Et krafttak for klima, miljøteknologi og biomangfold

Venstre er et moderne, teknologioptimistisk og ansvarlig miljøparti. Vi skylder våre etterkommere å ta dagens miljøutfordringer på alvor, både klimakrise, utryddelsen av biologiskmangfold og utslipp av miljøgifter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Klima

Foto: Microsoft

Med dagens kunnskap om klimatrusselen kan vi ikke vente lenger før vi tar skikkelige grep, og ambisjonsnivået må være at gjennomføring av lavutslippsutvalgets forslag kun er første steg. Sør-Trøndelag Venstre mener at Norges mål for uslippsreduksjon før 2020 bør være på 30%. Viktige tiltak vil være klimavennlig teknologipakke, innfasing av lavutslipps transportmidler og drivstoff, energieffektivisering, isolering og mer fleksibel varme i bygg, og utslippsreduksjoner i industri, landbruk og avfallshåndtering.

Kommunene kan også være med på å redusere utslippene. Venstre har foreslått å stille krav til biodrivstoff på bensinstasjoner. Et slikt krav kan kommunene følge opp som kunder. Sør-Trøndelag Venstre mener at kommuner i Sør-Trøndelag må ta i bruk biodrivstoff i sine kjøretøy så langt det er tilgjengelig. På denne måten kan man skape et marked for biodrivstoff.

Gjennom et tett og langsiktig samarbeid mellom forskning, næringsliv og myndigheter kan vi få til en forutsigbar utvikling, der Norge stadig ligger i forkant både når det gjelder myndighetenes miljøkrav og utviklingen av kreative løsninger i form av miljøteknologi. Vi støtter initiativet for å bygge opp et nasjonalt kompetansesenter for miljøteknologi i Trondheim, som kan trekke veksler på synergien mellom forskning, næringsliv og forvaltning som finnes i Midt-Norge. Dette vil gi et stort potensial for nye arbeidsplasser og økt eksport.

Norge har et stort ansvar for å ivareta vårt rike biologiske mangfold. Samtidig står naturen under sterkt press fra både klimaendringer og inngrep. Ivaretakelsen av det biologiske mangfoldet er i dag unødig konfliktfylt ift næringsinteresser, fordi man ikke har nok kunnskap. Venstre vil derfor foreslå at det bevilges en ekstra biomangfold-milliard fordelt på 4 år, til grovkartlegging av arealer i Norge som er de viktigste for å sikre biologisk mangfold. Kunnskap vil redusere konflikten mellom bruk og vern. Vi må gi våre barn og barnebarn minst like gode muligheter til rike naturopplevelser som vi har hatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**