Venstre vil ha kompetanseår for lærerne

– Det er av avgjørende betydning for den videre utviklingen av kunnskapssamfunnet at lærerne er kompetente, kunnskapsrike og motiverte for denne oppgaven. Lærerens faglige og pedagogiske kompetanse er svært viktig for elevenes læringsutbytte. Derfor vil vi ha utreda kompetanseår for lærerne i Arendal kommune, sier førstekandidat Jan Kløvstad. Han ser Venstres forslag som ytterligere styrking av flere gode forslag og vedtak om å styrke Arendalsskolen og lærernes stilling i Arendal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Jan Kløvstad

Foto: Jens Petter Christensen

I vårt moderne samfunn er det et stadig økende behov for å oppdatere seg i sitt fagfelt, og lærere som yrkesgruppe er intet unntak. Det er nødvendig for lærerne å ha mulighet til systematisk å fornye og komplettere sin yrkeskompetanse.

Det er nødvendig å ha en systematisk ordning som ivaretar det faglige aspektet ved etter- og videreutdanning, samtidig som man gir lærerne tid nok til å gjennomføre et slikt opplegg.

Kommunen og fylkeskommunen bør derfor innføre et kompetanseår for lærere. Denne ordningen innebærer at lærere etter et visst antall år – for eksempel syv år – kan få permisjon inntil ett år med lønn for å studere eller på annen måte øke sine kvalifikasjoner som lærere. En slik ordning er gjennomført for vitenskapelig ansatte ved universiteter og høyskoler, og gir disse rett til ett års forskningstermin etter seks års tjeneste, eller et halvt års forskningstermin etter tre års tjeneste.

Innføringen av kompetanseår vil blant bidra til å øke lærernes kompetanse og sikre at lærerne får den motivasjon og kunnskap som kreves for å være lærer i dagens samfunn. Samtidig kan tiltaket til at det blir enda mer attraktivt å være lærer i Arendalsskolen, noe som er nødvendig i forbindelse med ytterligere rekruttering til yrket. Ordningen kan også føre til at lærere står lenger i arbeid, noe som vil være nødvendig for å avhjelpe lærermangelen de kommende årene.

Forslag som Venstre vil legge fram:

Arendal kommune utreder muligheten for å innføre et kompetanseår for
lærerne i Arendal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**