Venstre vedtar skolemanifest

På helgens landsmøte skal Venstre vedta et skolepolitisk manifest. — Skole er en av Venstres hovedsaker foran høstens valgkamp. Og for Venstre er nøkkelen til en bedre skole å satse på lærerne, sier utdanningspolitisk talsmann Odd Einar Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Kunnskap og dannelse

Odd Einar Dørum

Foto: Rune Kongsro

– Skolen er og skal være en av våre viktigste allmenndannende samfunnsinstitusjoner, både som demokratibygger, kunnskaps- og kulturbærer. Et underliggende stikkord for Venstres skolemanifest er tillit, fremhever Dørum.
– Venstre har en grunnleggende tro på at de beste løsningene utvikles lokalt. Dette krever at vi gir folk tillit. Folk som blir vist tillit tar også ansvar. Lokal kreativitet og skaperkraft skal dyrkes frem, ikke kveles av direktiver ovenfra, sier Dørum.

Nasjonal rekrutteringsplan for lærere
Dørum understreker også at det haster med å få på plass en helhetlig nasjonal rekrutteringsplan for å sikre tilstrekkelig antall lærere i grunn- og videregående skole i tiden som kommer. Venstre vil legge frem forslag om dette straks Stortinget kommer sammen over helga. – Det er et presserende behov for å rekruttere flere lærere til norsk skole, sier Dørum. I forslaget fremgår det at en slik rekrutteringsplan minimum bør vektlegge disse elementene:

>> Rekruttering av nye lærere: Gjøre læreryrket mer attraktivt og dermed få flere til å velge å bli lærere.
>> Rekruttering av lærere fra andre relevante yrker: Etablere særskilte pedagogiske kvalifiseringsstipend.
>> Tiltak for å styrke og sikre kompetansen hos lærere: Systematisk kompetanseheving er noe av det viktigste man kan gjøre for å beholde gode lærere og sikre kompetanse det er behov for i skolen. Innføre et kompetanseår for lærere i grunn- og videregående skole.
>> Seniortiltak for å beholde verdifull kompetanse i skolen: Ifølge tall fra Utdanningsforbundets medlemspanel ønsker så mange som tre av fire lærere å arbeide etter fylte 60 år, men mange opplever at det i liten grad legges til rette for dette.

Innholdet i skolemanifestet
I sin innledning lørdag kveld vil Dørum også presentere de viktigste elementene i skolemanifestet, blant annet:

>> Nasjonale rammer for skolens innhold, men langt mindre detaljstyring fra staten innenfor disse rammene.
>> Omlegging og utvidelse av lærerutdanningen til fem år
>> Sikre rekruttering av realfag- og språklærere
>> Mer fordypning og strengere praksiskrav for lærerstudentene
>> Gradvis innføre et kompetanseår for lærere
>> Innføre seniortiltak for å sikre at lærere står lenger i arbeid
>> Sikre læreren stor pedagogisk frihet
>> Økt satsing på og en omstrukturering av rådgivningstjenesten
>> Legge til rette for en rådgiver-spesialisering som et eget og dedikert utdanningsløp
>> Styrke det spesialpedagogiske arbeidet i skolen — spesialpedagoger på hver skole
>> Fortsette med nasjonale prøver
>> Sikre regelmessig skolepolitisk debatt i folkevalgte organer
>> Økt satsing på mappevurdering
>> Styrke skolen som integreringsarena for minoritetsspåklige
>> Styrke yrkesfagene
>> Styrke kultursatsingen i skolen
>> Gi rektor større handlingsrom — styrke skolene med administrative funksjoner

Manifestutkastet kan lastes ned i sin helhet her.

Se også video fra Dørums tale til landsmøtet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**