Riksveg 3 må oppgraderes og utbygges

Delvis støtte til Alvdal Venstres forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Alvdal kommunestyre ga delvis tilskutning til Venstres forslag om å legge E6 gjennom Østerdalen og oppgradere vegen. Den delen som inneholdt 4-felts E6 ble strøket i et endringsforslag, men uttalelsen krever oppgradering og utbygging av Riksveg 3. Den enstemmige uttalelsen lyder:

“Alvdal kommunestyre kjenner til fylkestingets engasjement i prioriteringer rundt
RV-3 og kommunen er sterkt berørt av trafikkproblemene på riksveien. Kommunestyret ber om at fylkestinget tar med RV-3 i sin høringsuttalelse til Norsk Transportplan på lik linje med andre viktige veier i Hedmark.

Alvdal kommunestyre oppfordrer sterkt fylkestinget og Hedmarksbenken på Stortinget om å arbeide i fellesskap for å øke bevilgningene til veianlegg i Hedmark utover dagens rammer. Både fylkestinget og Hedmarksbenken må samlet arbeide mot departement og Storting for å samvirke fram en løsning som sikrer en vesentlig oppgradering og utbygging av RV-3. At det blir en løsning må være det altoverskyggende.

Som alle kjenner til, så er RV-3 hovedforbindelsen Oslo — Trondheim, og vel 90 % av tungtransporten på denne strekningen går her. Veien er på lange strekninger i så dårlig forfatning at den må utbedres uansett. Valget av Østerdalen som transportåre nord-syd representerer den miljømessige beste løsningen, korteste reisetid og minst høydeforskjell. En utbedring av RV 3 gir også rimelige kostnader sammenlignet med andre strekninger.

Stamveiene i Innlandet får for liten andel av veibudsjettene, og vi mener man også må arbeide med å fronte transittrafikale og tungtransportmessige sider ved saken.
I tillegg til de viktige veiaspektene, herunder sikkerhet som den viktigste, mener Alvdal kommunestyre at Fylkestinget og Hedmarksbenken må arbeide for å se på nødvendige veioppgraderinger i sammenheng med å avlaste en del av dagens godstransport over på jernbanen gjennom Østerdalen.

Vi ber om at Fylkestinget i Hedmark og Stortingsbenken fra Hedmark tar vårt syn omkring riksvei 3 med i sitt videre engasjement for saken.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**