Vedtekter for Tønsberg Venstre

Vedtatt på årsmøte i Tønsberg Venstre, 18. januar 2006

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


§ 1. FORMÅL
Tønsberg Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i Tønsberg kommune i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program.

§ 2. MEDLEMSKAP
Personer over 15 år som deler Venstres grunnsyn kan bli medlemmer i laget dersom de ikke er medlem i noe annet parti. Bare den som har betalt kontingenten innen 31. desember, kan regnes som medlem det året. Laget kan fastsette redusert kontingent for medlemmer av Tønsberg Unge Venstre og for ektefeller som begge er medlemmer av laget. Kontingenten må likevel ikke settes lavere enn den kontingent laget skal betale til Hovedorganisasjonen og fylkeslaget.

§ 3. ORGANISASJON
Tønsberg Venstre er innmeldt i Vestfold Venstre. Ved lokal kontingentinnkreving skal laget innen 31. desember betale den kontingent pr. medlem til fylkeslaget som er fastsatt av Fylkesårsmøtet og landsmøtet. Kontingenten betales samlet til fylkeslaget, som igjen sender Hovedorganisasjonens del av medlemskontingenten til det sentrale sekretariatet. Årsmelding med regnskapssammendrag fra virksomheten siste året og medlemsliste skal sendes fylkeslaget og Venstres hovedorganisasjon innen 31. desember.

Lagets sentrale organer er årsmøtet og styret. Tønsberg Unge Venstre er selvstendige lag med egne vedtekter som er tilknyttet Tønsberg Venstre. Tønsberg VO- utvalg er en selvstendig organisasjon tilknyttet Tønsberg Venstre.
Venstres kommunestyrerepresentanter danner en egen gruppe med egne vedtekter og eget styre. For å fremme likestilling mellom kvinner og menn i politisk arbeid, skal begge kjønn som en hovedregel være representert med minst 40 prosent i lokallagets styrer, utvalg og komiteer. Regelen gjelder også i forbindelse med valg av delegasjoner til fylkesårsmøtet.

§ 4. ÅRSMØTET
a) Kompetanse og sammensetning. Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Årsmøtet skal holdes innen utgangen av januar. Fylkesstyret kan etter søknad dispensere fra denne bestemmelse. Medlemmene innkalles til årsmøtet med minst to ukers varsel. Medlemmer av Unge Venstre har ikke tale- eller stemmerett uten at de er medlemmer av Venstre.

b) Arbeidsoppgaver. Alle ordinære årsmøter skal:

1. Behandle styrets forslag til årsmelding og regnskap.

2. Fastsette Tønsberg Venstres andel av kontingent for kommende år.

3. Velge leder, nestleder, opplæringsansvarlig, regnskapsansvarlig, sekretær, it-ansvarlig, styremedlem(er) og 1-3 varamedlemmer til styret for kommende periode.

4. Velge to personer som ikke er medlemmer eller varamedlemmer til styret til å stå for revisjon av lagets regnskaper.

5. Behandle innsendte forslag.

c) VO-utvalg. Årsmøtet skal velge VO-utvalg sammensatt av opplæringsansvarlig, en representant fra Unge Venstre etter organisasjonens forslag og inntil to medlemmer til.

d) Avstemmingsregler. Møtelederen fremmer forslag om avstemmingsmåten, men valg skal foretas skriftlig om noen krever det. Vedtak i andre saker enn de som angår vedtektsendringer gjøres med vanlig flertall. Dersom stemmetallene for og mot vedtak er like, faller forslaget. Ved valg av leder kreves over halvparten av de avgitte stemmer. Oppnår en ikke det ved første votering, skal det være bundet omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Dersom det er stemmelikhet ved andre valg, skal det foretas loddtrekning. Stemmesedler ved valg skal inneholde antall navn som tilsvarer antall personer som skal velges. I Venstre er det ikke adgang til å stemme som fullmektig for en ikke-møtende, men stemmeberettiget, delegat/utsending.

e) Ekstraordinære årsmøter. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret vedtar det eller når minst en tredel av medlemmene skriftlig krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkalling til møtet, og innkalling skal skje med minst en ukes varsel.

f) Protokoller. Protokoll for lokallagsårsmøtet utarbeides av lokallagsstyret og sendes til lokallagsmedlemmene og fylkeslaget.

g) Et medlem kan bare være med å behandle og stemme over samme sak i ett lokallag.

§ 5. STYRET

a) Kompetanse. Styret leder lagets virksomhet mellom årsmøtene i samsvar med de vedtak som blir gjort av årsmøtet. Det kommer sammen minst fire ganger i året og ellers når lederen eller et flertall av styremedlemmene finner det formålstjenlig. Styret er vedtaksført når minst halvparten, deriblant lederen eller nestlederen, er til stede.
Styret plikter å følge opp vedtektene, arbeidsoppgaver og retningslinjer og fordele ansvar deretter.

b) Sammensetning. Styret består av de årsmøtevalgte medlemmer, av en representant valgt av Tønsberg Unge Venstre. Lederen for Venstres kommunestyregruppe tiltrer styret uten stemmerett.

c) Arbeidsoppgaver. Styret har ansvaret for at det blir drevet et effektivt arbeid i laget. Det skal ha som særlig oppgave å sørge for et godt samarbeid mellom kommunestyregruppa og laget, å drive kontinuerlig vervearbeid og gjennom opplysning å bidra til å vekke interessen for samfunnsspørsmål. Styret skal med jevne mellomrom, enten ved møter eller gjennom rundskriv, informere medlemmene om sin virksomhet. Styret kan oppnevne de nødvendige utvalg til å ta seg av særlige arbeidsoppgaver.

d) Særlige oppgaver i kommunevalgår. I god tid før kommunestyrevalget skal styret oppnevne en programnemnd som lager utkast til kommunestyrevalgprogram. Programmet vedtas av et medlemsmøte. Styret forbereder nominasjonen, og partiets valgliste settes opp på nominasjonsmøtet.
Stemmerett på disse to møtene har de medlemmer av Venstres organisasjoner i kommunen som har stemmerett på valgdagen. Andre medlemmer av Venstreorganisasjonene i kommunen har talerett.
Styret legger på et medlemsmøte fram til behandling og godkjenning en politisk, organisasjonsmessig og økonomisk plan for lagets arbeid fram til valget. Utsendinger til partiets nominasjonsmøte for fylkestingsvalget velges på et medlemsmøte som innkalles med to ukers varsel.

e) Særlige arbeidsoppgaver i stortingsvalgår. I stortingsvalgår legger styret i god tid fram for et medlemsmøte en politisk, organisatorisk og økonomisk plan for lagets arbeid fram til valget. Utsendinger til partiets nominasjonsmøte i fylket velges på et medlemsmøte som innkalles med to ukers varsel. På dette møtet diskuterer en også kandidater i forbindelse med nominasjonen. På et medlemsmøte skal forslag til valgprogram behandles.

§ 6. SAMARBEIDET MELLOM LAGET OG KOMMUNESTYREGRUPPA
Lederen i Venstres kommunestyregruppe skal holde lagslederen løpende informert om møtene og de viktigste sakene i kommunestyret. Foran hvert møte i kommunestyret innkalles til et møte mellom lagsmedlemmene og kommunestyregruppa eller mellom lagets styre og kommunestyregruppa. På disse møtene skal drøftes alle viktige saker som angår kommunestyregruppas og lagstyrets arbeid. Møtene innkalles av lederen av kommunestyregruppa i samarbeide med lagets leder. Lederen av kommunestyregruppa leder møtene.
Kommuneadministrasjonens og formannskapets framlegg til budsjett drøftes på et medlemsmøte hvor kommunestyrerepresentantene er til stede. På eget møte mellom gruppa og styret diskuteres valg av ordfører, varaordfører, formannskap, representanter til fylkestinget og medlemmer til de viktigste kommunale styrer, råd og utvalg.

§ 7. BYDELSLAG/GRENDELAG
Innen kommunen kan det opprettes egne bydels-/grendelag underlagt styret. Bydels-/grendelagene skal ha til oppgave å stå for venstrearbeidet i denne del av kommunen. Oppretting av slike lag godkjennes av årsmøtet i lokallaget i kommunen, som også vedtar instruks for lagets arbeid.

§ 8. ENDRINGER I VEDTEKTENE
Disse vedtekter endres av årsmøtet når minst to tredeler stemmer for det. Forslag til endringer må være utsendt til medlemmene minst en måned før årsmøtet. Endringer av vedtektene skal godkjennes av fylkesstyret. Et eventuelt avslag på godkjenning i fylkesstyret kan klages til sentralstyret.

§ 9. OPPLØSNING AV LAGET
Forslag om oppløsning av et lag må behandles på årsmøtet. Blir forslaget vedtatt med 2/3 flertall, skal det sendes fylkesstyret til uttalelse. Endelig vedtak om oppløsning av laget må, for å være gyldig, vedtas med 2/3 flertall på neste årsmøte. Dersom et lag oppløses, skal dets formue, eiendomsrettigheter arkiv o.a. overføres til nærmeste organisasjonsledd. Alle verdier skal stå urørt i 5 år i tilfelle laget blir dannet på nytt.

Hvis nytt lag ikke blir dannet, vedtar fylkesstyret hvordan midlene skal anvendes til det de er bestemt for.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**