Arendal Venstre prioriterer hestesenter

Venstres Marianne S. Lyngvi kjemper for hestesenter i Austre Moland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Arendal Venstre har arbeidd hardt for at Stall Siring i Austre Moland skal ha gode utviklingsmuligheter. Bystyrerepresentant Marianne S. Lyngvi innlegg om dette i bystyre 26. oktober og varamedlem Jan Kløvstad 23. november. Her er essensen i innlegga::

Vi mener skytterne har rett til et anlegg i rimelig nærhet, og vi mener et etablert hestesenter med over 200 unge og for det meste uerfarne ryttere ikke skal forstyrres av et skytesenter like ved.

Kommunale sakspapiretil oktobermøtet viste til samlokalisering av skyteanlegg og hestesenter ved årvoll i Oslo. ARENDAL VENSTRE UNDERSØKTE DETTE, REISTE TIL ÅRVOLL OG OPPDAGA AT HESTESENTERET ALDRI VAR BYGD. Grunnen til dette er at også hestesenter er vanskelige å plassere, fordi et hestesenter fører med seg trafikk, noen ganger lukt, og at det kan være lite klokt med hester, hunder, turgåere og kanskje også kjøretøy på de samme vegene.

Også dagens sakspapir ser mer ut som en argumenterende søknad fra skytebaneutvalget enn et vanlig kommunalt sakspapir i Arendal kommune. Et vanlig sakspapir vurderer gode og dårlige sider ved et forslag osv. Se sakspapiria om Bjønnes og om framtidige idrettsanlegg seinere i kveld som eksempler på hvordan utvalgsarbeid med kommunalt sekretariat får sine synspunkter fra, mens rådmannen vurderer utvalgsarbeidet videre og kommer med andre forslag i sakspapiret.

I sakspapiret til dagens bystyremøte er Elveli hestesportsenter i Sørkedalen nevnt som eksempel på hvor vellykka det er å ha hest og skytebane like ved hverandre. Men Kåre Kristoffersen, som eier både skytebanen og hestesportsenteret på Elveli forteller at
1. hesteaktiviteten er mest stevner, turriding og kanefart
2. hesteaktivitet mens det er aktivitet på skytebanen

Det er laga en stor jordvoll på eiendommen. Likevel har nye hester problemer med lyd. Skyting foregår bare på visse tider i året og til visse klokkeslett. Tidene er avtalt i god tid på forhånd, så det ikke er skyting og ridning samtidig.

Grunneieren har også anlagt enorme jordvoller og ridehall. Kåre kristoffersen sier at når hestene bare går på jordet mens det er skyting bak jordvollene, ser det ikke ut til å være noen problemer av nevneverdig grad.

Men det må jo sies å være forskjell på Elveli og Stall Sirng.
Stall Siring har aktivitet på dagtid for barnehager, grønn omsorg, funksjonshemma og flere på dagtid i tillegg til temming av unghester og stor aktivitet på kveldstid 1500-2030/2100 hele året.

Mye tyder på at hester som trenes opp til å tåle skuddlyd oga nnen skarp lyd fra de er helt unge, storts ett kan venne seg til dette. I tillegg er det behov for erfarne og dyktige ryttere eller instruktører. Men på Stall Siring handler det jo for det meste om unge, uerfarne ryttere og for det meste gamle hester.

En uttalelse fra Mattilsynet, datert 23. januar 2006 og sendt til Arendal kommune, viser dette tydelig.. DET ER MEGET KLAR TILRÅDING FRA MATTILSYNET OM Å IKKE BYGGE SKYTEBANE SÅ NÆR ET HESTESENTER.

Konklusjonen fra Venstre er:
1. la hestesenteret med sine 2-3 arbeidsplasser, rundt 30-35 hester og 2-300 barn og unge som kommer der hver uke utvikle seg i fred
2. vis respekt for at Stall Siring etter driftsstyrevedtaket om å droppe Snøreismyr 2. februar i år har investert 2 millioner i ridehall
3. vi må fortsette å arbeide for en større og bedre regional skytebane, til beste for skyttermiljøet i hele regionen. Et slikt anlegg bør være stort nok til å ta landsdelsstevner, og hver enkelt klubb og skytelag må få sine egne klubbrom og muligheten for å styrke sin egen identitet.

Venstres forslag:
Reguleringsplanarbeidet for Snøreismyr blir ikke gjenopptatt.
Det arbeides videre med ønsker om regionalt skytesenter.
Skytebaneutvalget utvides med to representanter, en fra hagleskytterne og en fra pistolskytterne. Organisasjonene velger sine representanter.

Det tilstrebes en kjønnssammensetting på linje med andre offentlige utvalg.

MEN DET VISTE SEG AT DET IKKE FINNES RIDESENTER PÅ ÅRVOLL!

Vi venter spent på hvordan det kan forklares at det er direkte feil i et kommunalt sakspapir.

Her er grunnlaget for Venstres syn i saka:

Venstre tok opp Ugland skytterlags rettmessige krav på gode skyteforhold allerede fjor, da vi så at Snøreismyr i Austre Moland framstod som stadig vanskeligere. I bystyret bad vi om at administrasjonen tok kontakt med nabokommunene for å forsøke å finne løsninger. Vi har hatt et sterkt håp om at både skytebaneutvalget og skytemiljøet ville se langt fram, både for skyteinteressene og for andre viktige samfunnsoppgaver.

Arendal Venstre har et sterkt ønske om at vi kan få et godt skytesenter nærmere kysten enn Evje. Vi tror at det vil være en styrke om flere av skytterlaga, jeger og fisk, pistolklubber og andre går sammen i et anlegg. Dette anlegget bør være stort nok til å kunne være arena for både regionale og helst også noen nasjonale konkurranser. Vi innser at vi ikke skal tenke så stort som landsskytterstevnet. Men vi bør finne plass for å bygge et stort nok anlegg til å kunne romme langt flere enn ett og ett skytterlag. Det er ei viktig samfunnsoppgave å legge til rette for gode skytebaner, både for skyting som idrett og for skytetrening og skyteprøver for elgjakt og annen jakt.

Vi tror fortsatt det skal være mulig å finne en plassering for et slikt anlegg. Arealkrevende anlegg og anlegg som kan føre med seg støy, bør vi legge så langt unna boligområder, sårbare naturmiljø og annen aktivitet som mulig. Badeland, kulturhus, kunstisbaner og slike anlegg bør vi ha der det bor mye folk nær innpå.

Dette er det prinsippielle ønsket vårt om plassering av skytebaner. Og nettopp skytesaka har vært ei viktig sak for Venstre i alle år. Den skal lete godt som kan klare å finne et skytterlag som ikke er startet av Venstrefolk!

Når det gjelder forslaget om Snøreismyr, undrer det meg at denne saka kommer opp igjen. Vi har jo avvist det alternativet ganske nylig. Argumentene fra vår side er at vi synes det er helt unødvendig å legge et skytesenter så tett inntil et ridemiljø med 30-40 hester og over 200 ridende barn og unge hver uke. Bystyret avviste Snøreismyr, og eierne av Stall Siring er i sin fulle rett når de nå har gått igang med store investeringer i ridehall. Vi hører argumenter fra skytebaneutvalget, og Venstre er tilhengere av klar tale. Likevel synes jeg det er uvanlig klar tale, når det skrives i et kommunalt sakspapir at “Selv om det neppe er saklige grunner for at et skyteanlegg vil komme i konflikt med det etablerte hestesenteret i nærheten har dette fra ulike hold blitt tatt opp som “styggdommen” selv. Det kan i den forbindelse nevnes at Årvoll ridesenter ved Oslo har etablert sitt anlegg like inntil standplass til Oslo Østre skytterlag sin bane – uten konflikter!!!”

På Arendal Venstres befaring i Oslo 24. oktober viste det seg at det nevnte Årvoll ridesenter ikke er bygd! Seinest 21. september i år har Bjerke bydelsutvalg avvist planene om hestesenter, fordi bydelsutvalget mener et hestesneter vil føre til brukskonflikter i turløyper, gi lukt, skape probemer for ellergiplaga mennesker og det blir mye trafikk og hestemøkk nær boligområder.

Etter vår mening er det flere argumenter for å holde skytebane og endel andre samfunnsinteresser på god avstand ved Snøreismyr.

1. Skyting fører med seg lyd som av noen blir oppfatta som støy.
2. Biltrafikken fram og tilbake til hestesenteret og en eventuell skytebane vil begrense bruk av hest på dagens veg.
3. Det er verdifulle naturmiljøer like ved det ønska området for skytebane. Vi kan nok vente innsigelse fra Fylkesmannen.
4. Området ved Snøreismyr står ikke i kommuneplanen som aktuelt område.
5. Grunneieren Opplysningsvesenets Fond sier nei til å avstå areal til skyteanlegg.
6. Eierne av vegen i området sier nei.
26. oktober får bystyret nytt forslag om å regulere Snøreismyr i Austre Moland til skytebane, eit halvt år etter at Arendal bystyre avviste planane og bad skytebaneutvalet forsøke samarbeid med nabokommunane. I mellomtida har Stall Siring utvida aktiviteten like ved, og ein ny ridehall er snart ferdig.

Venstre kan ikke se at det er kommet noen nye argumenter siden bystyret avviste Snøreismyr ved et solid flertall. Vi vil arbeide for et større regionalt skyteanlegg der de som nå er uten bane kan gå sammen eventuelt også med andre skytterlag i et større og framtidsretta anlegg. Vi skal få plassert både Ugland skytterlag, hagleskytterne, pistolklubben og etter hvert gjerne også jeger og fisk i et anlegg.

Men Venstre vil ha et slikt anlegg i solid avstand fra verdifulle naturområder, eksisterende hestesenter og områder som kanskje i framtida kan bli aktuelle områder for enten boligbygging, næringsutvikling eller aktuelle friluftsområder for allmennheten.

Arendal Venstre vil avvise alle planer om skytebane like ved Stall Siring, og vil arbeide hardt for å få flertal for dette i dag.

Vi mener det fortsatt må være et godt grunnlag for fordomsfrie og framtidsretta diskusjoner med nabokommuner for å finne fram til gode løsninger i dag og langt inn i framtida.

Venstres forslag til vedtak er:
Bystyret avviser å ta opp reguleringsplan for Snøreismyr.

Om dette faller, vil Venstre be om utsettelse for å vurdere flere alternativer for skytebaneplassering og endre sammensettinga av skytebaneutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**