Politisk program
2023 – 2027

Agder Venstre

2.kandidat Ivar Bergundhaugen, fylkesordførerkandidat Beate Johnsen og 3.kandidat Per-Helge Kalvehagen
er klare til å ta Agder fremover!

Her finner du Agder Venstres politiske program. Dette er valgprogrammet vårt og politikken vi i Agder Venstre går til valg på og vil jobbe for i Agder fylke i perioden 2023 – 2027.

Grønne og levende lokalsamfunn

Agder Venstre 2023 – 2027

Innledning

Venstre vil gi kommunene størst mulig frihet til selv å skape gode lokalsamfunn. For å gi folk gode tjenester og skape lokal utvikling, er lokal frihet bedre enn statlig detaljstyring og øremerking. Samtidig gjør natur- og klimakrisen det nødvendig med strenge og forpliktende nasjonale og internasjonale avtaler om sterkere vern av natur og kraftigere kutt i klimautslipp. Det må være førende for alle – også for norske fylker – i årene framover. Framtidas gode lokalsamfunn vil alltid være grønne.

Voksen- og barnehånd- grafisk ikon

Venstre ønsker et samfunn der alle har frihet og selvstendighet til å leve det livet de ønsker – uavhengig av alder, kjønn, livssyn, funksjonsnivå, seksualitet og bakgrunn. Makt og innflytelse skal komme nedenfra. Beslutninger skal fattes nærmest mulig den det gjelder, og med størst mulig grad av åpenhet og medvirkning. Politisk makt skal forankres i demokratiske institusjoner.

Derfor er et sterkt lokaldemokrati viktig for Venstre. Vi vil ha et levende lokalsamfunn og regioner som er store nok til å kunne utøve reell makt og ta på seg og skjøtte flere oppgaver. Venstre vil flytte mer makt fra staten ned til kommuner og fylker, og vi vil at flere skal kunne delta i lokaldemokratiet. For å fremme deltakelse må de politiske prosessene være demokratiske, inkluderende, åpne og tilgjengelige for alle, og vi må sammen skape et ytringsklima i lokalpolitikken som gjør det mulig for alle å være med. En måte Venstre vil inkludere flere på er å gi 16- og 17-åringer stemmerett, og at barn og unge skal ha større medvirkning i kommunen de bor i.

Venstre er et utålmodig parti. Vi vil ta samfunnet videre. Vi vil framover, ikke bakover. Derfor vil vi satse på skole og kunnskap, vi vil løse klima- og naturkrisen, og vi støtter små og store jobbskapere over hele landet. Venstre vil ha et samfunn der alle er frie og har muligheten til å delta. For å lykkes med det, må jobben gjøres lokalt.

Derfor er et sterkt Venstre i kommunestyrer og fylkesting over hele landet så viktig. 

Om du som oss er utålmodig og vil gi folk mer frihet, flere muligheter og ta Norge framover: Velkommen til å stemme Venstre i lokalvalget 2023

Kapittel 1 – Klimavennlige lokalsamfunnGrønne lunger ikon

 Klimakampen er i bunn og grunn en frihetskamp. Det handler om å gi barna mulighet til å leve gode og trygge liv nå og i fremtiden. Vi må ta vare på naturen og alle de godene kloden som økosystem tilbyr oss, slik som mat, rent vann og ren luft. Venstre vil at det skal være enkelt, både for lokalsamfunn og enkeltmennesker, å bidra i klimakampen og leve gode liv med et lite miljøavtrykk.

 Kampen for å kutte klimagassutslipp er like viktig lokalt som nasjonalt. Det er summen av små og store grønne handlinger og tiltak som vil gjøre Norge klimanøytralt. For Venstre er det viktig at alle lokalsamfunn bidrar i klimadugnaden ved å kutte utslipp der de kan. Våre folkevalgte stiller til valg for å kutte lokale klimagassutslipp. Vi vil gjøre det enklere å ta grønne valg, slik at våre lokalsamfunn aktivt bidrar til at vi når målene i Paris-avtalen.

 

Lokale klimatiltak

Grønn økonomi ikon

Venstre vil gjøre Agder til Norges en nullutslipps region. Norge har i Parisavtalen forpliktet seg til å gjøre store kutt i klimagassutslipp i årene som kommer. Om vi skal nå målene, må klimagassutslippene halveres innen 2030. Innen 2050 må vi ha negative utslipp. Agder må ta sin del av disse kuttene. Agder fylkeskommune må sette forpliktende mål for klimakutt som innarbeides i klimabudsjettet. Det største potensialet for å kutte utslipp er i transportsektoren. Venstre vil at Agder fylkeskommune skal stille klima- og miljøkrav ved alle infrastruktur- og byggeprosjekter og ved innkjøp av varer og tjenester.

Selv om vi lykkes med å redusere utslippene, må Agder forberede seg på at vi vil få mer ekstremvær. Venstre vil derfor at fylket skal prioritere klimatilpasning. Tiltak som gjenåpning av bekker og vassdrag, flom sikring og rehabilitering av natur vil bidra til å beskytte verdifull infrastruktur, og er bra for folk og natur. 

Venstre vil:

 • Følge opp fylkets klimabudsjett og klimaregnskap, og underlegge disse revisjon. 
 • Stille krav om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser der fylket er byggherre og stille krav om streng klima- og miljøsertifisering av alle nye bygg.
 • Stille strenge klima- og miljøkrav i alle offentlige anskaffelser
 • At klimagevinsten i rehabilitering fremfor rivning, alltid skal vurderes i fylkeskommunale eiendomsprosjekter.
 • Kreve klimatilpasning i alle prosjekter, blant annet ved å stille krav om lokal overvannshåndtering, for eksempel gjennom økt bruk av grønne tak.
 • Innføre støtteordninger for etablering av grønne tak og vegger på eksisterende bygg.
 • Stanse nedbygging av natur og reetablere mer natur.
 • Gjennomgå og styrke samfunnsberedskapen og oppgradere planer i forhold til naturkatastrofer, store ulykker, terror og krigslignende situasjoner. Det må øves på tvers av samfunnssektorene og med nøkkelpersoner.
 • At alle fylkeskommunale virksomheter skal miljø sertifiseres, og alle eiendomsprosjekter i fylkeskommunal regi skal ha passiv- eller plusshus-standard eller tilsvarende og fortrinnsvis bygges i tre
 • Fylkeskommunale kantiner skal redusere kjøttforbruket og gå over til mer vegetabilsk mat og fisk. 
 • Stimulere landbruksnæringa til økt bruk av solenergi og biogassproduksjon
 • Jobbe for at alle fylkets kommuner blir medlem i Klimapartner

 

Grønne reiser

Miljøvennlig buss ikon

En stor del av fylkets utslipp kommer fra bilparken og annen transport.

Venstre vil at fossile biler skal byttes ut med nullutslippsbiler. Vi vil etablere flere ladestasjoner, både ute i regionene, ved kollektivknutepunkt og ved store parkeringsplasser. Vi vil stille krav til nullutslippsbusser i kollektivtrafikken og samarbeide med staten om å få tungtransporten over på klimavennlig drivstoff. 

 Venstre vil at flere skal gjennomføre hverdagsreisene sine med gange, sykkel, kollektiv og bildelingsordninger. Da må vi gjøre de grønne transportløsningene mer attraktive. Vi må bygge flere sykkelveier og gjøre kollektivtrafikken billigere og bedre i hele Agder. Når vi skal utvikle lokalsamfunnene våre må vi gjøre det på menneskenes premisser, ikke bilenes. Vi må utvikle byer og bygder på en måte som reduserer behovet for bil i hverdagen.

Venstre vil:

 • At alle kommuner skal ha en gå- og sykkelstrategi
 • Bygge flere sykkelveier og premiere bruk av sykkel som hverdagstransport
 • Legge til rette for flere elektriske sykler i kommunene
 • Jobbe for sammenkobling av Vestfoldbanen og Grenlandsbanen for å gjøre Sørlandsbanen konkurransedyktig både med gods og persontransport, samt bidra til miljøvennlig transport inn og ut av regionen.
 • Prøve ut fleksible billettsystemer, for eksempel ved at enkeltbilletter automatisk omgjøres til periodebilletter når det lønner seg for brukeren.
 • Utvide tilbudet med bestillingstransport, SVIPP, for eksempel aldersvennlig transport, henting og levering til fritidsaktiviteter og skoleskyss.
 • Stille krav om utslippsfri kollektivtrafikk
 • At kollektivtrafikken skal være tilgjengelig og universelt utformet.
 • Etablere flere ladestasjoner for elbil, inkludert hurtigladere og ladestasjoner for drosje, spesielt i tilknytning til kollektivknutepunkt, og stille krav om at disse er universelt utformet.
 • Arbeide for å øke attraktiviteten til buss, sykkel og gange gjennom en gjensidig forpliktende byvekstavtale mellom stat, fylkeskommune og kommuner, og slik sikre at transportveksten tas med buss/ sykkel og gange.
 • Oppmuntre både offentlige og private virksomheter til å legge bedre til rette for at de ansatte kan ta sykkel til jobb, f.eks. gjennom Syklistforeningens sertifisering som “sykkelvennlig arbeidsplass».
 • Sikre god kollektivdekning i hele Agder, med å styrke linjene mellom kystbyene, Setesdal, økt satsning på AKT Svipp og redusering av billettpriser

Lokal energiproduksjon og energieffektivisering

fornybar energi ikon

Fylket kan oppnå store klimakutt gjennom økt produksjon og bruk av fornybar energi. Venstre vil at produksjon av fornybar energi innlemmes ved nybygg og rehabilitering av gamle bygg.

Nesten alt avfall kan komme til nytte igjen som råvarer i nye produkter eller i energiproduksjon. Dette vil bidra til en sirkulær økonomi og samtidig redusere utslipp av klimagasser og miljøgifter fra avfall.

 

Venstre vil:

 • Stille krav om energiproduksjon og vegetasjon på tak og fasader i nye, større bygg, og på sikt eksisterende bygg, for å bidra til klimatilpasning og økt biologisk mangfold.
 • Kartlegge potensialet for jord-/berg-/ og sjøvarme, og oppfordre til bruk der dette egner seg.
 • Etablere lokale klima- og energifond som gir tilskudd til energieffektivisering og klimavennlige løsninger i lokalsamfunnet basert på private initiativ.
 • Miljøsertifisere bygg gjennom BREEAM-standarden eller tilsvarende strenge miljøstandarder. 
 • Jobbe for å redusere offentlig energibruk, for eksempel ved å bruke sensorstyrt belysning i offentlige bygninger og langs veier.
 • at Agder skal ha utslippsfri (el/bio/hydrogen) transportsektor innen 2030
 • at det produseres biogass fra lokale avfallsressurser og stimulere til at denne tas i bruk i bl.a. transportsektoren i regionen
 • Stimulere til innovasjon i fornybar energiproduksjon
 • Si nei til utbygging av vindkraft i uberørt natur

Kapittel 2 – Mer naturTa vare på naturen- bieikon

Sammen med klimaendringer er tap av natur den største trusselen mot menneskers livskvalitet og frihet. For Venstre har naturen verdi i seg selv, men en intakt natur er også en forutsetning for at vi mennesker skal kunne leve gode liv. Natur er en forutsetning for matproduksjon, medisiner, rent vann og ren luft. Ikke minst er naturen vår aller viktigste forsikring mot ødeleggende klimaendringer, både ved at den binder opp klimagasser, men også ved at den beskytter oss mot flom, hetebølger og andre konsekvenser av høyere temperaturer. Å beskytte naturen er derfor en av Venstres aller viktigste oppgaver de neste årene. Venstre vil at alle folkevalgte, næringsliv og innbyggere skal ha lett tilgang til miljø- og ressursdata, slik at det blir enklere å fatte gode beslutninger.

Dessverre er naturareal i sterk nedgang i Norge, med tap av biologisk mangfold og utslipp av klimagassutslipp som konsekvenser. Venstre vil at vi skal verne om naturen, og at Norge innen 2030 skal restaurere og reetablere mer natur enn det som går tapt. Det betyr ikke at vi skal stanse utviklingen av kommuner og næringsliv, men vi må sørge for at utvikling og verdiskaping ikke går på bekostning av naturen. Det må lønne seg å ta vare på naturen, ikke å bygge den ned.

Venstre vil som del av den årlige rapporteringen utarbeide et miljø- og ressursregnskap der det vises data om utvikling i avfall per innbygger, forekomst av miljøgifter, luftforurensning, artsmangfold, klimaendringer, støy, radongass og annen stråling, tilgang på grøntarealer, arealer til tur og friluftsliv, utvikling av kulturmiljøer, kulturlandskap og vern av kulturminner.

En arealpolitikk for mer natur

Blad-natur - grafisk ikon

Å ta vare på mer natur er bra for lokalsamfunnet. Mer skånsomme utbygginger og mer rom for friluftsliv og opplevelser er viktig for både næringsliv og innbyggerne. For å stanse tapet av naturmangfold må Agder bli arealnøytralt. Det betyr at vi må gjenbruke og fortette allerede utbygde arealer fremfor å bygge ut mer natur, og stanse arealforbruket. For å kunne måle arealnøytralitet, vil Venstre innføre arealregnskap og naturbudsjett i kommunene.

 For å redusere presset på naturen vil Venstre også innføre arealavgift som innebærer at det koster å bygge ned natur og matjord. Utvikling og fortetting bør skje i områder som allerede er utsatt for menneskelige inngrep. Særlig hytteutbygginger i høyfjellet og i strandsonen utgjør en stor belastning for naturen og for friluftsinteressene. 

Venstre vil: 

 • Kartlegge natur i fylket, og verdsette denne.
 • Stille krav om arealregnskap ved nye prosjekter.
 • Tilstrebe tilpasning og bevaring og ikke sprengning/rasering ved nye bolig- og hytteområder, samt føre en stram dispensasjonspraksis der det dreier seg om naturarealer.
 • Innføre strengere krav til å begrense de negative effektene på natur av hytteutbygginger.
 • Ikke tillate nedbygging av myr 
 • Legge til rette for mer vern av naturområder, blant annet lokale markagrenser, fjellgrenser og statlig sikrede naturområder. 
 • Stimulere til lokale marine verneplaner, som et tillegg til de statlige planene.
 • Styrke de regionale planene for å sørge for helhetlig arealplanlegging på tvers av kommunegrenser
 • Sikre gode levevilkår for villreinen

Sirkulær økonomi og gjenbruk 

Resirkuleringsymbol - grafisk ikon

Nordmenn ligger i dag i verdenstoppen på forbruk per innbygger, med tre ganger større forbruk enn den gjennomsnittlige europeer. For å redusere belastningen som følge av naturbruk og begrense arealbruken til avfall, må vi legge til rette for økt gjenbruk av materialer og deling av ressursene.

 Sirkulær økonomi har som mål å redusere bruken av ressurser, kutte bruk av skadelige stoffer, ta vare på materialene lengst mulig, minimere utslipp og energiforbruk, ikke produsere avfall, sørge for at ressursene forblir lokalt og utvikle nye arbeidsplasser.

En stor del av verdens klimagassutslipp kommer fra produksjon og frakt av ulike varer. Venstre er tilhenger av gjenbruk, ombruk og sirkulær økonomi. Derfor vil Venstre lokalt jobbe for etablering av gjenbruksstasjoner, bruktbutikker og andre virkemidler som reduserer forbruket.

Venstre vil: 

 • Samarbeide med lokalt næringsliv og landbruk om å utvikle nye løsninger for bruk av overskuddsenergi og biprodukter til nye næringer.
 • Lage en gjenbruksstrategi, som legger til rette for at fylket kan velge brukt fremfor nytt i alle anskaffelser der det er mulig.
 • Legge til rette for mer gjenbruk av materialer og varer i anskaffelser og byggeprosjekter.
 • Samarbeide med staten for å gjøre det enklere å gjenbruke og reparere, blant annet ved å jobbe for å redusere moms på reparasjon.
 • Legge til rette for økt lokal produksjon og distribusjon av mat, også salg av sjømat, blant annet ved å støtte opp under tiltak som Reko-ring og salg fra lokale fiskebåter.
 • Stille fylkeskommunale bygg til disposisjon for klesbyttedager og lignende arrangementer som oppmuntrer til gjenbruk.
 • Styrke utdanningen innenfor rivning og demontering med sikte på å styrke kompetansen innenfor gjenbruk i bygge bransjen.
 • Støtte opp under tiltak som bidrar til at elektronikk heller repareres enn kastes.
 • Livsløpsplanlegging som hensyntar klima, natur og miljø må inn i all planlegging av vedlikehold, oppgradering og investeringer i infrastruktur og bygg. Det må stilles et absolutt krav om bruk av bærekraftsanalyser i alle store offentlige utbyggingsprosjekter.

Lokal forurensning og renovasjon 

Blad-natur - grafisk ikon

God luftkvalitet er viktig for et godt lokalsamfunn. Luftforurensning må bekjempes, blant annet med landstrøm i de store havnene, mer nullutslippsløsninger i kollektivtrafikken og redusere veistøv ved vasking av vei og strenge tiltak mot piggdekk. Alle byer og tettsteder bør ha gode systemer for kildesortering.

 Venstre vil sette tydelige mål og krav til kildesortering i alle offentlige bygg. I tillegg vil vi sette strengere krav til sortering av avfall. 

 Venstre vil at fylket skal være aktive i arbeidet med å redusere tilførselen av plastavfall til naturen og havet, for eksempel ved å kutte bruken av engangsplast i egne virksomheter og ved å være piloter for forsøk med gjenbruksalternativer. Fylket må også ta en aktiv rolle i opprydding langs elvebredder og strender. 

 

Venstre vil:

 • Arbeide for å redusere lysforurensning.
 • Påse at alle kommuner har gode kildesorteringsordninger.
 • Intensivere arbeidet mot marin forsøpling og støtte opp om lokale initiativ for innsamling og resirkulering. 
 • Lage en handlingsplan mot plastforurensing.
 • Legge til rette for varetransport via sjøveien.

Bedre dyrevelferd

Dyrespor - grafisk ikon

Dyr har egenverdi – ut over den nytteverdien de har for mennesker og samfunnet. Dyras velferd, helse og trygghet må sikres. Dyr må kunne utøve mer av sin naturlige adferd, og ha et liv som er verdt å leve.

I tråd med at kunnskapen om dyrevelferd og dyras vilkår stadig forbedres, må politikken følge etter. For at alle dyr skal kunne leve gode og verdige liv, må dyrevelferd også ivaretas i lokal politikk og forvaltning.

Venstre vil:

 • jobbe for at det etableres gode og forpliktende samarbeidsforum mellom det offentlige og dyrevernorganisasjoner
 • tydeliggjøre hvilke offentlige instanser som har ansvar for å ivareta skadde dyr
 • jobbe for at kommunene har egne dyrevelferdsplaner
 • jobbe for at dyrene ivaretas i arealplaner

Kapittel 3 – Et levende lokalsamfunn

 By- og stedsutvikling skaper viktige rammer for hverdagslivet, og en viktig del av politikken er derfor å bidra til gode omgivelser og boligområder. Derfor er det viktig at vi utformer lokalsamfunnene med inkluderende offentlige rom som legger til rette for at man kan leve miljøvennlige og gode liv.

Glad familie - grafisk ikon

 Gode lokalmiljø har også et mangfold av aktiviteter, slik at alle finner noe de kan trives med. Venstre mener at hvis kulturen, idretten, frivilligheten og næringslivet får frihet til å utfolde seg, får vi et mer mangfoldig tilbud for innbyggerne.

 Gode kulturmiljøer er sentrale i levende lokalsamfunn landet rundt. Kulturmiljøer er utgangspunkt for kulturbaserte næringer, kulturvern bidrar til det grønne skiftet gjennom bevaring og gjenbruk og kulturminner øker stedets attraktivitet. Venstre vil derfor ha økt satsning på kulturarv i fylkeskommunene.

Demokrati og åpenhet

Venstre mener avgjørelser bør tas så nærme dem det angår som mulig. Mer makt bør flyttes fra staten til sterke kommuner og fylker. For å fremme deltakelse må de politiske prosessene være demokratiske, inkluderende, transparente og tilgjengelige for folk flest. Vi vil styrke innsyn og åpenhet rundt beslutningene som tas. Venstre vil Gjennomføre forsøksprosjekter med stemmerett til 16-åringer ved lokalvalg og opprette åpenhetsregistre. 

Stedsutvikling

Teatermasker - grafisk ikon

Gode lokalsamfunn er avhengig av en stedsutvikling som skaper attraktive nærmiljø der folk bor og lever livene sine. Dette kan vi blant annet gjøre ved å sikre nærhet til gode friluftsområder, viktige offentlige velferdstilbud, arbeidsplasser og private tjenester. For Venstre er det viktig å sikre god medvirkning fra innbyggerne i forbindelse med stedsutvikling.

Venstre vil:

 • Øke satsingen på lokal bokvalitet ved å sikre et mangfold av aktiviteter og tilbud i nærheten av der folk bor.
 • Utvikle kompakte lokalsentre etter modell fra «5-minutters samfunnet»
 • Sørge for en god balanse mellom klima- og miljøvennlig boligutvikling og ivaretakelse av kulturvern og kulturminner.
 • Ta vare på mer natur og sikre tilgang til lokale bymarker, utfartsområder og turveier.

Kultur og idrett

Kulturlivet i Agder er i utvikling. Det har vært satset på kulturhus og arrangementer over hele regionen, og de siste årene har det blitt enklere for profesjonelle kunstnere å etablere seg i Agder. Likevel er det fremdeles store forskjeller mellom kommunenes kultursatsinger. Derfor vil Agder Venstre satse på kunstinstitusjoner i regionene, og i økende grad ta kunst og kultur inn i byrom og offentlige steder.

Bysykkel - grafisk ikon

Kulturarven representerer både vår felles historie og store økonomiske og kulturelle verdier. Den bidrar til identitet og fellesskapsfølelse. Kulturarven ivaretas best gjennom bruk og forvaltning.

Det lokale kulturlivet må sikres gode vilkår og det bør legges til rette for et mangfold og tilgjengelighet for alle i kulturtilbudet. Kulturskolen spiller en viktig rolle i det lokale kulturlivet, og bør være priset og lokalisert på en slik måte at den er tilgjengelig for alle. Venstre vil bidra til å lette forholdende for breddeidretten og jobbe for et variert tilbud.

Venstre vil:

 • Støtte og bygge opp gode kultur- og idrettsarenaer, også for egenorganisert kultur- og idrettsliv.
 • Sørge for at offentlige kulturtilbud er økonomisk tilgjengelig for alle.
 • Ivareta og videreutvikle den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken. 
 • Sikre kulturelle møteplasser for alle aldersgrupper.
 • Støtte opp om toppidrett, blant annet ved å legge til rette for toppidrettslinjer på videregående skoler.
 • Legge til rette for breddeidretten og sikre lavterskeltilbud.
 • Støtte opp om regionale kompetansesentre innen kultur og idrett, med søkelys på kulturbasert næring. 
 • Styrke samarbeidet mellom fylkesbibliotek og biblioteker i regionen.
 • Styrke rollen til kulturskolene som regional talentaktør
 • Ha målrettede ordninger som gir alle mulighet til å delta på fritidsaktiviteter uavhengig av økonomisk situasjon.
 • Jobbe for gode museumstilbud i hele Agder
 • Mer bruk av kunst i byrom og på offentlige steder. Få kultur tidligere inn i planer og byggeprosesser.
 • Jobbe for å fremme nordisk og europeisk kultursamarbeid og Informere bredt ut til kommunene om tilskuddsordninger og europeiske samarbeidsordninger

Frivillighet

Frivillig arbeid er av stor verdi for både lokalsamfunnet og den enkelte. Alle bør få muligheten til å delta i frivillig arbeid. Derfor er det viktig for Venstre at det skal være enkelt å være frivillig og at frivilligheten har en sterk rolle i lokalsamfunnet.

Venstre vil:

 • Gjøre fylkets lokaler tilgjengelige for lag og foreninger.
 • Bidra til å utvikle lokale frivillighetsplaner i samarbeid med kommunene.
 • Minske byråkratiet opp mot frivilligheten i forbindelse med søknader om midler.
 • Bidra med midler til frivillige organisasjoner, slik som lokal gjennomføring av Friluftslivets år 2025.
 • Opprette tilskuddsordninger for de som ønsker å fremme hverdagsintegrering, kunnskap om friluftsliv og deltakelse i lag og foreninger hos innvandrere.

Asyl og integreringHjerte - grafisk ikon

Agder skal være en trygg havn for folk på flukt. Venstre vil møte flyktninger med respekt og medmenneskelighet, og gi dem muligheten til å skape et bedre liv. Det er viktig å få folk ut i skole, arbeidsliv og fritidsaktiviteter, for å sikre en rask og god integrering. Venstre vil gi flyktninger og asylsøkere flere rettigheter, og støtte opp om private og ideelle initiativ for bedre integrering og inkludering.

 

Venstre vil:

 • Jobbe for rask bosetting av flyktninger.
 • Sikre reell tilgang på grunnleggende helsetjenester til papirløse og dem uten fast opphold i Norge.
 • Gi asylsøkere rett til videregående opplæring.
 • Ha en forsøksordning som gjør det enklere å jobbe under asylsøknadsprosessen.
 • Jobbe for grunnleggende rettigheter for papirløse flyktninger.

 

Kapittel 4 – Skole og opplæring

 Utdanning er nøkkelen for fremtiden. Derfor er utdanning alltid en prioritet for Venstre. Det er gjennom utdanning at vi utjevner sosiale forskjeller og gir alle like muligheter i livet. Elever har ulike forutsetninger, interesser og behov. Da er det avgjørende at vi skaper en skole som er tar hensyn til forskjellene oss imellom. Venstre sitt mål er å skape en skole som ser alle elever, og som evner å tilby mestring og læringsglede til alle. Venstre vil at alle elever skal få ut sine fulle læringspotensialer.

 Det er i lokalsamfunnene elevene går på skole og lærerne jobber, og det er der man har forutsetningene til å se enkeltindividets behov. Skolen kan ikke detaljstyres av politikere nasjonalt, men må bygges opp gjennom en aktiv lokal skolepolitikk. Dette vil Venstre gjøre gjennom å gi økt metodefrihet til pedagoger, og sikre budsjettrammer som gir de ansatte tid og mulighet til å følge opp elevene. 

Videregående skole 

Det er fortsatt for mange som ikke fullfører og består den videregående opplæringen. Venstre vil at alle skal ha rett til å fullføre videregående opplæring, rett til å ta et fagbrev til og rett til læreplass eller likeverdig tilbud. For å redusere frafallet er det viktig å styrke elevenes valgfrihet og påvirkning over egen skolehverdag, og sikre læreplass til de som går yrkesfaglige løp. Vårt mål er å skape en skole der alle elever får muligheten til å dyrke og utvikle sine egne egenskaper og interesser. 

 

Venstre vil:

 • Sikre at skolene har oppdatert utstyr tilpasset samfunnets og næringslivets utvikling.
 • Styrke tilbudet om nivåtilpasset opplæring.
 • Utvide mulighetene til å ta forsert utdanning i enkelte fag.
 • Gjennomføre prøveordninger med alternative sluttvurderinger, deriblant valgfri eksamensform.
 • Gjennomføre prøveordninger med fleksitid for elever. 
 • Sikre et større tilbud av programfag på videregående, gjennom blant annet digitale undervisningstilbud eller utlån av lærere mellom skoler.
 • Styrke tilpasset opplæring, f.eks. ved å tilby intensivkurs i overgangen mellom ungdomsskole og videregående. 
 • Styrke mentorordninger for yrkesfagelever som sliter med å kvalifisere seg til læreplass. 
 • Intensivere arbeidet med å sikre alle læreplasser også i regi av fylket
 • Vektlegge bedrifter med lærlingordninger i offentlige anskaffelser.
 • Etablere kombiklasser for mindre håndverksfag som har for få søkere til å etablere hele klasser.
 • Fortsette å styrke samarbeid og rådgivning for å gjøre overgangen fra ungdomsskole til videregående skole enklere.
 • Ha flere sosiallærere/miljøarbeidere i skolene som bidrar til bedre skolemiljø og gir individuell oppfølging av elever som sliter med skolehverdagen. 
 • Styrke los ordninger i regionen, som følger opp elever som står i fare for å falle ut av ungdoms- og videregående skole. 
 • Ha desentraliserte studier fra fagskole, høyskole og universitet basert på behovene til lokalt og regionalt næringsliv. 
 • Styrke internasjonaliseringen i skolen gjennom å bruke mulighetene i Erasmus+ til utveksling, besøksreiser og vennskapsskoler. 
 • Opprette nytt valgfag i skolen sammen med Ungt Entreprenørskap for å øke elevenes interesse for nyskaping, teknologiutvikling og gründervirksomhet.
 • Arbeide for at yrkesfaglige elevers kunnskap om ny teknologi styrkes, særlig innen digitalisering og klimavennlig teknologi. 
 • Styrke lærere og skoleledere sine mulighet for utvikling og kompetanseheving.

Høyere utdanning 

Mikroskop og kolbe - grafisk ikon

Mulighetene til å tilby høyere utdanning er avgjørende for å skape levende lokalsamfunn i hele Norge. Samfunnet er i stadig utvikling, og med et økende behov for ny og kreativ kompetanse er det viktig at slike utdanninger finnes lokalt. Venstre vil jobbe for å legge til rette for utdanning i regi av eller i tett dialog med lokalt næringsliv, med mål om å sikre kompetansebehov i regionene.

 Venstre vil også arbeide for gode studentmiljøer på alle studiesteder. Dette innebærer at vertskommunene sørger for at studentene får den fysiske og psykiske helsehjelpen de har krav på, samt legger til rette for sosiale møteplasser.

 

Venstre vil: 

 • Øke tilgangen til fleksible og desentraliserte utdanningstilbud for å oppfylle målene om livslang læring, behovene for etter- og videreutdanning i regionene.
 • Forenkle prosessene for å få godkjent utenlandske utdanninger, slik at personer med relevant kompetanse fra utlandet kan brukes som ressurser. 
 • Styrke satsningen på yrkesfaglig høyere utdanning i samarbeid med det lokale næringslivet, herunder etablere flere fagskoletilbud med mulighet for fleksibel opplæring tilpasset lokale og regionale behov.
 • Samarbeide med vertskommunene for å sikre gode helse- og velferdstilbud til studenter.

Kapittel 5 – Flere lokale arbeidsplasser

Personer - grafisk ikon

 Hvis man skal lykkes med å skape gode lokalmiljø, er det viktig at flest mulig kan bidra og inkluderes i arbeidslivet. Venstre vil at man enkelt skal kunne skape en arbeidsplass for seg selv og andre, og at man enklere skal kunne jobbe fra der man vil. For Venstre handler en vellykket næringspolitikk om den kompetansen man kan bidra med, og ikke hvor man holder til.

Lokal næringspolitikk

Fremtidens næringsliv er grønt, nyskapende og kreativt. Da trenger vi kommuner som yter god service og legger opp til gode, stabile og langsiktige rammevilkår for næringsvirksomhet. Næringspolitikken skal være moderne og næringsnøytral, og legge til rette for et seriøst og lønnsomt næringsliv. 

Venstre vil:

 • Aktivt støtte små og mellomstore bedrifter, entreprenører og initiativer som ønsker å gjennomføre grønn omstilling.
 • Støtte oppstarts generator-programmer som gir nye gründere bistand i etableringsfasen. 
 • Støtte opp om samlede kontorlokaler til utleie for gründere, næringsliv og frivillige, for å oppfordre til deling av idéer, nettverk og kunnskap. 
 • Gå gjennom fylkets praktisering av anskaffelsesreglementet, for å fremme innovative anskaffelser, grønne anskaffelser, gründervennlige anbudskontrakter, bedre konkurranse og mindre detaljerte kravspesifikasjoner.
 • Støtte utvikling av lokale turistopplevelser slik som «matreiser» og lokalproduserte produkter. 
 • Jobbe for å binde sammen kulturopplevelser slik at besøkende kan bli værende lenger og få en helhetlig reiselivsopplevelse i hele vårt fylke.
 • Støtte utvikling av sosialt entreprenørskap for å få flere fra utsatte grupper inn i jobb.
 • Økt satsing på ungt entreprenørskap.

Stedsuavhengige arbeidsplasser

Hvis vi vil ha et mangfoldig og kreativt næringsliv, er det essensielt at det legges til rette for at arbeid kan gjøres fra hvor som helst. Med nye digitale tjenester og samhandling fra ulike steder, er det et mål for Venstre å jobbe for et arbeidsmarked som fungerer sømløst, også for de som jobber desentralisert. 

Venstre vil:

 • Legge til rette for at flere kan arbeide fra «hub-er» over hele Norge – ikke bare fra hovedkontorbygg.
 • Bygge ut god bredbåndsdekning for å gjøre det enklere å jobbe desentralisert.
 • Legge til rette for at det er enkelt å pendle miljøvennlig, og dermed jobbe noen dager lokalt og noen dager på arbeidsplassen. 

Et likestilt og inkluderende arbeidslivHåndtrykk - grafisk ikon

Arbeid gir oss økonomisk frihet og muligheten til å utvikle oss som mennesker og medborgere. Deltakelse i arbeid er også helt avgjørende for inkludering og integrering, og bidrar til økt tilhørighet, motvirker fattigdom og utjevner forskjeller. Venstre vil derfor ha et arbeidsliv som er fleksibelt og tilgjengelig nok til å passe for folk med ulike forutsetninger. Kommunene og lokalsamfunnene spiller en viktig rolle i å inkludere flere gjennom ordninger som Brukerstyrt personlig assistent (BPA), introduksjonskurs som leder til deltakelse i arbeidslivet og samarbeid om tilrettelegging hos bedriftene.

 

Norske arbeidsplasser er avhengig av å tiltrekke seg utenlandsk arbeidskraft. I intensive perioder vil mange bedrifter også ha behov for innleide medarbeidere. Derfor er det særlig viktig for mange lokalsamfunn at vi opprettholder god tilgang på slik arbeidskraft og sørger for at de som kommer har et godt og ryddig arbeidsforhold mens de er her. 

 

Venstre vil: 

 • At fylket tar sitt samfunnsansvar for at flere skal komme inn i arbeidslivet ved å ta inn lærlinger, tilby praksisplasser og tilby deltidsordninger for folk med redusert arbeidsevne.
 • Intensivere arbeid med å gi arbeid, spesielt til unge med funksjonsnedsettelser og de med utviklingshemming
 • Styrke samarbeidet med arbeidslivet og utdanningssektoren for å redusere utenforskapet og kompetansegapet.
 • Sikre at innvandrere får tilbud om relevant opplæring, blir kompetansevurdert og hjelp til å komme ut i arbeidsmarkedet.
 • Styrke introduksjonsprogrammet og gjøre det lettere å kombinere deltakelse med ordinært arbeid.
 • Tilby fadder- og trainee-ordninger for flyktninger.
 • Stimulere til møteplasser med resten av lokalsamfunnet.

Kapittel 6 – Helse og omsorg i lokalsamfunnet

 Et trygt og nært helsetilbud av høy kvalitet er viktig for at alle skal ha frihet og mulig

Legekoffert - grafisk ikon

het til å delta i samfunnet. Samtidig mener Venstre at enkeltmennesket i større grad bør ha makt over hvem man mottar tjenestene fra. Samfunnet må legge til rette for at flere skal kunne ta gode valg for seg selv og sin egen helse. Venstre vil gi alle muligheten til å ta mer styring over eget liv.

 For at alle skal kunne leve gode og selvstendige liv lenger, må samfunnet forebygge mer og reparere mindre innenfor både psykisk og fysisk helse. Tidlig innsats og mer inkludering kan bidra til å forhindre utenforskap, og sette flere i stand til å delta i samfunnet på like premisser.

 Helsetjenester og psykisk helse 

Tilbudet til personer som sliter med psykiske helseplager og lidelser er ikke godt nok. Agder Venstre vil jobbe for rask og kunnskapsbasert psykisk helsehjelp, utvidet lavterskeltilbud og styrking av ettervernet. Vi vil og jobbe tett opp mot statlige helsemyndigheter for å sikre at kapasiteten i spesialisthelsetjenesten er god nok.

Venstre vil: 

 • Jobbe for brukermedvirkning i helsetjenester med erfaringskonsulenter og brukerinitiert forskning.
 • Jobbe for større bruk av lærings- og mestringsstrategier for ulike diagnosegrupper.
 • Styrke oppfølging fra helsesykepleiere og andre faggrupper i videregående skole.
 • Tilby moderne tannhelsetjenester i nærhet til brukere, med gode fagmiljøer.
 • Jobbe for etablering av flere døgnplasser for barn og unge som trenger hjelp over lengre tid.
 • Jobbe for et styrket tilbudet innen psykisk helse og rehabilitering i kvinnefengslene i Agder.
 • Innføre ulike tiltak og tjenester slik at Agder kan gå fra «den verste plassen å leve» til «den beste plassen å leve» for LHBTQ+ personer.

Lokal ruspolitikk 

Hjerte- grafisk ikon

Venstre vil ha en human ruspolitikk der vi behandler brukere med verdighet. Ruspolitikken må være kunnskapsbasert, sette mennesket i sentrum, og gi folk muligheten til å leve trygge og gode liv. Derfor må vi møte avhengighet med hjelp og behandling, fremfor straff. Venstre vil gi en bedre rusomsorg ved å etablere et værested for rusavhengige, redusere ventetiden for behandling, legge til rette for rustestingsapparater og øke støtten til frivillige aktører på rusfeltet.

Venstre vil: 

 • Jobbe for en god rusomsorg der de er sikret umiddelbar helsehjelp, et botilbud og at de som ønsker det ikke må vente på nødvendig behandling. 
 • Satse på forebyggende tiltak rettet mot unge, deriblant samarbeid mellom helsetjenester og skolene med informasjon om rusmiddelbruk. 
 • Gjennomføre prosjekter mellom kommuner og politiet om alternative reaksjonsformer og lett tilgang til helsehjelp og rådgivning ved pågripelse for bruk eller besittelse av narkotika til eget bruk. 
 • Etablere tilbud for rustesting

Barselomsorg

Det er kommunen som har ansvaret for å følge opp familien og den nyfødte når de kommer hjem fra sykehuset. Venstre vil ha et løft i det kommunale barseltilbudet. Norge er regnet som et av verdens tryggeste land å føde barn i. Samtidig er fødsels- og barselomsorgen under press over hele landet, og altfor mange kvinner får ikke den omsorgen de trenger og har krav på

Agder Venstre vil:

 • Jobbe opp mot staten for å stanse de planlagte reduksjonene i antall liggedøgn på sykehus for kvinner i barsel. 
 • Jobbe for styrket kompetanse på traumer og psykisk helse hos barselkvinner og hos småbarnsforeldre ute på helsestasjonene. 
 • Styrke kompetansen, oppfølgingen og veiledningen opp mot kvinner og abort
 • Jobbe for å få etablert Familiestøtteprogram «Home Start» til nybakte foreldre i alle kommuner.
 • Jobbe for en styrket Fødeklinikk på SSH