Legg E6 gjennom Østerdalen!

Venstre i Alvdal legger fram forslag til uttalelse fra Kommunestyret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Til kommunestyremøtet 29. mars foreslår Alvdal Venstre en uttalelse om å legge E6 til Østerdalen. Forslaget lyder slik:

Til Alvdal kommunestyre
v/ ordfører Svein Borkhus

Rv. 3 har vært er aktuelt politisk tema på fylkesplan i vinter, med stort engasjement fra flere partier. Riksveien berører i stor grad Alvdal kommune, og hverdagen til innbyggerne i kommunen vår preges daglig av dårlig veistandard, stor trafikk og høy ulykkesrisiko.

Kommunestyret bør ikke være taus i en sak som så sterkt berører innbyggernes ve og vel, og som er så viktig for langsiktig planlegging i regionen. Venstre foreslår derfor at kommunestyret sender en uttalelse til fylkestinget vedr. Rv.3, med kopi til samferdselsministeren, og har følgende forslag til ordlyd:

Til fylkestinget i Hedmark

Alvdal kommunestyre kjenner til fylkestingets engasjement i prioriteringer rundt Rv.3.
Alvdal kommune er sterkt berørt av trafikkproblematikken på riksveien, og vil foreslå at framtidig firefelts europavei legges langs det som i dag er Rv.3 fra Kolomoen og gjennom Østerdalen.
Som fylkestinget godt kjenner til, er den eksisterende Rv.3 i så dårlig forfatning at den må utbedres uansett. En trasé som skissert, vil verken berøre Åkersvika naturreservat, Mjøsa eller nasjonalparken på Dovre, og den vil berøre færre tettsteder. Valget innebærer færre kilometer, mindre fjellsprenging og representerer mindre høydeforskjell enn alternativet gjennom Gudbrandsdalen. I sum vil dette representere et miljøvennlig veiprosjekt.
Alvdal kommunestyre ber fylkestinget om å ta alternativet ovenfor med i betraktning i sitt videre engasjement i gjennomgangstrafikken gjennom fylket vårt.

Med vennlig hilsen Alvdal Venstre

Helen Kveberg Paaske,
gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**