Interpellasjon om nytt fengsel

Aksel Røsand kommer i dag til å ta opp behovet for et nytt fengsel i distriktet i en interpellasjon i bystyret. Bakgrunnen for interpellasjonen er det klare behovet for flere soningsplasser lokalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Aksel Røsand

Foto: Tore Nilsen

Her er interpellasjonen:

Behov for nytt fengsel på Haugalandet

Fengslet i Haugesund har tjent distriktet i nær 100 år og det samlede antall soningsplasser har vært uforandret i løpet av denne tiden. Sammenliknet med landsgjennomsnittet er antall innbyggere pr. soningsplass nær fire ganger så stort i vårt distrikt som i landet som helhet.

Dette gjør at det til enhver tid er et stort antall straffedømte som soner sine straffer ved institusjoner langt borte fra hjemkommunen. Dette gjør det vanskelig å opprettholde kontakten med familie/nettverk, det sosiale hjelpeapparatet og arbeidsmarkedsetaten. Slik kontakt er nødvendig for en vellykket rehablitering, som er det endelige målet med soningen.

Også for pårørende er det en belastning når den sraffedømte må sone sin straff langt hjemmefra. Dette gjelder særlig pårørende til unge straffedømte, og for barn av straffedømte. Kommunen bør arbeide for at forholdene legges til rette for at pårørende kan ha kontakt med innsatte på en slik måte at de pårørendes behov blir ivaretatt.

De ansatte ved fengselet gjør i dag en god jobb for å nå målsetningene om rehablitering av de innsatte. Forholdene i det lokale fengselet er dessverre slik at det er vanskelig å gjennomføre målrettet rehablitering over lengre tid. Mulighetene for yrkesopplæring og dermed kvalifisering til jobb er ikke gode nok. Det begrensede antall soningsplasser gir også få muligheter for å videreutvikle kompetansen hos de ansatte innen vesentlige sider ved kriminalomsorgen.

Det lave tallet på soningsplasser er også et betydelig problem for politiet i forbindelse med varetektsfengsling. Mangel på soningsplasser lokalt binder opp uforholdsmessig store ressurser til fangetransport. Dette er ressurser som ellers kunne vært anvendt til bekjempelse av vold og annen kriminalitet i kommunene på Haugalandet.

Fengselssituasjonen i regionen er for tiden under evaluering. I den forbindelse vil det være viktig at Haugesund kommune gir klare signaler om hvilke behov kommunen har, og hvilke løsninger byen vil være tjent med. Det eksisterende byggets alder og plassering tilsier at den beste løsningen vil være et nytt moderne fengsel med en kapasitet, som gjør at regionen er på linje med landsgjennomsnittet når det gjelder soningsplasser i forhold til innbyggertall.


Forslag

Haugesund kommune starter en utredning med siktemål å finne egnede lokaliseringsalternativer for et nytt fengsel i kommunen. Haugesund kommune retter en henstilling til sentrale myndigheter med siktemål å få igangsatt en prosess for utredning av et nytt fengsel i Haugesund, og få prioritert et slikt prosjekt i de planer for fengselsvesenet som nå utredes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**