Resolusjoner fra årsmøte

Årsmøtet i Drangedal Venstre 4. desember 2006 vedtok to uttalelser som peker på to utfordringer som Venstre vil ta opp i neste kommunestyreperiode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Skole er Venstres satsingsområde framover

Når tilbudet til eldre med ny sjukeheim og omsorgsboliger nå snart er fullført er det opprustning av skolene i Drangedal som står for tur.
I Drangedal sentrum trengs det nye skolelokaler, Kroken skole trenger utvidelse og på Bostrak og Bø må lokalbefolkningen drøfte hvordan den delen av bygda skal få moderne skolelokaler, et framtidsrettet oppvekstmiljø og et godt SFO- og barnehagetilbud. Venstre tar utgangspunkt i strukturutvalgets innstilling, og ønsker å lytte til diskusjonene i lokalmiljøet som et viktig grunnlag for det videre arbeidet med skoletilbudet i den øvre delen av bygda.
Dette er nødvendig for at alle elever i bygda skal få skolelokaler som er tilpasset de nye arbeidsmåtene som kunnskapsløftet forutsetter.
En skole som ligger langt framme i skoleutvikling og aktivt tar i bruk ny kunnskap om læring er en viktig forutsetning for at Drangedal skal nå målet om 4.200 innbyggere.

Venstre sentralt har fremmet forslag i Stortinget om et kompetanseår for lærere. Forslaget ble nedstemt, men Venstre, både lokalt og sentralt vil arbeide videre for å få gjennomslag.

Eldreomsorgen i Drangedal
Med Venstreordfører i perioden 1999 — 2003 gjennomførte Drangedal en omfattende modernisering av eldreomsorgen i kommunen.
Som erstatning for en gammel og svært upraktisk sjukeheim ble det bygget 32 nye sjukeheimsplasser, 14 plasser for senil-demente og to bokollektiv med til sammen 28 plasser.
Totalt et tilbud på 74 plasser, mot 64 på den gamle sjukeheimen. I tillegg er det bygget 20 omsorgsleiligheter i den gamle sjukeheimen, som avlaster sjukeheimen og hjemmesykepleien.
Denne utbyggingen betydde både en stor standardheving, og et mer differensiert tilbud enn bare sjukeheimsplasser. Erfaringene har vist at bokollektivene er et bedre tilbud for mange enn sjukeheim når de ikke lengre kan bo hjemme.
Det er fortsatt flere gamle i Drangedal som trenger et tilbud fra kommunen. Drangedal Venstre mener at det er nødvendig å bygge 8 plasser i et bofellesskap ved sjukeheimen, samt et dagsenter i det samme bygget. Dette vil både gi flere faste plasser og avlastingsplasser som mangler helt i dag.
Planleggingen av denne utbyggingen bør skje i 2007 slik at byggingen kan starte i 2008.
For å skape trygghet både for beboere og pårørende må det være tilstrekkelig bemanning som gir de eldre et kvalitativt godt tilbud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**