Drangedal trenger ordfører på heltid!

I 2003 omorganiserte Drangedal kommune. Alle politiske utvalg ble nedlagt, og bare formannskapet og kommunestyret var igjen.
Omorganiseringen ble evaluert i 2006 og konklusjonene fra konsulentene i AGENDA var ganske klare:
* Det mest vellykkede har vært delegeringen av myndighet i administrasjonen.
* Adhoc-utvalgene har fungert godt som et supplement til administrasjonen og de politiske organene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Videre sier de: "Nedleggingen av hovedutvalgene skulle føre til vitalisering av kommunestyret. Det har ikke skjedd. Kommunestyret har ikke økt aktiviteten etter omorganiseringen."

Dette betyr at rådmannen har gjort jobben sin, men ordføreren har ikke fått til det som var hans hovedansvar; nemlig å ta initiativ til vitalisering av kommunestyret.

De siste 4 årene har vært preget av at formannskapet har hatt veldig lange sakskart, og kommunestyret har hatt få møter og vært mer uforutsigbart ved at møtene ikke har vært på faste dager. I dette halvåret er det bare 2 kommunestyremøter; ett i mars og ett i mai.
Det er uholdbart.

Denne svekkelsen av kommunestyret er alvorlig, og i neste kommunestyreperiode må det tas initiativ for å gjøre kommunestyret til et mer aktivt politisk organ. Hvis ikke smuldrer folkestyret opp. Folk er engasjert i utvikling av bygda, det har arbeidet til adhoc-utvalget på Neslandsvatn vist. Vi kan få til det samme engasjementet i hele Drangedal dersom ordføreren er aktiv i kontakten med folk, skaper nye arenaer for kontakt, og lytter til hva bygdefolket ønsker.

Derfor ønsker Drangedal Venstre følgende tiltak:
Ordføreren må være tilstede i bygda i 100% stilling slik et samlet kommunestyre tidligere har ønsket og vedtatt. Det er avgjørende at ordføreren er lett tilgjengelig for bygdefolket og at han kan ha en tett dialog med rådmannen.
Adhoc-utvalg må videreføres og bør få presentere sine forsalg for hele kommunestyret for å skape en bredere debatt om forslagene de har.
Ordfører og rådmannen må minst en gang i året arrangere folkemøter rundt om i bygda for å orientere befolkningen om status for tiltak som er i gang fra kommunens side, samt for å lytte til forslag/ideer fra innbyggenre.
Ordføreren bør reservere en dag i uka til kontakt med folk, og være aktiv for å oppmuntre til kontakt.
Det bør innføres en åpen spørretime i kommunestyret der bygdefolk kan stille spørsmål og komme med forslag om saker de er opptatt av.

Dette står også på trykk i Kragerø Blad Vestmar, LES HER

Ola Nesland
Leder i Drangedal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**