Referat Styremøte 22. februar 2007

Sarpsborg Venstre har avholdt styremøte den 22. februar. Referatet finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Saker på dagsorden

15-07 Godkjenning av innkalling
– Godkjent!

16-07 Godkjenning av Referat

– Godkjent!

17-07 Valgliste 2007

18-07 Forberede nominasjons- og programmøte
– Styret diskuterte nominasjonslisten, dens sammensetning, eventuell kummulering og rangering.Styret gjennomgikk programutkastet og diskuterte diverse endringer.

– Nominasjonslisten sendes ut som den foreligger, eventuelt med tillegg av de personer man måtte få klarsignal fra før utsending. Bjørn Norli sender innkalling til alle medlemmer og legger ved nominasjonslista. Frist for innsending av andre forslag ble satt til 5. mars.Programutkastet ble bearbeidet og legges ved innkalling til nominasjonsmøte. Se eget vedlegg.

19-07 Orienteringer

– Stein A. Enger orienterte om Sarpsborg Venstres nye nettsider. Stein A. Enger orienterte om at alle lokallagslederne i Venstre Østfold skal ha rådsmøte 1. mars, som skal være i Moss. Sarpsborg Venstre har overlevert søknad om midler til valgkampmateriell til Østfolds Venstre..

20-07 Neste Styremøte

– Neste styremøte vil finne sted en halv time før nominasjons- og programmøte 8/3-2007, kl 1800 på Sarpsborg rådhus.

21-07 Eventuelt

– Ingen momenter under dette punktet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**