St. Hanshaugen Venstres lokalprogram

St. Hanshaugen Venstre vedtok på medlemsmøte 16. april program for lokalvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det gode liv

– i en levende og mangfoldig bydel.

Venstre er et liberalt parti som kombinerer frihet for den enkelte med ansvar for fellesskapet. Vi arbeider for at St. Hanshaugen skal være en varm og inkluderende bydel med et mangfoldig kulturliv og et nyskapende og bærekraftig næringsliv.

Lokaldemokrati
Et levende folkestyre er avhengig av at borgerne har mulighet til å påvirke den politiske prosessen hele tiden – også mellom valgene. Mange politiske beslutninger som angår folks velferd, trygghet og nærmiljø fattes i dag på nivå hvor den enkelte bydelsborger har liten påvirkningsmulighet. Bydelene må få økte rammer og mer ansvar og makt, for eksempel over byutvikling, trafikkforhold og skjenketider, slik at beslutningene tas nærmest mulig de det angår.

Mangfold og frihet
I et moderne og flerkulturelt samfunn må borgerne få frihet til å utfolde seg, og muligheter til å delta i et mangfoldig kulturliv. Å styrke og videreutvikle mangfoldet vi har, vil gjøre St. Hanshaugen til en enda bedre og mer attraktiv bydel å bo i. Frivillige organisasjoner og engasjerte innbyggere spiller en avgjørende rolle, og må sikres gode rammevilkår. Et levende kulturliv trenger mange og gode møteplasser.

Venstre vil:
– Gjøre gamle Deichmanske til et åpent og levende kulturhus når hovedbiblioteket flytter.
– Bygge idrettshall under Lille Bislett.
– Videreutvikle bydelens kulturtilbud for barn og unge.
– Sørge for at borgerne kan føle seg trygge i gatene.
– Gjøre St. Hanshaugen til en Fair Trade-bydel.
– Sørge for at minst 20 prosent av matforbruket i bydelens institusjoner og arbeidsplasser skal bestå av økologiske produkter eller Fair Trade-produkter innen 2011.
– Tillate utvidede skjenketider i bydelen der dette ikke går på bekostning av nabolaget.
– Gjøre bydelen fri for spilleautomater.

Miljø

Lokal luftforurensing er en av de største miljøutfordringene i Oslo. Svevestøv fra trafikken gir stadig flere problemer med astma og allergi. Venstre arbeider for et best mulig kollektivtilbud. Å reise kollektivt skal kunne være førstevalget til flest mulig.

I storbyen er grønne lunger viktige både for miljøet og for borgernes trivsel. Venstre vil verne bydelens verdifulle grøntområder. Fortetting skal skje på en måte som ivaretar bydelens historiske og grønne kvaliteter.

Venstre vil:
– Innføre en permanent ordning med beboerparkering.
– Forbedre sykkelstien i Ullevålsveien og anlegge flere sykkelstier i bydelen.
– Bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken.
– Avvikle bruk av olje til oppvarming i offentlige bygninger, og stimulere til en slik overgang i private bygg.
– Utplassere flere returstasjoner for engangsgriller.
– Senke fartsgrensen i bygatene til 30 kilometer i timen innenfor ring 2.

Individuelle tilbud for forskjellige mennesker

Alle er forskjellige, og våre behov varierer med livssituasjonen vår. Venstre arbeider for å gi alle borgere tilbud som er tilpasset den enkelte, slik at folks hverdag blir lettere. Det skal være rom for mennesker i alle livssituasjoner, uansett bakgrunn, i St. Hanshaugen bydel.

Venstre vil:
– Skape flere barnehageplasser, blant annet ved å ta i bruk bakgårder og parkene som uteareal, barnehagebusser, og ved å kombinere flerbruksbarnehager i bydelen med buss til naturbarnehage.
– Gi lærerne i grunnskolen mer tid til oppfølging av hver enkelt elev.
– Sørge for at det finnes et differensiert tilbud i eldreomsorgen.
– Gi rusavhengige et bedre helsetilbud og frikort uten egenandel.
– Styrke rehabiliteringsavdelingen ved Adamstuen omsorgssenter.
– Skape et forebyggende psykiatrisk lavterskeltilbud, særlig for barn og unge.
– Styrke skolehelsetjenesten i vår bydel.
– Fremme samarbeid mellom barnevern, barnehage, skole, frivillige organisasjoner og politi.
– Sørge for egnede boforhold for de som ikke klarer å skaffe egen bolig.
– Sørge for universell utforming av alle offentlige rom, slik at de blir tilgjengelige for alle uavhengig av funksjonsevne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**