Innspill til Naturvernforbundet i Tønsbergdistriktet

I forbindelse med valgkampen til kommune- og fylkestingsvalget 2007 har Naturvernforbundet i Tønsbergdistriktet spurt de politiske partiene om deres miljøpolitikk. Her er svarene fra Tønsberg Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Tønsberg Venstre mener at hensyn til miljøet skal være overordnet i samfunnsutvikling. Miljø skal derfor være førende både når det gjelder samferdsel, areal- og næringsutvikling. Alle har rett til et rent miljø, og føre var-hensyn må gjelde. Naturressurser må utnyttes med et langsiktig perspektiv, og ved alle anledninger må man sørge for at best tilgjengelig miljøteknologi benyttes.

Klima

Spørsmål 1: Vil ditt parti arbeide for at jernbane prioriteres og vei (E18) nedprioriteres i kommende valgperiode?

Svar: Tønsberg Venstre vil arbeide for å prioritere utbygging av jernbane i Vestfold, både mot Oslo og mot Grenland/Sørlandsbanen, samt arbeide for effektiv jernbanetilknytning ved Sandefjord Lufthavn Torp. Utbygging av jernbane har sakket akterut de siste årene sammenlignet med utbygging av vei, og det må derfor satses sterkt på jernbane for at den ikke skal fortsette å tape terreng i forhold til biltrafikken.

Spørsmål 2: Vil ditt parti prioritere tilrettelegging for buss og nedprioritere veiutbygging lokalt i Tønsbergdistriktet?

Svar: Tønsberg Venstre vil arbeide for å gjøre busstilbudet i Tønsberg bedre og billigere, og prioritere satsing på kollektivtransport framfor veiprosjekter som gir økt biltrafikk. Venstres argument for å si ja til fase 2 av Tønsbergpakka var nettopp kollektivsatsinga. Denne kan ikke stanses selv om man sier nei til øvrig veiutbygging, tvert i mot blir det da enda viktigere å satse på kollektivtilbud.

Spørsmål 3: Vil ditt parti aktivt arbeide mot at det legges til rette for økt bruk av naturgass (fossilgass) til oppvarmingsformål i Tønsbergdistriktet? Vil partiet ditt også arbeide aktivt for redusert energiforbruk (enøk) og at det tas i bruk spillvarme, bioenergi eller varmepumper som alternativ til bruk av fossile energikilder og elektrisitet?

Svar: Tønsberg Venstre vil arbeide for at kommunale bygg får vannbåren varme og benytter fornybare energikilder, og for etablering av fjern- og nærvarmeanlegg basert på fornybare energikilder (for eksempel Esso Slagentangen). Tønsberg Venstre vil at det settes konkrete mål for begrensning av energiforbrukt, samt bruke plan- og bygningslovens bestemmelser for å fremme alternativ energi.

Spørsmål 4: Hvilken holdning har ditt parti til etablering av gasskraftverk på Slagentangen? Er det riktig å øke kraftproduksjonen generelt? Er det riktig å basere ny kraftproduksjon på fossil energi? Vil ditt parti arbeide for at det settes betingelser for full utnytting av spillvarme og CO2-håndtering i forbindelse med en eventuell etablering av gasskraftverk?

Svar: Tønsberg Venstre er ikke for en storsatsing på utbygging av gasskraft, og bruk av fossilgass må ikke fortrenge bruk av fornybar energi. Når det gjelder miljø er det imidlertid viktig å “tenke globalt og handle lokalt”. Det kan derfor være riktig for Norge som et rikt land å gå foran med etablering av mer kostbare miljøvennlige kraftløsninger for å redusere de total utslippene lokalt og globalt, herunder etablering av miljøvennlige gasskraftverk. Men det må selvsagt være en forutsetning at både spillvarme og CO2-utslipp håndteres fullt ut. Arbeidet for å redusere Norges og verdens kraftbehov må føres parallellt med å redusere utslippene fra den kraftproduksjon som finnes.

Spørsmål 5: Vil ditt parti arbeide for at kommunen på det sterkeste oppfordrer til vannbåren varme og bruk av varmepumper eller bioenergi i alle nye bolig- og forretningsprosjekter? Er det aktuelt å stille tilsvarende krav til kommunen?

Svar: Ref. svar på spørsmål 3: Tønsberg Venstre vil bruke plan- og bygningslovens bestemmelser for å fremme alternativ energi, samt arbeide for at kommunale bygg får vannbåren varme og benytter fornybare energikilder. Kommunen må gå foran i miljøsaker.

Spørsmål 6: Vil ditt parti aktivt arbeide for at innbyggerne i kommunen og fylket informeres om farene forbundet med vårt alt for store utslipp av klimagasser og om mulighetene vi har for å redusere utslippene? Vil ditt parti arbeide for holdningsendringer blant innbyggerne og for et folkelig engasjement?

Svar: Tønsberg Venstre vil at aktivitet skal skje på naturens premisser, og konsekvenser må derfor kartlegges på forhånd. Tvil om eventuelle negative effekter må komme naturen til gode. Gode alternativer må alltid skapes, og det skal lønne seg å ta miljøhensyn. Informasjon om helse og miljø må derfor gjøres åpen og tilgjengelig for alle, og Tønsberg Venstre vil arbeide for at dette skjer gjennom kommunal og offentlig informasjon, samt krav til konsekvensutredninger. I tillegg vil Tønsberg Venstre være det ledende miljøpartiet i byen, og aktivt arbeide med miljøpolitiske saker.

Spørsmål 7: Hvordan har ditt parti tenkt å bidra til at CO2-utslippene i vårt distrikt kan reduseres med 80%?

Svar: Det er vel vanskelig å beregne eksakt hva som må til for å redusere utslippene med hele 80%, men Tønsberg Venstre vil blant annet arbeide for følgende saker:
Bedret kollektivtilbud samt bedre fremkommelighet for busser og el-biler (kollektivfelt)
Sørge for etterspørsel etter og tilbud av miljøvennlig drivstoff
Regulering av utbygging med fokus på redusert behov for transport og bilbruk
Fokus på bruk av alternative og fornybare energikilder både offentlig og privat.

Spørsmål 8: Anerkjenner ditt parti publikasjonene fra FNs klimapanel?

Svar: Ja.

Biologisk mangfold

Spørsmål 1: Vil ditt parti bevare lokaliteter som er karakterisert som viktige for bevaring av biologisk mangfold mot utbygging av boliger, bedrifter, butikker eller infrastruktur?

Svar: Tønsberg Venstre er meget opptatt av det biologiske mangfoldet, vil bevare sårbar og spesiell natur, og ønsker at verneområder i størst mulig grad forvaltes lokalt. Det påhviler kommunen et stort ansvar for å bruke sin reguleringsmyndighet til å ta vare på egne naturtyper.

Spørsmål 2: Vil ditt parti prioritere hensynet til biologisk mangfold i “hverdagslandskapet” når det kommer til spørsmål om hvor infrastruktur, boliger etc. skal bygges?

Svar: Ref. også svar på foregående spørsmål. Tønsberg Venstre mener også det er viktig å ta vare på det historiske kulturlandskap, da mange truede arter er kulturbetinget.

Spørsmål 3: Er det aktuelt for ditt parti å oppfordre det lokale nærlingslivet til ikke å omsette, og folk flest til ikke å kjøpe, tropisk trevirke?

Svar: Ja.

Allemannsretten

Spørsmål 1: Vil ditt parti respektere RPR for Oslofjorden og føre en restriktiv utbyggingspolitikk i viktige rekreasjonsområder? Eller vil ditt parti ta til orde for at private må få bygge i strandsonen og andre viktie rekreasjonsområder?

Svar: Tønsberg Venstre vil ha en streng holdning til nye privatiserende elementer i strandsone og vannkant, arbeide for miljøvennlige bryggeanlegg og aktivt tilrettelegge for ulike former for arealbruk, sykling, turgåing etc.

Arealplanlegging

Spørsmål 1: I hvilken grad er ditt parti villig til å bruke mulighetene som plan- og bygningsloven gir for styring av arealbruken?

Svar: Tønsberg Venstre vil aktivt bruke plan- og bygningsloven til å sørge for en sterk kommunal styring med arealbruken. Tønsberg Venstre er motstander av en utbygging som legger beslag på jordbruksområder, vil begrense den samlede boligveksten i Tønsberg-regionen, og ønsker å satse på miljøvennlig boligutbygging i sentrumsnære områder. Tønsberg Venstre ønsker også å begrense veksten i bilbaserte kjøpesentra utenfor byen, og arbeide for bilfrie områder i sentrum og redusert gjennomkjøring i boliggater.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**