Hvorfor svekke næringslivsforskningen?

Venstres Astrid Bekkenes ber nærings- og handelsministeren redegjøre for innstrammingene i SkatteFunn-ordningen. Ordningen har bidratt til økt forskningsinnsats, spesielt i regi av næringslivet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Regjeringen fikk vedtatt flere innstramminger og begrensninger i SkatteFunn-ordningen i forbindelse med statsbudsjettet 2007. Innstrammingen gjør langsiktig forskning mindre lønnsomt for de små og mellomstore bedriftene. Bekkenes, som er stortingsvara for Anne Margrethe Larsen, mener dette samsvarer dårlig med regjeringens ambisiøse mål for norsk forskningsinnsats.

– Hvilke konkrete stimuleringer og tiltak vil Regjeringen fremme overfor næringslivet til erstatning for innstrammingene i SkatteFunn-ordningen, for å nå regjeringens egne mål for den samlede forskningsinnsatsen, spør Bekkenes.

Vellykket
Nok en rapport konkluderer med at SkatteFunn-ordningen, som ble innført av Bondevik II-regjeringen i 2002, er svært vellykket og målrettet.
– Regjering har imidlertid utmerket seg ved å stramme inn og begrenset SkatteFunn-ordningen i begge sine statsbudsjetter. Venstre er uenig i innstramningene. I budsjettet for 2007 foreslo vi å doble beløpsgrensene i ordningen, og å gjenninføre støtten til ulønnet forskningsinnsats som regjeringen fjernet i 2006 for å stimulere til økt FoU-innsats i næringslivet, sier Bekkenes.

Viktig for småbedriftene
I mange bedrifters oppstartsfase er SkatteFunn-midlene helt avgjørende for å kunne prioriterere langsiktighet opp mot kortsiktig inntjening. Regjeringens endringer av bl.a. de maksimale timesatsene for godtgjøring av forskningsinnsats, virker lite veloverveid så lenge regjeringen har et mål om å øke næringslivets forskningsinnsats.

– Konsekvensene blir åpenbart det motsatte. Høyst sannsynlig blir den negative effekten størst hos de bedriftene vi har mest behov for i framtiden: De små kunnskapsavhengige virksomhetene. Dette må i så fall kompenseres på andre måter skal regjeringens mål for den samlede forskningsinnsatsen nås – ikke minst gjelder det tiltak for å gjøre langsiktig forskning lønnsomt i de små og mellomstore bedriftene, påpeker Astrid Bekkenes.

Venstre ber om konkrete tiltak eller reversering av innstrammingene i det reviderte budsjettet for 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**