Gamle Fredrikstad

Politisk program
2023 – 2027

Fredrikstad Venstre

Her finner du Fredrikstad Venstres politiske program. Dette er valgprogrammet vårt og politikken vi i Fredrikstad Venstre går til valg på og vil jobbe for i Fredrikstad kommune i bystyreperioden 2023 – 2027.

Våre toppkandidater har valgt ut noen tema fra valgprogrammet som de brenner spesielt for og ønsker å jobbe med i neste bystyreperiode.

Trond Svandal er vår 1.-kandidat og vil satse spesielt på å løfte Fredrikstadskolen og motivere lærere og elever. Les mer om dette her; Et helt nødvendig løft for skolen.

Trond er også spesielt opptatt av naturen og ønsker å redde Oslofjorden og at mudder fra Glomma skal deponeres på land. Les mer i vårt valgprogram; Ta vare på naturen og klimaet

Vår 2.-kandidat Roger Lohne er spesielt opptatt av å støtte jobbskapere og sikre et moderne næringsliv som vil ta Fredrisktad fremover. Støtte næringsliv og jobbskapere

Angelika Rusinek-Pietrzak er vår 3-kandidat og hun ønsker en helse- og sosialpolitikk som gir folk muligheter og et godt liv. Sosialpolitikk som gir folk muligheter

 Ta Fredrikstad framover.

Fredrikstad står overfor store utfordringer. Vi er ikke uberørt av krisene i verden. Krig i Europa, klimakrise, voksende økonomiske og sosiale utfordringer rammer oss alle. De nasjonale utfordringene merker også innbyggerne i våre lokalsamfunn. Hovedutfordringene i Fredrikstad er mange. Nye tider krever omstilling, nye grep, løsninger og prioriteringer

Venstre mener vi må få grep om en kommuneøkonomi og en organisasjon i krise. Vi vil revitalisere og fornye kommuneorganisasjonen. Det hjelper ikke lenger å flikke på et gammelt system. Vi må frigjøre ressurser og ta ut potensialet i kommuneadministrasjonen slik at de kan ta Fredrikstad-samfunnet framover.

Venstres vil derfor innføre parlamentarisk styring av Fredrikstad kommune. Slik kan vi ta ansvar, tydeliggjøre politisk styringskraft, og vise gjennomføringskraft i beslutninger fattet i bystyret. Vi mener måten kommunen drives på er gått ut på dato. Nå er det på tide å innføre kommunal parlamentarisme. Tiden med reformer som ikke blir gjennomført og stopper i organisasjonen må ta slutt. Fremtiden ligger foran oss nå.

Venstre ønsker å gi mer frihet og muligheter til alle innbyggere. Da må vi få gjort noe med de store uløste oppgavene i Fredrikstad-samfunnet, ikke bare reparere symptomer. Vi må ta tak i økende utenforskap, barnefattigdom, klimakrise, mangel på arbeidsplasser og det store forfallet i skolene.

For å få til dette mener Venstre at vi må våge å tenke nytt og ta nye dyptgripende politiske grep. Nå er det på tide med et politisk maktskifte i Fredrikstad.

Venstre vil ta Fredrikstad framover. Vi vil gi folk i Fredrikstad frihet i egne liv, og muligheter til å skape seg en framtid og være med å ta ansvar for samfunnet vårt.

Venstre er utålmodige etter å ta Fredrikstad-samfunnet framover.

Vi ber om din stemme i kommunevalget, slik at vi kan få representanter i bystyret og mulighet til å jobbe for vårt felles politiske prosjekt. Vi er utålmodige etter å ta Fredrikstad-samfunnet framover og skape et liberalt og sosialt lokalsamfunn. Med Venstre blir fremtiden grønnere.

Sette mennesker i sentrum

Et liberalt samfunn sikrer frihet til deg som enkeltmenneske, og sikrer det fellesskapet som sørger for muligheter til alle til å utvikle sitt potensiale. Vi har alle et ansvar for fellesskapet og å bidra der vi kan.

Det liberale demokratiet og samfunnet er under press mange steder i verden. Også i Norge er krefter på fremmarsj som ønsker noe annet enn et liberalt, åpent og mangfoldig samfunn. Vi ønsker å føre en sterk liberal politikk for et bedre fellesskap her i Fredrikstad, for å sikre frihet og muligheter for alle.

 Sosialpolitikk som gir folk muligheter

Fredrikstadsamfunnet har store sosiale utfordringer. Altfor mange står utenfor arbeidslivet. Mange lever i ufrivillig utenforskap. Altfor mange barn vokser opp i fattigdom. Mange sliter med sykdom. Mange sliter med rus.

Å delta i storsamfunnet innebærer også å bidra til verdiskapningen gjennom deltagelse i arbeidslivet. En viktig politisk oppgave blir da å inkludere flere og gi folk muligheter og frihet i eget liv. Venstre mener vi må satse kraftig på skole og utdanning for å sikre at ungdom er godt rustet til livet. Vi ønsker å sikre gode stønads- og velferdsordninger til dem som trenger det, støtte sosiale entreprenører og samarbeide tett med NAV og andre som jobber for å få folk som falt utenfor tilbake inn i arbeidslivet.

Arbeid gir økt selvfølelse, økonomisk frihet og trygghet. Deltakelse i arbeidslivet er avgjørende for god inkludering og integrering, bidrar til økt tilhørighet, motvirker fattigdom og utjevner forskjeller. Venstre vil derfor ha et arbeidsliv som er fleksibelt og tilgjengelig for folk mennesker med ulike forutsetninger. Det innebærer også muligheten til å stå lenger i arbeid om man ønsker det.

Venstre i Fredrikstad vil:

 • Aktivt støtte Fontenehusets arbeid og gi stabile økonomiske rammer for husets videre drift og utvikling.
 • Styrke Fredrikstadskolen slik at den blir et sterkere verktøy i sosialpolitikken. Utdanning skal gi barn og unge muligheter til å utvikle sitt potensiale og lykkes i livet.
 • Ha forpliktende og tett samarbeid med NAV. Utfordre mulighetene til å ta i bruk nye metoder som kommer innbyggerne til gode, som arbeid for å få unge vokse ut i arbeid.
 • Gi folk raskere og bedre oppfølging hos NAV ved å gi saksbehandlerne bedre verktøy som automatiserer og forenkler arbeidet deres.
 • Styrke sosialtjenestene med økte ressurser til å yte tett og individuell oppfølging for å bistå̊ flere ut i ordinært arbeid.
 • Teste ut en lokal lønnsstøtteordning for personer som mottar sosialstøtte med tanke på å hjelpe folk ut i arbeid.
 • Styrke samarbeidet med arbeidslivet og utdanningssektoren for å redusere utenforskap og kompetansegap.
 • Styrke introduksjonsprogrammet og gjøre det lettere å kombinere deltakelse med ordinært arbeid.
 • Samarbeide med lokalt næringsliv om å tilby norskopplæring til personer med innvandrerbakgrunn og etablere møteplasser med resten av lokalsamfunnet.
 • Knytte Fredrikstad internasjonale skole (FRIS) tettere på næringslivet og innføre en fadderordning.
 • Sørge for at tilgangen på individuelt tilpasset assistanse, for eksempel tildeling av brukerstyrt personlig assistanse (BPA), skal være tilgjengelig og fremme likestilling.
 • Styrke kommunens forebyggende innsats overfor sårbare og utsatte barn og unge, for å sikre barn en trygg oppvekst med utviklingsmuligheter.
 • Sikre at kommunen samordner tjenestetilbudet til barn og familier med behov for hjelp og bistand.
 • Legge til rette for et samarbeid mellom ideelle organisasjoner, frivillige, idrettslag og kommunen for å gi barn og unge en bedre hverdag, aktivitetsmuligheter og bidra til inkludering.
 • Legge til rette for at innflyttede studenter trives i byen og gjerne etablerer seg etter endt høyere utdanning.

Trygge helse- og omsorgstjenester

Et trygt og nært helsetilbud av høy kvalitet er viktig for alle. Venstre mener at enkeltmennesket i større grad bør ha makt over hvem man mottar tjenestene fra. Dessverre har ikke alle som ressurser eller kunnskap til å ta valg på egne premisser. Venstre vil gi alle muligheten til å ta mer styring over eget liv.

For at alle skal kunne leve gode og selvstendige liv lenger, må samfunnet i større grad forebygge fremfor å reparere, både innenfor psykisk og fysisk helse. Tidlig innsats og mer inkludering kan bidra til å forhindre utenforskap, og sette flere i stand til å delta i samfunnet på like premisser. Hver enkelt av oss har ulike ønsker og forventninger til seniorliv og alderdom.

Venstre vil møte alle eldre med et tilbud som gir valgfrihet og tar i bruk teknologi slik at alle får muligheten til å leve så frie, selvstendige og innholdsrike liv som mulig. Vi lever lenger og vil legge til rette for at eldre mennesker kan få et omsorgstilbud tilpasset sine behov og interesser, dekket av det offentlige.

Venstre i Fredrikstad vil:

 • Legge til rette for at sykehjem og omsorgsboliger har et tilpasset tilbud som reflekterer individets interesser og ønsker.
 • Ha et godt tilrettelagt tilbud og aktivisering for personer med demens, og tilby avlastning for pårørende.
 • Tilrettelegge for et mer sømløst samarbeid på tvers av hjemmetjenesten, helsetjenesten og frivilligheten for å motvirke underernæring og ensomhet blant eldre.
 • Være åpen for en blanding av ideelle, kommersielle og kommunale sykehjem. Det viktigste må være omsorg, livskvalitet og velvære.
 • Ta i bruk velferdsteknologi, innovasjon og nye løsninger for å legge til rette for at flere kan bo hjemme lenger og mestre sin egen hverdag, samtidig som eldre med lav digital kompetanse har muligheten til å delta.
 • Aktivt støtte bygging av nye boformer for eldre, og jobbe for at det reguleres inn tilpassede boliger i større byggeprosjekter.
 • Arbeide for å bedre fastlegeordningen.

Boligpolitikk som sikrer frihet og mulighet til å bo

Vi ønsker et mangfold i befolkningen og ulike boformer, i hele kommunen. Da må det også være muligheter for unge, foreldre, seniorer og enslige til å skaffe seg en bolig. I dag er det svært kostbart å komme inn på boligmarkedet i Fredrikstad, noe som hindrer mange blant annet å kunne bo i sentrum. Vi må sørge for å legge til rette for levende lokalsamfunn med gode og trygge bomiljøer i kommunen.

Venstre i Fredrikstad vil:

 • Føre en boligpolitikk i praksis som sikrer bygging av boliger som folk har råd til, også i sentrum.
 • Teste ut nye finansieringsmuligheter i boligmarkedet som gjør det mulig for nyetablerte og skaffe seg egen bolig.
 • Utfordre nasjonale myndigheter til å gjøre det enklere å bygge mindre og rimeligere leiligheter og mer varierte boformer tilpasset ulike livsfaser.
 • Utvide og styrke ordninger som «leie-til-eie».
 • Ha tett samarbeid med Husbanken og benytte deres ordninger aktivt.

Verdig rusomsorg

Venstre vil ha en human ruspolitikk der vi behandler brukere med verdighet. Ruspolitikken må være kunnskapsbasert, sette mennesket i sentrum, og gi folk muligheten til å leve trygge og gode liv. Derfor må vi møte avhengighet med hjelp og behandling, fremfor straff. Venstre vil gi en bedre rusomsorg ved å etablere et værested for rusavhengige, redusere ventetiden for behandling og øke støtten til frivillige aktører på rusfeltet.

Venstre i Fredrikstad vil:

 • Styrke bo- og behandlingstilbudet til rusavhengige. Avvikle all bruk av brakker og tilsvarende som kommunale boliger.
 • Samarbeide med allerede etablerte offentlige tjenester om å etablere brukerrom for rusavhengige.
 • Styrke behandlingskapasiteten for rusavhengige, slik at de er sikret umiddelbar helsehjelp, et botilbud og at de som ønsker det ikke må vente på nødvendig behandling.
 • Satse på forebyggende tiltak rettet mot unge, deriblant samarbeid mellom helsetjenester og skolene med informasjon om rusmiddelbruk.
 • Sørge for at det finnes trygge møteplasser for mennesker i aktiv rus.
 • Jobbe for anonyme tilbud for testing av rusmidler, for å forhindre bruk av farlige stoffer.

Lokalsamfunn med plass for seniorene

Seniorene har lagt mye av grunnlaget for vårt samfunn i dag. Venstre ønsker å gi frihet og muligheter i livet til alle, også seniorer. En form for utenforskap som får lite fokus er ensomhet og følelsen av å ikke få være del i samfunnet når man blir eldre. Det er viktig å anerkjenne at ikke alle er digitale, at man trenger et sosialt liv og møteplasser også som senior i samfunnet.

Venstre i Fredrikstad vil:

 • Føre en seniorpolitikk som sikrer frihet og muligheter.
 • Sørge for hjelp til bruk av teknologi og digitale tjenester, eksempelvis ved bibliotekene.
 • Motvirke at seniorer bli diskriminert i ansettelsesprosesser.
 • Utvikle nye, varierte og tilpassede boformer for eldre.
 • Støtte frivilligheten.
 • At lokalsamfunnet anerkjenner seniorene som en viktig ressurs og at det etableres et prøveprosjekt der seniorer kan tilby sin kompetanse til ulike arbeidsgivere. F.eks ved å avlaste noen yrkesgrupper som trenger ekstra bemanning, vikarbehov og avløsning i ferier eller andre
 • Andre områder som i større grad kan inkludere seniorer i sitt arbeid er frivillige og ideelle organisasjoner, besøkstjenester og lignende. 

Ta vare på naturen og klimaet

Fredrikstadsamfunnet skal ta sin del av ansvaret i klimakampen og kutte utslipp. For Venstre er dette i bunn og grunn en frihetskamp. Det handler om å gi barna våre de samme eller enda bedre muligheter til å leve gode og trygge liv som tidligere generasjoner har hatt.

Vi vil at det skal være enkelt for deg som innbygger å ta klima- og miljøvennlige valg i hverdagen og leve gode liv med lite miljøavtrykk. Det er summen av små og store grønne handlinger og tiltak som vil gjøre Fredrikstad og Norge klimanøytralt.

Tap av natur er ved siden av klimaendringer den største trusselen mot menneskers livskvalitet og frihet. For oss i Venstre har naturen verdi i seg selv og intakt natur er en forutsetning for at vi mennesker skal kunne leve gode liv. Vi mener at spesielt Oslofjorden trenger mye fokus nå i den kommende fireårsperioden.

Vi vil kreve at det benyttes landdeponi og ikke tillates sjødeponi for miljøfarlige muddermasser fra Borg havn.

Lokal politikk for klimakutt

For å lykkes med å kutte utslipp er samarbeid mellom næringsliv, kommune og innbyggere nødvendig. Det er her vi finner alle de små og store løsningene som får ned utslippene. Kommunens viktigste rolle er å omstille egen drift og legge til rette for grønnere næringsutvikling.

Fredrikstad kommune er en stor innkjøper av varer og tjenester. Venstre vil stille strenge klima- og miljøkrav i kommunale innkjøp og anskaffelser. Slik kan vi oppnå store utslippskutt og bidra til at grønne produkter og tjenester kommer inn på markedet.

En konsekvens av klimaendringene er mer ekstremt og uforutsigbart vær. Vi ser dette allerede nå og må forberede oss. Venstre vil prioritere klimatilpasning, som flomsikring, utvide bekkeløp og rehabilitere natur. Dette vil bidra til å beskytte verdifull infrastruktur, og er bra for folk og natur.

Fredrikstad kommune kan oppnå store klimakutt gjennom produksjon og bruk av fornybar energi. Vi mener det ligger flere muligheter for å integrere produksjon av fornybar energi ved nybygg og rehabilitering av gamle bygg i Fredrikstad. I tillegg kan kommunen gjøre det mer attraktivt for innbyggerne og bedriftene å starte opp lokal, fornybar energiproduksjon.

Venstre i Fredrikstad vil:

 • Støtte innbyggerne ved å tilby gratis energiveiledning
 • Stille krav om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser der kommunen selv er byggherre.
 • Stille strenge klima- og miljøkrav i alle kommunale anskaffelser, og styrke kompetanse om klimakrav i anbudsprosesser.
 • Sikre at klima- og miljøarbeid griper inn i alle sektorer i kommunen.
 • At klimagevinsten i rehabilitering fremfor rivning alltid skal vurderes i kommunale byggeprosjekter.
 • Stille krav til energieffektivitet i kommunens egne nybygg og rehabiliteringsprosjekter.
 • Utnytte takflater og andre egnede arealer til lokal energiproduksjon, og at Fredrikstad bør gå foran og stiller krav til at alle offentlige bygg skal ha solceller eller annen lokal energiproduksjon.
 • Utvide kommunens klimafond for å gi tilskudd til energieffektivisering og klimavennlige løsninger i lokalsamfunnene.

Grønnere og tryggere transport

Mye av utslippene i kommunen kommer fra bilparken. Venstre vil at flere skal ta hverdagsreisene til fots, på sykkel eller reise kollektivt. Da må vi gjøre de grønne transportløsningene mer attraktive. Vi må bygge flere sykkelveier og gjøre kollektivtrafikken billigere og bedre. Når vi skal utvikle lokalsamfunnene våre må vi gjøre det på menneskenes premisser, ikke bilenes.

Vi må utvikle lokalsamfunnene i kommunen slik at det blir enklere å reise kollektivt og tryggere å ta sykkelen. Men vi må også ha trygge og gode vedlikeholdte veier for de som trenger bilen i hverdagen.

Venstre i Fredrikstad vil:

 • Påvirke fylkeskommunen til å senke prisene på kollektivtransporten og utvide og tilpasse tilbudet til Fredrikstads behov.
 • Opprettholde elbil-fordeler i kommunale parkeringshus.
 • Videreføre gratis fergetilbud og bygge ut antall anløpssteder.
 • Bygge flere sykkelveier og sørge for et sammenhengende sykkelveinett i sentrum.
 • Stille krav til at alle nye kommunale kjøretøy skal være nullutslippskjøretøy.
 • Legge til rette for lademuligheter for el-båter.
 • Legge til rette for bildelingsordninger og starte kommunal bildelingsordning.
 • Aktivt arbeide for å gjeninnføre et nattbusstilbud og at dette blir gratis for barn og unge.
 • Sørge for bedre vedlikehold og større trafikksikkerhet på kommunale veier.
 • Samarbeide med fylkeskommunen for å få til bedre flyt mellom busser, tog og ferger, og én felles billettløsning. for all kollektivtrafikk.
 • Arbeide for at Kråkerøyveien (mellom Kråkerøybroa og opphevelsen av 50-sonen) forbeholdes beboere og at den store trafikken til Hvaler bør loses over Rød og ikke gjennom det som er et fortettet boligområde i dag.

Arealpolitikk for vern av natur

Vi ønsker en byutvikling som ikke forbruker natur og urørte arealer. Det viktigste virkemiddelet for å ta vare på mer natur hos oss er gjennom arealpolitikken. Vi vil derfor stoppe ytterligere nedbygging av natur og dyrket mark.

Det å ta vare på naturen betyr ikke at vi skal stanse utviklingen i kommunen og næringslivet, men vi må sørge for at utvikling og verdiskaping ikke går på bekostning av naturen. Det må lønne seg å ta vare på naturen, ikke å bygge den ned.

Venstre i Fredrikstad vil:

 • Ha et arealregnskap og et naturbudsjett
 • Gjenbruke og fortette allerede utbygde arealer fremfor å bygge ut mer natur og jordbruksareal.
 • Begrense naturinngrep og stille krav til erstatningsarealer ved tap av verdifull natur.
 • Legge til rette for vern av nye naturområder.
 • Ikke tillate nedbygging av myrområder.
 • Ikke tillate utbygging innenfor «Markagrensa».
 • Innta en restriktiv holdning til bygningsmessige og andre inngrep i strandsonen for å trygge sårbar kystøkologi og sikre allmenn tilgang av rekreasjonsområder.
 • Omgjøre mer gateareal og parkeringsplasser til fortauhager og mikroparker.
 • Sørge for at Fredrikstad oppfyller kravene i «Helhetlig plan for vern av Oslofjorden».
 • Verne dyret mark og føre en aktiv landbrukspolitikk som sørger for at arealene holdes i hevd og dyrkes.
 • Tilbakeføre hele Gudebergjordet til LNF-område.
 • Ta vare på våre små «hundremeterskoger» til glede for dyr og mennesker.

Gi barn og unge trygg oppvekst og gode skoler

 Alle barn og unge skal få mulighet til å utvikle sitt potensiale. Da er god og trygg oppvekst, og et godt utdanningsløp, helt fra barnehagen og gjennom grunnskolen, helt avgjørende. Fredrikstadskolen har store utfordringer. Derfor er et massivt løft for Fredrikstadskolen en av Venstres hovedprioriteringer i valgperioden.

Altfor mange skoler i Fredrikstad har forfalt gjennom mange år. Vedlikeholdsetterslepet har blitt enormt. Arbeidsmiljøet for elever og lærere på flere skoler er ikke bra nok. Dette må vi endre. Venstre vil prioritere vedlikehold av skoler og barnehagebygg i budsjettene fremover. 

Et helt nødvendig løft for skolen

Venstre mener utdanning er viktig for å utjevne sosiale forskjeller og gi alle like muligheter i livet. Alle elever har ulike forutsetninger, ulike interesser og ulike behov. Derfor er det avgjørende at vi skaper en skole som tar hensyn til forskjellene imellom elevene. Venstres mål er å skape en skole som ser alle elever, og som evner å tilby mestring og læringsglede til alle.

Det er i lokalsamfunnene elevene går på skole og lærerne jobber, og det er der man har forutsetningene til å se enkeltindividets behov. Skolen kan ikke detaljstyres av politikere, men vi har ansvaret for å prioritere skolene i våre lokalsamfunn.

Riktig kompetanse hos ledelse, lærere og ansatte, og muligheter til etter- og videreutdanning er viktig for å gi den beste undervisning.

Venstre i Fredrikstad vil:

 • Iverksette et storstilt vedlikeholdsløft på skolebygg i kommunen, for å ta igjen det store etterslepet.
 • Gjøre læreryrket mer attraktivt gjennom gode lønnsbetingelser og mindre byråkrati og papirarbeid.
 • At kommunen skal tilby kursing og midlertidige opplæringstilbud for ufaglærte i skolen, frem til de får en formalisert kompetanse.
 • Åpne for å kunne ta om igjen eller hoppe over klassetrinn dersom nivå og faglig utvikling tilsier det.
 • Tilrettelegge for et sterkere samarbeid mellom fritidsaktiviteter og skole, spesielt i barneskolen.
 • Ha et tettere samarbeid med lokalt næringsliv på ungdomsskolen, for å gi elever informasjon og kunnskap om arbeidsmulighetene som finnes i deres nærmiljø.
 • Styrke samspillet mellom offentlige og private aktører for å sikre et mangfoldig opplæringstilbud.
 • Gi god alderstilpasset seksualitetsundervisning gjennom hele skoleløpet, gjennom samarbeid med helsetjenestene.

Barnehagene

Ingen familier er like, og barn har ulike behov. Derfor ønsker Venstre et mangfold i barnehagetilbudet, slik at familier kan velge et tilbud som passer for dem og barnet. Å ikke få plass i en barnehage i nærheten av der du bor eller jobber, byr på utfordringer for mange. Det er et kapasitetsproblem som må løses.

Kvaliteten på barnehagene er det som er viktig, ikke hvem som driver eller eier barnehagene. Barnehagen er avgjørende for integrering, inkludering og språkutvikling. Det er derfor viktig at kommunen jobber målrettet for å øke graden av deltakelse for barn med flyktning- og innvandrerbakgrunn i barnehagen.

Det samme behovet skal også tilbys familier uten særskilte behov annet enn avlastning for barnepass på grunn av utdanning, arbeid, sykdom eller særskilte årsaker.

Venstre i Fredrikstad vil:

 • Sikre tilstrekkelig bemanning for alle barnehager i deres åpningstid.
 • Ruste opp barnehagebygg og uteareal, slik at alle barn har gode lekeområder.
 • Åpne for enkelte barnehager med utvidet åpningstid der mange foreldre ikke bare jobber på dagtid, med en begrensning på maksimal oppholdstid for barnet.
 • Gjennomføre prøveordning med helg- og døgnåpne barnehager, med en begrensning på maksimal oppholdstid for barnet.
 • Ha løpende barnehageopptak, for å sikre at alle får mulighet til å begynne i barnehagen etter endt foreldrepermisjon.
 • Økt barnehagedekning og være åpne for at familier kan ha ulike behov som kvalifiserer for barnepass på kort og lang sikt.

Styrke ressursene rundt eleven

Mange elever har behov for ekstra støtte og oppfølging. Det er mange som sliter med sosiale utfordringer, psykisk helse eller har behov for pedagogisk støtte og tilpasning. Dette er viktig at skolene har mulighet til å gi elevene.

Samtidig ser vi at mange lærere i dag har veldig mange oppgaver utover det å være pedagog. Det er derfor helt nødvendig for å stryke skolen at det ansettes flere i ulike støttefunksjoner, som både avlaster lærere og kan gi bedre oppfølging av elever som trenger det.

Venstre i Fredrikstad vil:

 • Styrke laget rundt eleven, ved å ansette flere helsesykepleiere, skolepsykologer, miljøterapeuter og rådgivere med formell kompetanse.
 • Bidra til at flinke elever får tilpasset undervisning som gir kvalifisert utfordringer og som bidrar til at de opplever økt personlig og faglig utvikling, fremfor kjedsomhet.

Støtte næringsliv og jobbskapere

 Hvis man skal lykkes med å skape gode lokalsamfunn, er det viktig at flest mulig kan bidra til fellesskapet og kunne ha en jobb. Venstre vil at folk enkelt skal kunne skape en arbeidsplass for seg selv og andre, og at man enklere skal kunne jobbe fra der man vil. Det være seg på deltid, fulltid eller som arbeidsgiver for de som har en attraktiv kompetanse.

Fredrikstad kommune må yte god service og legge opp til gode, stabile og langsiktige rammevilkår for næringslivet, enten det er store industribedrifter eller gründere og oppstartsbedrifter. Næringspolitikken skal være moderne og næringsnøytral, og legge til rette for et seriøst og lønnsomt næringsliv.

Med nye digitale tjenester og samhandling fra ulike steder, er det et mål for Venstre å jobbe for et arbeidsmarked som fungerer sømløst, også for de som jobber desentralisert. Vi må legge til rette for kontorarbeidsplasser for folk som ønsker å ta med seg jobben «hjem» til Fredrikstad. Et slikt arbeidsfellesskap vil både være bra for lokalt næringsliv og gi nye muligheter for samhandling, kunnskapsdeling og læring, nye relasjoner, partnerskap og nettverk.

Venstre i Fredrikstad vil:

 • Aktivt støtte gründer- og oppstartsmiljøer, ikke minst med bistand i etableringsfasen, blant annet gjennom næringsfondet.
 • Aktivt støtte sosiale entreprenører.
 • Opprettholde og styrke næringsgrunnlaget for maritime næringer. Bevare næringsarealer med til tilgang til sjøen eller elva og ikke omgjøre slike til områder for boligutbygging.
 • Styrke rådgivning og bistand til gründere med minoritetsbakgrunn.
 • Vurdere å dele opp anbud i mindre kontrakter for at lokalt næringsliv kan delta i anbudskonkurransene.
 • Opprettholde kommunalt eierskap over nettdelen av Fredrikstad Energi.
 • Arbeide for å bedre tilgangen til elektrisk kraft til industrien i Fredrikstad.
 • Etablere flere samarbeid mellom kommune og lokalt næringsliv, som både kan utvikle næringslivet og forbedre det kommunale tjenestetilbudet.
 • Eksperimentere med nye former for samarbeid mellom det offentlige og private, med mål om å stimulere bedriftene i en mer bærekraftig og grønn retning.
 • Støtte etablering av lokale kontorfellesskap for arbeidstakere med hybrid kontorløsning og som ønsker å jobbe «hjemme» i
 • Jobbe for at Fredrikstad utvikles som en attraktiv studentby slik at flere ønsker å ta høyere utdanning ved Høgskolen i Østfold.
 • Støtte kontorfellesskap og kontorlokaler for utleie, til gründere, næringsliv og frivillige og oppfordre til deling av idéer, nettverk og kunnskap.
 • Ta i bruk offentlig-privat samarbeid i flere prosjekter.
 • Igangsette en fadderordning mellom næringsliv, NAV og kommune for innvandrere som ikke kommer i jobb.
 • Stimulere til at flere ønsker å ta etter- og videreutdanning slik at utdanningsnivået i regionen heves.

Sirkulær økonomi og gjenbruk

Fremtidens næringsliv er grønt, nyskapende og kreativt. I det grønne skiftet ligger det store muligheter for næringsutvikling, og Fredrikstad bør ta en aktiv rolle i denne utviklingen.

Nordmenn har tre ganger større forbruk enn den gjennomsnittlige europeer. For å redusere belastningen som følge av naturbruk og begrense arealbruken til avfall, må vi legge til rette for økt gjenbruk av materialer og deling av ressursene.

Sirkulær økonomi har som mål å redusere bruken av ikke-fornybare ressurser, kutte bruk av skadelige stoffer, ta vare på materialene lengst mulig, minimere utslipp og energiforbruk, ikke produsere avfall, sørge for at ressursene forblir lokalt og utvikle nye arbeidsplasser.

En stor del av verdens klimagassutslipp kommer fra produksjon og frakt av ulike varer. Venstre er tilhenger av gjenbruk, ombruk og sirkulær økonomi. Derfor vil vi jobbe for etablering av flere gjenbruksstasjoner, bruktbutikker og andre virkemidler som reduserer forbruket og samtidig kan skape nye jobber.

Venstre i Fredrikstad vil:

 • Aktivt støtte små og mellomstore bedrifter, entreprenører og initiativer som ønsker å gjennomføre grønn omstilling.
 • Gå gjennom kommunens praktisering av anskaffelses-reglementet, for å fremme innovative anskaffelser, grønne anskaffelser, gründervennlige anbudskontrakter, bedre konkurransevilkår og mindre detaljerte kravspesifikasjoner som «kveler» lysten til deltagelse i anbudsordninger.
 • Samarbeide med staten for å gjøre det enklere å gjenbruke og reparere, blant annet ved å jobbe for å redusere moms på reparasjoner.
 • Gjøre det enklere for innbyggerne å gjenbruke fremfor å kjøpe nytt, for eksempel ved å etablere gjenbruksstasjoner ved avfalls- og sorteringsanlegg.
 • Legge til rette for etablering av næringsarealer, særlig for næringsliv som satser på grønne næringer og sirkulær økonomi.
 • Legge til rette for økt lokal produksjon og distribusjon av mat, blant annet ved å støtte opp under tiltak som Reko-ring og andre lokale matdistribusjonsordninger.
 • Lage en gjenbruksstrategi i kommunen, som legger til rette for å velge brukt fremfor nytt i alle anskaffelser der det er mulig.
 • Legge til rette for mer gjenbruk av materialer og varer i anskaffelser og byggeprosjekter.
 • Støtte opp om låne- og delingsordninger for håndverksmaskiner, turutstyr og liknende.
 • Stille kommunale bygg til disposisjon for klesbyttedager og lignende arrangementer som oppmuntrer til gjenbruk.
 • Styrke utdanningen innenfor rivning og demontering med sikte på å styrke kompetansen innenfor gjenbruk i byggebransjen.
 • Samarbeide med lokalt næringsliv om å utvikle nye løsninger for bruk av overskuddsenergi og biprodukter til nye næringer.

Utvikle byen med kvalitet og ta vare på historien

Byutviklingen i Fredrikstad må skje med kvalitet. Venstre ønsker et sterkt fokus på god og vennlig arkitektur som skaper menneskevennlige og trivelige bymiljøer. Vi ønsker at det brukes materialer av høy kvalitet når det bygges nytt i sentrumskjernen. Vi ønsker å ta bedre vare på eksisterende bygninger og kulturmiljøer, og satse mer på vedlikehold og restaurering.

Kvalitet i byutviklingen handler både om form og volum på bygningene som oppføres, men også om at nye bydeler planlegges og bygges med tanke på grønn transport, lave klimautslipp og gode miljøer tilpasset menneskene som skal bo der.

Gamlebyen spiller en helt grunnleggende rolle i Fredrikstad. Venstre ønsker en aktiv kommune i forvaltningen og bevaringen av bydelen, i samspillet med lokale foreninger, Forsvarsbygg og nasjonale vernemyndigheter.

Fremtidens bomiljøer i Fredrikstad må tilrettelegges for et mangfold av beboere, både unge, enslige, familier og eldre. Planlegging for mer varierte boformer må skje tidligere i planleggingsfasen.

Fredrikstad har en svært rik historie som er en stor verdi for byen og lokalsamfunnene. Vi ønsker at historien om vår bygningshistorie skal være en viktig bestanddel i byutviklingen.

Venstre i Fredrikstad vil:

 • Bevare lavere byggehøyder langs elvefrontene.
 • Ha en tydelig arkitekturpolitikk for Fredrikstad og få vedtatt en fasade- og fargeplan.
 • Ansatte en byarkitekt for Fredrikstad.
 • Støtte bruk av materialer med høy kvalitet i byggeprosjekter i sentrum.
 • Sørge for at klimatiltak, energieffektivisering og miljøtiltak er med i planleggingen av nye store byggeprosjekter.
 • Sikre at kulturminnefaglig kompetanse lyttes til ved utbygging i eldre bygningsmiljøer.
 • La Fredrikstads rike kultur- og bygningshistorie være inspirasjon når det bygges nye bydeler, ved bruk av materialer og arkitektur med historiske røtter.
 • Videreføre og styrke kommunens kulturminnefond hvor huseiere kan søke støtte til restaurering.
 • Sikre gode og forutsigbare økonomiske rammer for Fredrikstad Museum.
 • Frita bygninger i verneverdige bydeler fra eiendomsskatt, eksempelvis i Gamlebyen, hvor det stilles særskilte krav til kulturhistorisk vern av bygningene.
 • Styrke byantikvarens rolle i Fredrikstads kulturminneforvaltning.
 • Støtte lokale håndverksmiljøer som satser på kompetanse innenfor bygningsvern, restaurering og kulturminnevern, som miljøet på Isegran og et lokal bygningsvernsenter.
 • Ha en forvaltning av Gamlebyen som en levende bydel, med vern som det førende prinsipp.

 Sikre kultur, idrett og friluftslivet

 Kunst og kultur er de mest sentrale uttrykk for menneskers sameksistens. Fredrikstad har et rikt og bredt kulturliv. Å styrke og videreutvikle denne bredden, samtidig som vi satser på noen kulturfyrtårn, vil gjøre Fredrikstad til en bedre og mer attraktiv by å bo i.

Et bibliotek er mer enn bare bøker. Har du sett eller vært på Deichmans i Oslo? Det er slutt på kjedelige biblioteker. Fortsatt spiller bibliotekene en nøkkelrolle i lokalsamfunnet, som kulturarena og kunnskapsformidler. Et godt bibliotektilbud forutsetter også at de er teknologisk oppdaterte og velbemannede med kvalifisert personale. Bibliotekene er viktig som kunnskapsformidler, kulturinstitusjoner og i integreringen. Derfor ønsker Venstre flere bibliotekfilialer i lokalsamfunnene. Kultur er som balsam for sjelen.

Frivillige organisasjoner og engasjerte innbyggere spiller en avgjørende rolle for byen, og må sikres gode rammevilkår.

Alle i Fredrikstad skal ha mulighet til å delta i idrett og friluftsliv. Dette gjelder også for dem som ikke er med i den organiserte idretten. Alle må ha mulighet til å drive aktivitet på egne vilkår og selv bestemme hvilken form og innhold aktivitetene skal ha. Samtidig skal Fredrikstad som den største byen i Østfold ha de beste anleggene for breddeidrett og for alle som driver idrett på elitenivå.

Venstre i Fredrikstad vil:

 • Innføre et fritidskort til barn og unge.
 • Opprette flere mindre bibliotekfilialer etter modell av Østsiden bibliotek, som kan også kan ha funksjon av lokalsamfunnshus.
 • Prioritere breddeidrett og tiltak for barn og unge fremfor eliteidrett. Dette gjelder også støtte til idrettshaller og arenaer.
 • Sikre tilgang til gode haller, arenaer og isflater for idretten. Større arenaer må finansieres med hovedsakelig private midler, herunder Arena Fredrikstad.
 • Styrke støtteordningene til det frivillige kunst- og kulturlivet.
 • Støtte Aktivitetsrådet og deres arbeid.
 • Begrense bruk av fyrverkeri, og arbeide for alternativer.
 • Sikre opprustning, mer vedlikehold, bedre merking og stimulere til økt kulturformidling langs Glommastien.

Styrke lokaldemokratiet

Lokaldemokratiet står sentralt i Venstres forståelse av folkestyret. Vi ønsker at så mange beslutninger skal fattes så nært folk som blir berørt av det som mulig. Samtidig må lokaldemokratiet være reelt. Folkevalgte må ha reell makt og ansvar for saker og beslutninger som vedtas i kommunen. Det er en hovedgrunn til at vi ønsker tydeligere politisk ansvar og styring gjennom en parlamentarisk modell.

Vi vil ansvarliggjøre politikken som føres i Fredrikstad og sikre tettere oppfølging av vedtak i bystyret slik at de settes i live og blir gjennomført raskt og effektivt.

Venstre ønsker å teste ut ulike involveringsmåter i lokaldemokratiet. Det er viktig at innbyggerne blir involvert og har reelle påvirkningsmuligheter på saker som er viktig for dem.

Vi ønsker å forebygge alle former for korrupsjon, kameraderi og hemmelighold. Derfor ønsker vi å være føre var og innføre åpenhetsregister, avholde åpne møter og sørge for at kommunen opprettholder gode rutiner for innsyn og meroffentlighet.

Venstre i Fredrikstad vil:

 • Vurdere å innføre kommunal parlamentarisme for å gjøre den folkevalgte styringen av Fredrikstad sterkere og tydeligere enn i dag.
 • Innføre Åpenhetsregister i Fredrikstad kommune. Lobbyvirksomhet overfor folkevalgte fra bedrifter og organisasjoner skal være tilgjengelig for innbyggerne. Dette forhindrer korrupsjon og kameraderi.
 • Gjennomføre forsøk med oppgaveutvalg, borgerpanel og andre reelle medvirkningsprosesser i utviklingen av Fredrikstad-samfunnet.
 • Ha profesjonelle styrer i kommunalt eide foretak, eksempelvis FEAS og FREVAR.
 • Sørge for åpenhet og tilgjengelighet i en ny parlamentarisk styringsmodell i Fredrikstad.

Dyrevelferd

Dyr har en naturlig plass i Fredrikstad, både i naturen, som kjæledyr og
som husdyr. Vi mener det er viktig å ha økt fokus på dyrevelferd i
kommunen. Derfor ønsker vi både økt kunnskap og styrke det arbeidet
som allerede gjøres.

Venstre i Fredrikstad vil:

 • Få på plass en dyrevelferdsplan for Fredrikstad med målrettede
  tiltak.
 • Tilrettelegge for flere hundeparker og aktivitetsløyper.
 • Begrense bruk av fyrverkeri, og arbeide for alternativer.
 • Få kartlagt piggtråd som fremdeles ligger igjen i naturen og få dette
  fjernet.
 • Støtte opprettelsen av Øra nasjonalpark og ha økt vern av de
  gjenværende skogs- og naturområdene langs Glomma,
  eksempelvis Narnteskogen.
 • Arbeide for styrket vern av rovdyr.
 • Sørge for at Naturmangfoldsloven følges ved utbygginger.
 • Ha et forbud mot å hugge trær i hekke- og yngletida.
  Støtte tiltak for behandling av dyr for vanskeligstilte.