Venstre TV: interpellasjon om nytt fengsel

Aksel Røsand tok i sin interpellasjon opp behovet for et nytt fengsel i vårt distrikt. Han ba om at bystyret måtte ta initiativ for å få bedret situasjonen både for pårørende og innsatte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Antallet soningsplasser i vårt distriktet er kun en fjerdedel av landsgjennomsnittet når vi tar utgangspunkt i folketallet. Mange soningsfanger fra vårt distrikt må sone langt fra hjemkommunen, og har derfor liten kontakt med pårørende og hjelpeapparatet under soningen.

Få soningsplasser gir også færre muligheter for å tilby innsatte et godt tilbud f.eks. i forhold til utdanning. Det gir også et dårligere grunnlag for de tilsattes faglige utvikling.

Ordføreren gav uttrykk for stor forståelse for Aksel Røsands interpellasjon og lovte at dette ville bli fremmet som sak av rådmannen. Slik sak ville danne grunnlag for en henvendelse til justisdepartementet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**