi må derfor bruke pengene smartere. Det kan bety at vi noen ganger må ta vanskelige valg. Samtidig må vi jobbe aktivt opp mot nasjonale myndigheter for å få et mer rettferdig inntektsgrunnlag.

Artikkelen fortsetter.

Halden Venstre vil:

Dette er noen utplukkede saker vi vil arbeide for i Halden kommune fremover:

 • At læring skal skje i trygge og forutsigbare rammer på skolen. Haldenskolen bør være leksebevisst.
 • Åpne for at enkelte barnehager kan ha utvidet åpningstid dersom mange foreldre ikke bare jobber på dagtid. Det skal være en øvre grense for hvor lenge barnet kan oppholde seg i barnehagen.
 • Legge til rette for mer utbygging av studentboliger, med mål om å sikre at alle studenter som ønsker det, skal kunne leie en rimelig studentbolig.
 • Arbeide videre for å sikre bedre samarbeid på tvers av kommune, næringsliv og høgskolen, blant annet ved å etablere studentråd etter modell fra blant annet Stavanger, Trondheim og Bergen.
 • Som hovedregel, prioritere å bevare naturen der det er konflikt mellom naturhensyn og utbygging.
 • Vurdere å innføre en arealavgift ved alle prosjekter der natur og matjord bygges ned. En evt. avgift øremerkes natur- og miljøtiltak.
 • Innføre naturbudsjett og regnskap, for å ha oversikt over hvor mye natur som finnes i kommunen.
 • Arbeide for bærekraftig skogbruk, blant annet ved å forby flatehogst.
 • Gi mer frie kulturmidler, som i hovedsak skal støtte mangfoldet i kulturlivet i Halden.
 • At arbeidet med å utvikle Halden videre, med kvalitet, med vern av kulturminner og for vekst og utvikling ivaretas av en byarkitekt.
 • Gjøre egnede offentlige lokaler tilgjengelige for lag og foreninger på en enkel måte.
 • At kommunen tilbyr livssynsåpne lokaler, slik at mennesker som ikke bekjenner seg til etablerte religioner kan avholde seremonier som bisettelse, konfirmasjon, bryllup, og andre livsbegivenheter i et livssynsnøytralt rom.
 • Sørge for at ny svømmehall blir bygget så snart som mulig.
 • Ta del i de offentlige ordskiftet og lytte og redegjøre for vår politikk, også i kanaler som sosiale medier og kommentarfelt. For Venstre er det avgjørende å sikre god medvirkning fra innbyggerne.

 

Dette er bare noen av tingene vi vil jobbe for å ta Halden fremover. Les mer i vårt valgprogram for perioden 2023 – 2027 (pdf).