Miljøkampen: Menneskehetens framtid

For Venstre er det et grunnleggende liberalt prinsipp at vi skal leve slik i dag at det ikke går ut over fremtidige generasjoners mulighet til gode livsvilkår. Vårt samfunn er ikke bærekraftig. Vi overforbruker verdens ressurser og tar store sjanser i hvordan vi manipulerer naturen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


På fredag la FNs klimapanel fram sin rapport. Konklusjonen er klar: Det er menneskeskapte klimautslipp som er årsaken til de dramatiske klimaendringene i ser verden over. Dessuten: Det er menneskeheten som må ta ansvar for tiltak som reverserer endringene. Vi er for seint ute for å hindre at endringer skjer, men vi kan fremdeles sikre at de mest dramatiske endringene ikke skjer. Det betyr at vi trolig får en havheving tilsvarende 90 cm i dette århundre, men vi skal hindre at det blir tre meter!

Norge har et særlig moralsk ansvar som verdens rikeste land, oljenasjon og storforbruker av ressurser, for å bidra til løsninger på problemene. Når vi nå legger fram et utkast til hvilke prinsipper Venstre skal bygge politikken på det nærmeste tiåret, er miljøutfordringene større en noen gang før i menneskehetens historie. Venstre utarbeidet en handlingsplan for klimapolitikk allerede i 1989, og vi kan se at mye av de tidlige Venstreprognosene dessverre har slått til. Men nå må det enda sterkere lut til.

Sjelden har det blitt ropt høyere etter politisk lederskap både nasjonalt og

internasjonalt enn i disse dager. Så langt er ikke signalene tillitsvekkende. Regjeringen er dessverre ikke beredt til å være tydelige på hvor mange prosent reduksjon CO2 Norge skal ha innen 2020. Statsminister Jens Stoltenberg ser ut til ikke å ha skjønt at vi må ta ansvar på hjemmebane. Der i gården er politikken at vi fortsatt skal slippe ut CO2 i Norge i samme mengde som nå, mens det er resten av verden som skal ta kuttene! Det er flaut!

Fremskrittspartiets formann Siv Jensen tror ikke på at klimaendringene er menneskeskapte. Det betyr at FrP ikke vil løfte en finger for å hindre ytterligere utslipp av klimagasser. Der i gården er det ikke aktuelt bygge CO2 frie gasskraftverk. Formannen Siv Jensen tar ikke politisk ansvar i den viktigste saken Norge og verden står overfor. Det er flaut. Det er pinlig.

Det bygges nå et gasskraftverk på Kårstø etter Stoltenbergdoktrinen: Spy ut CO2 nå og så renser vi en gang i framtiden. Gasskraftverkene som bygges nå uten rensing fra dag en er Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskriftpartiet sitt verk. Regjeringen Bondevik I, som Venstre var med i, gikk i år 2000 fra taburettene fordi en ikke ville akseptere gasskraftverkutbygging uten rensing fra første dag. Høyre har de siste ukene vært opptatt av regjeringens manglende målsetting for nasjonale CO2 kutt og fremstår tilsynelatende miljøvennlige. Men når det kommer til virkemidlene er det tomt i verktøykassen. Høyre har ønsket at gasskraftverk bygges uten rensing fra dag en. Det er flaut. Det er pinlig.

Rogaland Venstre har vært samlet til fylkesårsmøte på Bryne i helgen. Årsmøtet fattet et historisk vedtak: Norge skal redusere sine CO2 slipp med minst to tredjedeler av 1990-nivået innen 2050. For å nå dette målet må det raskt settes i gang tiltak slik at utslippene er redusert med 30 prosent innen år 2020.

Miljøutfordringene må løses lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. Kommunene kan bidra med store kutt gjennom realistiske klimaplaner. Kommunene har ansvaret for 15 prosent av utslippene og dermed en viktig bidragsyter for å kutte utslippene. Rogaland Venstre vil også ha en egen klimaplan for Rogaland.

Miljøutfordringene kan løses på demokratisk vis. Da må demokratiet og det liberale samfunnssystemet forøvrig brukes til å legge om samfunnet i miljøvennlig retning. Det må tas hensyn til miljøet i alle sammenhenger.

Kortsiktighet og særinteresser må vike der det er nødvendig, og føre var-prinsippet må ligge til grunn for alle beslutninger. Forbrukerne skal alltid kunne velge miljøvennlig.

Norge skal både ligge i forkant i å redusere egne utslipp, og arbeide aktivt for internasjonale klimaregimer som bidrar til kostnadseffektive utslippsreduksjoner. Disse må utvides til også å gjelde utviklingsland og internasjonal transport. Venstre arbeider for bruk av grønne skatter, omsettelige kvoter og andre markedsmekanismer for å få ned klimautslippene både nasjonalt og internasjonalt.

Venstre vil prioritere tiltak som sikrer energieffektivisering og overgang til alternativ energi. I byene skal det være et velutbygd, konkurransedyktig kollektivsystem. Venstre vil ha aktive tiltak for miljøvennlige, CO2-nøytrale biler. Det skal bygges ut høyhastighetsbane mellom de store norske byene som tidsmessig og prismessig konkurrerer ut flytransporten.

Forurenseren skal betale. Helse- og miljøskadelig forurensning av vann, luft og jordsmonn skyldes i stor grad markedssvikt ved at den som forurenser ikke betaler den reelle pris for de skadene som miljøet påføres. Det skal føres en avgiftpolitikk som gjør skadelige utslipp økonomisk ulønnsomt.

Venstre vil også bruke virkemidler som forbud og krav for å begrense miljøskadelige utslipp.

Venstre vil stille strengere krav til offentlig informasjon om alle skadelige utslipp. Slik informasjon må også komme mye tydeligere frem på varedeklarasjoner slik at forbrukerne kan ta velinformerte valg når de handler varer og tjenester. Norge må bruke sin kompetanse som energinasjon og økonomiske ressurser til å få fram mer miljøvennlige energiformer. Venstre vil prioritere tiltak som sikrer energieffektivisering og overgang til alternativ energi. Den mest miljøvennlige teknologien skal benyttes. I boligbygging og annen byggevirksomhet skal det stilles krav om materialer og løsninger som er miljøvennlige og energieffektive.

Venstre vil ha en politikk som utfordrer næringsaktører til å tilby miljø-vennlige produkter — eksempelvis — ha klare mål om andel miljøvennlig drivstoff. Med Venstres miljøpolitiske historie, den britiske Stern-rapporten, FN rapporten og det Venstreinitierte Lavutslippsutvalgets rapport som bakteppe, legger vi fram det mest ambisiøse og viktigste miljøprogrammet i norsk politikk. Venstre skal gå til høstens kommune- og fylkekommunevalg på å ta klimautslippene på alvor. Klimaendringene krever politisk lederskap. Venstre er rede til å ta det lederskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**