Nytt fengsel – en forutsetning for rehabilitering!

—Et nytt fengsel er nødvendig for bedre soningsforhold og en hensiktmessig rehabilitering av innsatte på Haugalandet. Med sine 18 soningsplasser og bygninger fra begynnelsen av det forrige århundret er fengselet i Haugesund ikke egnet for en moderne kriminalomsorg. Det sier Tore Nilsen, leder i Haugesund Venstre, etter å ha vært på omvisning i byens fengsel sammen med stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Tore Nilsen

Foto: Vidar Grundetjern

—Det er til enhver tid et stort antall innsatte fra vårt distrikt som soner sin straff ved institusjoner langt borte fra hjemstedet. Nærhet til familie og nettverk, det sosiale støtteapparatet og arbeidsmarkeds- tilbud er avgjørende for en vellykket rehabilitering.

—Derfor er det en viktig sosialpolitisk oppgave å arbeide for at distriktet får et fengselstilbud som står i forhold til behovet, sier Tore Nilsen videre.

—Lokale politikere må gjøre det klart for sentrale myndigheter at det finnes et stort behov for flere og bedre soningsplasser i vårt distrikt, sier Tore Nilsen. Som lokalpolitikere er det vårt ansvar også å tale de innsattes sak. Pårørende er en gruppe som ofte blir glemt, ikke minst er det tilbud det lokale fengselet i dag kan gi, svært uegnet for en jevnlig kontakt mellom straffedømte og deres barn.

Både innsatte og ansatte gir uttrykk for at det lokale fengselet ut i fra heller dårlige forutsetninger, gir et godt tilbud i dag, men det er likevel åpenbart at tilbudet ikke er godt nok. Antallet soningsplasser i dag er identisk med det antallet man hadde da fengselet var nytt. I vårt distrikt er det en soningsplass pr. 7200 innbyggere. Landsgjennomsnittet er omlag 1900 innbyggere pr. soningsplass.

Med bakgrunn i byggets alder og beskaffenhet er det åpenbart at et nytt fengsel vil være en bedre løsning enn forsøk på utvidelser, forbedringer av det eksisterende fengselet. Det er derfor nødvendig at lokale krefter legger press på sentrale myndigheter for å få fortgang i en prosess som kan lede fram til nytt fengsel for Haugalandet i løpet av kort tid.

Gruppeleder for Venstre i Haugesund bystyre, Aksel Røsand har derfor i dag sendt en interpellasjon til ordføreren der han ber kommunen utrede alternative plasseringer av et framtidig fengsel, samtidig som at kommunen henvender seg til sentrale myndigheter for å legge fram distriktets behov for økt soningskapasitet og et mer velegnet soningstilbud lokalt.

Les også artikkel på Radio 102s nettsider her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**