Kommunalt ansvar og frivillighet

Frivillige kan løse oppgaver på en annen og mer fleksibel måte enn det Nittedal kommune kan. Sentrale velferdsoppgaver er et offentlig ansvar, men de frivillige humanitære organisasjonene bør utgjøre et supplement til det offentlige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Deres arbeid bygger på frivillighet, og kan derfor ikke være en erstatning for det som er et offentlig ansvar.
Frivillige i Nittedal har overtatt for kommunen å organisere feiring av merkedager på Skytta bo- og omsorgssenter. Det er et eksempel hvor frivillig engasjementet bidrar på en positiv måte. Det er også slik at en rekke velferdstjenester utføres av ideelle organisasjoner slik som Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen. Det er ingen tvil om at disse organisasjonene fyller en viktig rolle og funksjon i det norske samfunnet.

Inge Solli i Masters of war

Inge Solli i Masters of war

Frivillige organisasjoner innen kultur og idrett tilbyr aktiviteter til innbyggere i alle aldere og innen mange områder. Disse aktivitetene skaper tilhørighet til Nittedal, og bidrar sterkt til at de som bor her i bygda kan ta del i "det gode liv". Kulturopplevelser, idrettsprestasjoner, forebyggende helsearbeid og demokratiutvikling er viktige verdier, og det er i kommunens intersse at disse tilbudene blir opprettholdt og utviklet videre. Dette arbeidet er de frivillige organisasjonene best på å utføre, mens en del rammebetingelser, tilrettelegging og støttefunksjoner må være et kommunalt ansvar.

Frivillige i Gjelleråsen IF organiserer fritidstilbudet GIF Storby, et tilbud til uorganisert ungdom i Søndre Nittedal. GIF får mye ut av de offentlige tilskuddene de får bl.a. fra Nittedal kommune. Selv om GIF Storby utfører et godt og effektivt arbeid, er vi avhengig av ildsjeler og et stort frivillig engasjement for å oppnå gode resultater. Et slikt tilbud kan ikke uten videre kopieres til andre deler av bygda, og er hele tiden avhengig av at de frivillige stiller opp. Kommunen har sett betydningen av det arbeidet og at den frivillige innsatsen som nedlegges i GIF. GIF Storby genererer mer aktivitet og flere typer tiltak for ungdom i bygda enn det kommunen selv hadde klart innenfor samme kostnadsramme.

Det kan kartlegges hvilke områder frivillige organisasjoner er bedre egnet enn kommunen selv til å utføre samfunnsnyttige oppgaver i lokalsamfunnet.
Dette kan skje ved at de frivillige tar på seg humanitære oppgaver som øker livskvaliteten for de berørte. Frivillighetsentralen og de humanitære organisasjonene kan i samarbeid med kommunen avklare mer konkret hvilke humanitære oppgaver som kan og bør utføres av frivillige.

Frivillige organisasjoner innen kultur og idrett kan utføre konkrete oppgaver etter avtale med kommunen, eller de kan få kommunale tilskudd i den perioden de aktuelle oppgavene blir utført. Preparering av skispor, vedlikehold av idrettsanlegg, drift av kulturhus er aktiviteter hvor det kan vurderes om aktivitetene skal gjennomføres av kommunen og/eller frivillige, og hvilke avtaler og støtteordniger som er aktuelle. Kultur- og idrettsorganisasjonene kan i samarbeid med kommunen avklare mer konkret hvilke oppgaver innen kultur og idrett som kan og bør utføres av frivillige, og hvilke betingelser som skal gjelde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**