Venstre stiller spørsmål rundt NorFraKalk etableringen

Venstre kritiserer kommunen for dårlig informasjon til sine innbyggere, der det er snakk om store utslipp av miljøfarlige stoffer over Verdal sentrum.
Etablering av kalkovn på Ørin for NorFraKalk AS vil medføre en stor belastning for innbyggerne i Verdal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Utenriks, miljø

Foto: Luth

Venstre mener det åpenbart må vært feil saksbehandling fordi det i flere aviser den siste tiden er kommet fram opplysninger om at tiltakshaver i henhold til søknad til SFT planlegger å slippe ut svært store mengder skadelige utslipp når denne fabrikken kommer i drift.

Dette dreier seg årlig om 245 000 tonn CO2, 31 kg kvikksølv, 500 tonn nitrogenoksid, 175 tonn støv, 62 mg dioksin (i søknaden 62 kg), 6,2 tonn organisk materiale, 310 kg tungmetaller, 31 kg kadmium og tallium, 31 tonn svoveldioksid og 6,2 tonn saltsyre. SFT bekrefter at disse tallene i alt er korrekte.
De planlagte CO2 — utslippene tilsvarer utslippene fra ca 70 tusen personbiler. Planlagt nitrogenoksidutslipp tilsvarer de totale utslippene for hele Oslo, for eksempel.

Bedriften skal videre benytte sterkt forurenset spillolje til brenningsprosessen og vil ha et relativt stort lager av spillolje på fabrikkområdet. En antar at også dette medfører risiko for forurensing og dessuten setter krav til kommunal beredskap for uforutsette hendelser eller utslipp.

I saksframlegget til kommunestyrets møte den 26.08.06 kommenterer saksbehandler mellom anna på følgende måte: "Kommunen vurderer den aktuelle reguleringsendring å ikke omfattes av kriteriene for vesentlige virkninger for miljø, naturressurser og samfunn." Venstre er sterkt uenig!

Nils Georg Leirset tar opp saken i det førstkommende kommunestyremøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**