Ingen skal diskrimineres

Det finner sted diskriminering også i Stavanger, på bakgrunn fordommer i forhold til nasjonalitet, trosbekjennelse, utseende, kjønn, seksuell legning, handikap, alder eller etnisk opprinnelse. Det er grunn til tro at grunnleggende borgerrettigheter utfordres også her i vår by. Venstre ønsker å ta dette på alvor, og vil derfor opprette et byombud som kan ta saker der mennesker mener de opplever urett i møte med forvaltningen eller av private.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Av Per A. Thorbjørnsen, gruppeleder

Per A. Thorbjørnsen

Foto: Vidar Grundetjern

Det er flere som søker utlyste stillinger, og aldri blir innkalt til intervju, det er grunn til å tro at det har sammenheng med å ha Ali i navnet. Det finnes mennesker som er åpne om sin psykiske lidelse og tenker i sitt stille sinn at det nok var årsaken til å ikke bli innstilt til jobben. Det hender at en sosialmottaker føler seg alt annet enn verdsatt i møte med sosialkontoret. Det viste seg at leiligheten ikke lenger var til leie da den potensielle leietakeren møtte opp med sitt ikke-norske utseende. Vi kan ikke se bort fra at lesbiske/homofile har følt seg utsatt for diskriminerende handlinger. Vi vet at funksjonshemmede opplever det vanskelig og diskriminerende å ikke kunne benytte de offentlige rom fordi det ikke er universell utforming.

Selv har jeg møtt en eldre kvinne som har opplevd at offentlige myndigheter har utøvet stor urett overfor henne. Hun slet med å mate sin sterkt omsorgstrengende hjemmeboende mann, da myndighetene grep inn. Ektemannen ble, mot hennes vilje, innlagt på sykehjem. Jeg har ingen forutsetning for å hevde at det var en riktig eller uriktig vurdering fra det offentliges side. Men jeg fulgte saken på såpass nært hold at jeg opplever at rettsikkerhetsaspektet var totalt fraværende i hennes situasjon og i den aktuelle saken. Denne saken viste for meg med all tydelighet at saker om opplevd dårlig behandling må kunne reises for et kompetent organ, utover kontakten med politikere.

Politikerrollen er omfattende, fra ombudsrollen, til å fatte vedtak som gjelder byens framtid – enten det er i forhold til enkeltpersoner eller grupperinger. For Venstre er ombudsrollen viktig. Vi har kjempet for åpenhet i forvaltningen og for å legge til rette for at enkeltpersoner eller grupperinger har kunnet møte de politiske gruppelederne og andre politikere.

Bystyret vedtok så sent som i desember i fjor: "Det finner i dag sted forskjellesbehandling på grunnlag av nasjonalitet, trosbekjennelse, utsende, kjønn, seksuell legning, handikap, alder eller etnisk opprinnelse. Bystyret ønsker ikke at det skjer diskriminerende forskjellbehandling verken i den lokale forvaltningen, arbeidslivet generelt eller andre områder innen kommunen. Bystyret ønsker derfor å slå fast at de lovfestede rettighetene gjelder alle. En egen sak som vurderer tiltak inkludert en vurdering av et eget anti-diskrimineringsombud fremmes til behandling i bystyret."

I formannskapsmøte før påske la rådmannen fram saken som skal endelig behandles i bystyret i mai. Saken viser at kommunen har gått gjennom aktuelle tiltak, saker, handlingsplaner og evalueringer at diskrimineringsarbeidet i den senere tid. Rådmannen mener arbeidet er ivaretatt og fremmer ingen nye forslag. Saken viser en oversikt over aktuelle statlige aktuelle ombud og at det finnes egne kommunale ombud både i Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand. I Sør-Trøndelag er det sågar et eget elev- og lærlingeombud.

Noen steder er det egne Helse- og sosialombud, eldreombud, mens andre igjen har egne byombud. I målsettingen for byombudet i Kristiansand heter det bl.a.: "Byombudet skal, som uavhengig kontrollorgan på vegne av bystyret, arbeide for at det i den kommunale forvaltning ikke blir gjort urett mot den enkelte borger og at kommunens ansatte og andre som virker i kommunens tjeneste, ikke gjør feil eller forsømmer sine plikter overfor kommunens innbyggere og føler deg dårlig behandlet av den kommunale administrasjonen"

Eksempler på saker kan være:

– ikke får god nok informasjon
– ikke får skriftlig vedtak med begrunnelse
– ikke får innsyn i din egen sak eller journal
– ikke får svar innen rimelig tid
– trenger hjelp til å klage på et vedtak

Rådmannen konkluderte med at det ikke er behov for et Anti-diskrimineringsombud i Stavanger kommune og at saken for øvrig skulle tas til orientering. Venstre ønsket å sende saken til Innvandrerrådet, Eldrerådet og Funksjonshemmedes råd samt aktuelle kommunalstyrer. Jeg tok det nesten som en selvfølge at så ville skje siden vi er en kommune som skal ta brukermedvirkning og brukerinnspill på alvor. De ulike rådene representerer en rekke brukere som det ville vært fornuftig å lytte til i en sak som gjaldt diskriminering. Men flertallet ønsket det annerledes, kun SV fulgte Venstre!

Flertallet mener at det at nok med politikere som ombud. Det er et respektabelt ideelt standpunkt. Men sannsynligvis makter ikke 67 bystyrerepresentanter å være ombud i alle diskrimineringssakene både pga. av mengde, men også kompleksitet. Men først og fremst fordi det i noen saker kan være best med et sivilt, profesjonelt ombud som har uavhengighet til det å skrive ut lover, forskrifter, retningslinjer, regler eller bestemmelser av ulikt slag.

Det er arrogant å hevde at lokalpolitikere kan håndtere alle ombudssaker. Vi har sett fra en rekke norske og store internasjonale byer at ombudsarbeidet først blir optimalt for innbyggerne når den politiske ombudsrollen blir supplert med en administrativ. Det er viktig å bidra til at kvaliteten i ombudsarbeidet er optimalt. Dette fordi bysamfunnet da viser at alle former for diskrimineringssaker skal tas alvorlig.

Stavanger skal være god å leve i for alle byens borgere. Vi skal ikke tolerere diskriminering eller urettferdig behandling. Venstre er beredt til å foreslå at det opprettes et byombud fra 1. januar 2008 når bystyret får saken på bordet. Venstre vil igjen be om at de aktuelle råd får behandle saken og gi sin innstilling. Vi håper at Bystyret makter å se at antidiskrimineringsarbeidet må sikres gjennom mer enn ord. Venstre vil ikke tolerere diskriminering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**