Til innhold

Velkommen til Tønsberg Venstre

Vi i Tønsberg Venstre ønsker et samfunn der alle har frihet og selvstendighet til å leve det livet de ønsker, uavhengig av alder, kjønn, livssyn, funksjonsnivå, seksualitet og bakgrunn. Vi vil jobbe for universell utforming i kommunale bygg, fellesarealer og populære friluftsområder, slik at alle kan bevege seg fritt og uavhengig.

I Tønsberg Venstre legger vi klima-, miljø- og naturvernhensyn til grunn for all by-, kommune- og arealpolitikk. Vi støtter opp om Tønsbergs klimaplan, med mål om 60 prosent reduksjon i CO2-utslipp innen 2030. Vi vet at bevaring, restaurering og reetablering av natur er avgjørende klimatiltak som bidrar til reduserte utslipp og bedre håndtering av klimaendringene. Vi vil også ivareta jordbruksjorden vår og bekjempe forurensning i Oslofjorden.

Tønsberg Venstre ønsker å legge til rette for privat næringsliv og være et godt vertskap for bedrifter. Vi vil satse på grønn turistnæring basert på vår unike viking- og middelalderhistorie og vår beliggenhet sentralt i Vestfolds matfat.

Tønsberg Venstre er partiet som tar ansvar for frihet, inkludering og bærekraft. Vi tror på en fremtid der alle har muligheter til frihetsutfoldelse og et godt liv.

Tønsberg Venstre har mange ulike typer arrangement og aktiviteter hver måned. For å få oversikt over kommende aktiviteter og arrangement så legger vi dette ut på vår Facebook side.
Følg oss på Facebook!

Tønsberg Venstres kjerneområder

 • Klima, miljø og energi

  Venstre vil at Tønsberg skal ta sitt lokale ansvar i klima-, miljø- og energikrisen. Vi mener at Tønsberg sammen med andre kommuner må gjøre et krafttak for å redde Oslofjorden.

  Vi støtter fullt og helt opp om Tønsbergs klimaplan, med 60 prosent reduksjon i CO2-utslipp innen 2030. Klima-, miljø- og naturvern-hensyn skal ligge til grunn for all politikk.

 • Grønne og levende lokalmiljø

  Tønsberg Venstre ønsker grønne og levende lokalmiljø i hele kommunen. By- og stedsutvikling skal skje med aktiv medvirkning fra innbyggerne og under demokratisk kontroll.

  Venstre ønsker at det skal være enkelt å bevege seg med kollektivtransport, sykkel og gange.
  Byrommet og offentlige bygg skal være til-gjengelig for alle
  uavhengig av funksjonsnivå.

 • Skole og kultur

  Skole og utdanning er nøkkelen til en god fremtid og muligheter for alle. Vi ønsker at lærere skal ha tid til å være lærere og vil derfor
  styrke laget rundt eleven. Venstre vil vise tillit til ansattes kompetanse og unngå detaljstyring og rapportering der det er mulig.

  Det lokale kulturlivet må sikres gode vilkår, og det bør legges til rette for et mangfold i kulturtilbudet. Alle generasjoner bør ha tilgang til et godt og variert kulturtilbud.

 • Helse for hele mennesket

  Tønsberg Venstre mener god helse krever at vi ser hele menneske gjennom hele livet. Dette betyr at brukernes behov skal stå i sentrum og vi vil vektlegge tidlig innsats og forebygging.

  Psykiske helseplager rammer mange. Venstre vil øke kunnskapen om psykisk helse blant ansatte i kommunen og blant innbyggerne.

Nyhetssaker

Flere nyheter

Våre folk