Venstre vil ha klimaplan for Rogaland

Rogaland Venstre ønsker at klimautslippene må reduseres med 30% innen 2020. For å nå dette ambisiøse målet må både fylket og kommunene ha forpliktende klimaplaner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Uttalelse fra fylkesårsmøtet i Rogaland Venstre:

Venstre vil ha klimaplan for Rogaland

Norge har ingen klimapolitikk etter utgangen av Kyotoperioden i 2012. Fraværet av langsiktighet i norsk klimapolitikk står ikke i overensstemmelse med den utfordringen vi står ovenfor. Venstre ønsker derfor et bredt forlik om en langsiktig nasjonal klimapolitikk.

Venstre mener et slikt forlik bør bygge på en forpliktelse om å kutte CO2 utslippene med 30% innen 2020.
For å nå dette målet må det iverksettes tiltak både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Det er derfor nødvendig at det utarbeides fylkesvise klimaplaneri samarbeid med kommunene. Venstre vil ta initiativ til at dette gjøres i Rogaland.

Eksempler på tiltak planen kan inneholde :

– Bruke sin markedsposisjon som innkjøper til å gjøre biodrivstoff tilgjengelig for innbyggerne.
– Tilby et alternativ til oppvarming med strøm og olje gjennom utbygging av fornybar oppvarming slik som bioenergi, fjernvarme og nærvarme.
– Sørge for et godt utbygd gang- og sykkelveinett.
– Styrke kollektivtrafikken ved å gjøre det lettere og bedre å reise kollektivt
– Spare på strømmen i egen bygningsmasse.
– Ta i bruk miljøvennlig oppvarming i offentlige nybygg.
– Bruke parkeringspolitikken aktivt for å redusere unødvendig bilbruk.
– Legge klimaaspektet til grunn for areal- og planpolitikk
– Lage lokale klimavett-kampanjer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**