Bompenger — uten visjoner

Det primære med de nye veiprosjektene er å fjerne køene på riksveiene 109, 110 og 111 sies det fra fagmiljøene som har utarbeidet planene. Løsningen, sier de, er å gjøre disse veiene bredere og lede enda flere biler inn til sentrum, gjennom rundkjøringene på Grønli og St.Croix.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Fjellinjen

Foto: Fjellinjen

Alt basert på trafikk-tellinger og tidsdfremskrivning av prognoser.

Men er det en slik utvikling vi ønsker for byen vår?
Med sentrum som en eneste stor trafikkmaskin? Skal vi bare legge oss flate for prognosemakerne og akseptere en uønsket utvikling? Venstre vil ikke det. Vi har helt andre visjoner for byen vår. Derfor må vi også styre utviklingen i den retningen vi ønsker, og vi mener at veipakka må brukes for å fremme en ønsket utvikling — ikke en uønsket.

Det ligger en del gode elementer i de fremlagte forslagene, som et skikkelig sykkelveinett og mer kollektiv, mens andre ting er totalt utelatt. Som for eksempel konsekvensene av boligutbygging på Brønnerød i Veumdalen, hvor det er planlagt for nærmere et tusen nye boenheter. Dette vil skape en betydelig økt trafikk gjennom Christianslund-krysset, som jo allerede er overbelastet i dag. Faktisk så arbeider kommunen aktivt med å bringe enda flere biler (tusenvis per dag) inn i det samme krysset (rundkjøringen). Ved å lede trafikken fra den nye Kråkerøybroa gjennom Holmen-området og Knipleveien til Rolvsøyveien ved yrkesskolen, alternativt over Traramoen.
Det vanvittige er at vei-/miljøprosjekter til hele 2,7 milliarder bompengekroner bare vil forverre trafikkbelastningen i sentrumsnære boområder og hemme videre utvikling i disse delene av kommunen.

Det er derfor vi i Venstre reagerer på at "markalinja" står i reell fare for ikke å bli tatt med i veiplanene. Ja, kanskje viser tellinger at trafikkgrunnlaget er for lavt til å bygge "markalinja" nå. Men hva om 20 år fram i tid? Ønsker vi all trafikk inn i sentrum? Hva med en alternativ tverrforbindelse gjerne trukket noe nærmere sentrum enn den planlagte traseen mellom Ørebekk/Panco og Råbekken?

Et alternativ kan være å legge den mellom Fjellberg (båthavna) og til Leie-rundkjøringen (nedenfor Høyendal) på Rolvsøyveien. Med av og påkjøring til Veumdalen. Da vil all trafikk retning Rolvsøy/Sarpsborg fra Kråkerøy, Onsøy, Trosvik, Gluppe og Ambjørnrød naturlig ledes utenom sentrum og andres boområder. Nevnte "kommunedeler" utgjør til orientering nærmere halvparten av hele kommunens befolkning. Og med ny Glommabro ved Torp har vi da også fått til en ytre ringvei. Dog noe mer "snirklete", men dessto mer effektiv. En forutsetning for vår visjon om trygge boområder for alle og mest mulig bilfritt sentrum.

Ulf Trenum (Venstre)

15.04.2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**